Maariqoosi 16

1Shambatoo beshatoyee gub Magidalachi Maariyami, Yaaqoobichi indee Maariyaminaa Soloomina tunaqqi Yesuusichi cahoon huutta cinnachi shittoon kemaheete. 2Batti bat ikka getee shabaattoo haddee beeti, ebiyoo oogi shambatee maaddoona opo beetooch hammiibee, 3"Opee kellee noonooch beeti ooga xaqqoon konine nooch gedirikkemmo?" iqqi yibbaataabee shaggiyeete. 4Kaamaqqi boonoshi ciinniyee, opee kellee noonooch beeti xaqqo aroochee ikka bad gediraton beeggiyeete. Ebiyoo wohochaa beegon boonoshi hakkito, xaqqo oogato bi tunatoyichiye. 5Shaggiqqi xaqqee opee daggooch giyiqqi boonoshi ciinniyee, nacca tahoon tahati ikka gurimaasho ara opee ga'ooch qanna bad kotaqqi beeton beeggii keqqiyeete. 6Tunatee aroo "Keqqiyaahotine! Yoodee qititi Naazireetachi Yesuusiniye ittoshi qaawii beeto? Aroo hiniich aalloone. Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kichitone. Bi cahoo qeyiti xaa'oon waaree beegote! 7Andoo tunatee hamiree Pheexiroosinaa bara bi dabbeena'onoyich 'Ebiyee aaf ittoshich bi gettitoomon Galiilla ittoshiyee shiichiree hammemmone; aroochaa beeggemmo ittoshine' getiree getote!" iye. 8Maacheena'o keqqoona qewaabee maashoochee kechiqqi wocaheete. Boonoshi shattatoyich, konicholla getaaneena'one. 9[Oogi shambatee maaddoona Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechitoyee gub, shiichii shabaatta yinneena'on bi toommoochee bi yookkiti Magidalachi Maariyamich bekkahe. 10Areyoo hammaqqa eepii muushanaqqi beeti bi dabbeena'oyich gettahan. 11Yesuusi qitii duukkatina'ochi daggoochee kechiqqi kashoona bi beemon ure waanee boonoshi waayatee, ibariyaaneena'one. 12Ebiyee gub, Yesuusi goyachi gafooch gommona hammii beeti gutta bi dabbeena'oyich bara mallatoona bekkahe. 13Boonoshiyoo wottaqqi bara bi dabbeena'oyich gettiyeete. Hini areena'on wotta ibariyaaneena'one. 14Ebiyee gub, maayoon maaya madooch boonoshi kotaa beetee, Yesuusi aaraa ikka bi dabbeena'oyich bekkahe. Arooba "Qitii duukkatina'ochi daggoochee ta keyon akkiya ibariyaachotine? Ittoshi mullo akkiya xaqqo tunahe?" iqqi noggahe. 15Daakkiqqi ishichiye:- "Shawee toommo bulliich hambote! Ta mishiraachoon halleeto bullich getote! 16Yeeriyoo bi mulloon ta toommooch too'iiqqi aacona afaalleemmon wodiiyemmone. Ta toommooch bi mulloon too'iyaano qajiyochi toommooch nallemmone. 17Boonoshi mulloon ta toommooch too'ii beetina'o ebi mallatoon tuniiyemmina'one; ta shigoona asheena'ochi toommoochee yinneena'on yookkemmina'one; andra noonoona yibbaatemmina'one; 18Dingareena'on boonoshi yeshi gaata, oohee wuxii beeti attoon boonoshi uyi gaata, boonoshin amolla hallaachemmone; biiyachina'ochi shimbooch boonoshi kishoon boonoshi kotiihona hini ara biiyachina'o wodemmina'one" iye. 19Doono Yesuusi ishin bi dabbeena'oyich bi gettitoyee gub, shimaaj kechiqqi Yeerichi qannooch kotahe. 20Boonoshiyoo Yerusalemee kechiqqi bulli xaa'ooch hammii Yesuusichi wochoon gettiyeete. Hammii boonoshi beetee, Doono boonoshin gaachaa beehe; bi immii beeti mallatoona boonoshi gettii beeti qaaroon manjii beehe.] shalligicho Hiniyee desh beeto, ikkikka wonnee macaafee daggooch Maariqoosi 16 haddee 8 hillooch kooreetone; tunaballi meeti wonnee macaafee daggooch aalloone. [Tunatee arooba hini ara genneena'o Pheexiroosinaa bi nuucheena'ona waan hammiqqi shimaaji maraakoo gettiton bekkach gettiyeete. Ebiyee gub, Yesuusi bi qelloona bi dabbeena'oyich "Bulli yemeenee wodoo tunati shaddeyaani yaafa qaaroon aabi keyoochee aabi gimooch beddaahee hamiree asheena'o bullich getote!" iqqi wochahe.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\