Maariqoosi 2

1Giishacha aaboyee gub Yesuusi Qifirinaahi katamooch wottaqqi kexooch bi beemon asheena'o waayaheete. 2Bekkach waa, kexonaa maaxonooch ceenniqqi kiceeheete; Yeerichi qaaroon Yesuusi boonoshich gettiye. 3Bi gettii beetee, bara asheena'o awudda asheena'ona shaa'eeti, bi ashittino qititi ikka uroon deebiyeete. 4Kiceeti asheena'o meettitoyich Yesuus waan shagiyoyich gommon muccaheete. Ebich bi beeti kechi aafoon shaqqiqqi ashittino qititi uroon shaa'oona kindiiheete. 5Yesuusiyoo "Biin wodiiyemmone" iqqi boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iyoon beeggiqqi, ashittino qititi uroon "Hini uroocho! Ne axaaxoyich maaroon danato neene" iye. 6Aree gaata Muusichi callee dojachina'ochi daggoochee ikkikkeena'o arooch kotaqqi beetina'o boonoshi mulloona 7"Hini uro amoyich ishichiqqi gettiye? Ebi Yeerin naagone. Ikka Yeeriyee damba ashi axaaxoon maaroon hakkemmo konine?" iqqi gabiyeete. 8Boonoshi mulloona ishichii boonoshi gaboon bekkach Yesuusi bi mulloona ariiqqi, "Ittoshi mulloona ebin amoyich gabiyotine? 9Ashittino qititi uroon 'Ne axaaxoyich maaroon danato neene' getonaa 'Tiyi ne shaa'oon shaagiree hambe!' getonoochee kettoo aabine? 10Tunatee ashi bushoo ta hini shawee toommoochaa axaaxoon maaroyich damba Yeer waanee daaggeeto ta tunoon ittoshi ariiyemmoyich . . ." iqqi, 11ashittino qititi uroon "Hini uroocho! And tiyiree ne shaa'oon shaagiree ne kexooch hambe!" iye. 12Ashittino qititi uro bekkach tiyii bi shaa'oon shaaggiqqi asheena'o beeggii beetee, kexoochee kechiye. Ebich asheena'o bulli woriganaabee, "Ebiyoomi mooyon beeggaa ariyaano noone" iqqi Yeerin oogiiheete. 13Wotta Yesuusi baharee gashooch hammiye. Dofee asheena'o bi waan waatee, Yeerichi wochoon dojii beehe. 14Bi dojitoyee gub aroona beshaa bi beetee, qaraxo kuxee beeti gabbarooch kotaa beeti Ilfoosichi bushoo Lewin ciinniqqi, "Taan dabbibe!" iye. Aroo tiyiqqi biin dabbiye. 15Aroyee gub Yesuusi Lewichi kexoochaa maayoon maa bi beetee, meeti gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona biinnaa bi dabbeena'ona tookkii maa beeheete; eboshi daggoochee biin dabbitina'o meetina'one. 16Arooba Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona Yesuusi gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona tookkii maa bi beetee beeggiqqi, bi dabbeena'on "Gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona tookkii amoyichiye maa uchii bi beeto" iqqi echaheete. 17Yesuusi ishin waayaqqi, "Biiyachina'oyichalli wodeena'oyich ati kuxxacho qaawiyaache; axaaxachina'onalli 'Axaaxoon shuunataano noone' iqqi kaamoon shaahii beetina'on ceegoyich waataano taane" iye. 18Arooba Yowannisichi dabbeena'onaa Fariseena'ona coomii beeheete. Asheena'o waaqqi Yesuusin "Yowannisichi dabbeena'onaa Fariseena'ochi dabbeena'ona coomii beetee, ne dabbeena'o amoyich coomaacheete?" iqqi echaheete. 19Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye:- "Wo'ee keno boonoshina tookkiqqi bi beetee, miyaateena'o coomeheeta? Toonoone. Wo'ee keno boonoshina tookkii bi beetee, coomoon hakkaacheete. 20Tunaballi wo'ee keno boonoshi waanee bi baremmi aabo woyemmone; ara aabooba coomemmina'one. 21"Ebiyee geena tahooch andra xefoon xefaa beeto aalloone; bi xefa gaata, andra xefo geena tahoon kushi yeshiree beshoon keexemmone. 22Ebiyee wotta geena mollaxxooch gaara woyinee uyoon kotiiyemmi asho aalloone; bi kotii gaata, ara gaara woyinee uyo kashi gaata, mollaxxoon gaakkemmone; uyoo ufemmone; mollaxxoo duubemmone; tunaballi gaara woyinee uyoon andra mollaxxoochiye bi kotii beeto" iye. 23Ikka araddoon Shambatooba Yesuusi teepphee moocee daggoona bi beshahee, bi dabbeena'o hammiibee teepphee moochoon kuxii maa beeheete. 24Kuxxii maa boonoshi beetee beeggiti Fariseena'o Yesuusin "Eke Shambatoona Muusichi calloo bajiton amoyichiye ne dabbeena'o shuunaa beeto?" iqqi echaheete. 25Yesuusiyoo "Daawitinaa biinna tookkii beetina'ona shaacaqqi iriteetee, Daawiti aabichii bi ito gaata shemmataachotina 26Abiyaateeri gettee beeto qeeshee guudo tunaqqi bi beetee, Daawiti Yeerichi kexooch giyiqqi, qeesheena'oyee damba bara asho maataachemmoyich Muusichi calloo bajiti yaaree koshon tiijiqqi maahe; biinna tookkii beetina'oyichoo wotta aroochee immiye" iqqi gettiye. 27Daakkiqqi, "Yeeri 'Shambatoo ashich qaawiihe' iqqi Shambatoon bariihalli, 'Asho Shambatoyich hajeebe' iqqi ashoon hallaanoone. 28Ebiyee Ashi bushoo Shambatoyicholla Doonone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\