Maariqoosi 3

1Wochiqqi Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiye. Aroochoo bi kishoo qomati uro beehe. 2Arooch beeti asheena'o "Eke Shambatooba bi wodii gaata . . ." iqqi Yesuusin taggoyich quyaa beeheete. 3Yesuusiyoo bi kishoo qomati uroon "Tiyi hini gutta daggooch neexabe!" iye. 4Wotta asheena'on "Muusichi calloo Shambatooba de'a shuunoonashi, oohee gonda shuunoon daaggiye? Kashee wodiyoonashi, oohee aalliyooniye?" iqqi echahe; tunaballi boonoshi noonoo wochaanoon cikkii qajiyeete. 5Yesuusi boonoshi mullo muumatoyich oogichii ayiniqqi aaf beetina'onaa gub beetina'onon kaaree aafoona ciinniye. Uroonoo "Ne kishoon yaggibe!" iye. Biyoo yaggiye; bi kishoo wottaqqi iiwahe. 6Arooba Fariseena'o bekkach Ayihudeena'o kicee beeti kexoochee kechiqqi, "Aabichiree biin wuxibona?" iqqi taatoo Heroodisichi maggachina'ona tookkii echeeheete. 7Ebiyee gub, Yesuusi tiyiqqi bi dabbeena'ona tookkii baharo beetooch hammiye. Hammii bi beetee, Galiilee Shaweexi dofee asheena'o biin dabbiyeete; wotta Yihudee Shawoochee, Yerusalemee, Edoomaashee shawoochee, Yooridanoosi Aacoyee beqachee, Xiroosi Katamoonaa Sidooni Katamoonoochee dofee asheena'o bi tuniiti woriganikkiti mooyon waayaqqi bi waan waaheete. 9Yesuusi meeti asheena'on bi wodiitoyich biiyachina'o bulli bi achooch boonoshi kishoon bechiya qaawiqqi bi toommooch boonoshi xu'eetoyich, bi dabbeen'on "Asheena'o meetina'one; ebich taan boonoshi xu'Aachemmoyich marikaboon taach giddiibote!" iqqi gettiye. 11Wotta yinneena'o biin ciinniqqi bi aafooch guufaachii, "Ne Yeerichi Bushoo neene" iibee cookiyeete. 12Yesuusiyoo "Koni ta gaata gettaahotine! Ittoshi qelloon ariibote!" iye. 13Aroyee gub Yesuusi gepooch kechiye. Bi kechitoyee gub bi qaawitina'on bi waan ceeggiye; boonoshiyoo bi waan hammiyeete. 14Aaraa gutta asheena'on kaacciye; [boonoshinoo "Wocheeti mishiraachachina'o" iqqi shigiihe.] Bi kaaccito, "Taanna tookkii beebeete; wotta mishiraachee qaaroon boonoshi bechemmonaa yinnoon ashi toommoochee boonoshi yookkemmonoyich ukkurittinoon imiree wochabana" iqqiniye. 16[Kaacceeti aaraa gutta asheena'o] "Pheexiroosi" iqqi bi shigiiti Simooni, 17"Baarinegeesi" oohee "Xeeyee bushiishoo" iqqi bi shigiiti Yabidoosichi bushiisheena'o Yaaqoobinaa Yowannisina, 18Indiriyaasi, Filipphoosi, Baritelemoosi, Maatiyoosi, Toomaasi, Ilfoosichi bushoo Yaaqoobi, Taadiyoosi, bi aagatoyich qanaataa beeti Simooni, 19Wotta Yesuusin beshiiqqi immiti Asqorotachi Yihudi eboshine. 20Aroyee gub Yesuusi kexooch giyiye. Biinnaa bi dabbeena'ona aqqa aaconolla boonoshi uyaachemmoyich dofee asheena'o ceenniqqi iritiiheete. 21Yesuusichi xibeena'o ishin waayaqqi, "Bi mullo shaddeetone" iqqi biin yeshoyich waaheete. 22Wotta Yerusalemee waati Muusichi callee dojachina'o "Beelzebuli gettee beeti yinnee taatoo bi toommooch beetone. 'Ebiyee yinnee taatoochi giidoonaniye yinnoon asheena'ochi toommoochee bi yookkii beeto" iyeete. 23Ebich Yesuusi boonoshin bi waan ceeggiqqi shaahiyoona ishichiye:- "Sheexaano Sheexaanoon aabichiqqi yoohon hakkiye? 24Ikka taatoochi shawee daggooch beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina kaaraqqi boonoshi shaca gaata, ara taatittinee neexoon hakkaachane. 25Wotta ikka kechi asheena'o boonoshinaa boonoshina kaaraqqi boonoshi shaca gaata, ara kexo neexoon hakkaache. 26Ebiyoomon Sheexaano bi taatittinee toommooch ginoon tiijiqqi biichina'on bi shaci gaata, bi taatittineechee kindishalli bi gettemmo bi taatittine neexoon hakkaachane. 27Wotta ikka giidachi uroochi kexon tiichii giyiqqi shiichii biin cuyaanoon bi gijoon daamon hakkemmi asho koniyolla aalloone. Bi cuchitoyee gub bi gijoo bullin daammiye. 28Ibaroon ittoshich gettoye; asheena'o shuunaa beeti axaaxoonaa boonoshi naagaa beeti naagoonon Yeeri maaremmone; 29Tunaballi Yaafa Ayaanoon naaggii beeton koninolla Yeeri ciroona maaraachemmone; bulli yemeenoon axaaxee hiishoochee kichaachemmone" iye. 30Yesuusi ishichiqqi bi gettiti nabo, "Yinno bi toommooch beetone" iqqi boonoshi gettitoyichiye. 31Aroyee gub Yesuusichi indeenaa bi maneena'ona waaqqi maaxooch neexaachii biin wochiiheete. 32Arooba dofee asheena'o biin giichii guuddiqqi kotaa beeheete. Boonoshi daggoochee ikkikkeena'o "Ne indeenaa ne maneena'ona maaxooch neexaachii neenna daniya qaawii beetina'one" iyeete. 33Biyoo wochiqqi, "Ta indee aabine? Ta maneena'ochi aaboshine?" iqqi echahe. 34Biin giichiqqi kotaa beetina'on ciinnii kochii bekkiibee, "Ta indeenaa ta maneena'ona eboshine! 35Taach manoo, maneenaa indeena Yeerichi daaggoon ceechii beetina'o bulline" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\