Maariqoosi 5

1Yesuusinaa bi dabbeena'ona baharoon kimmiqqi beqach beeti geraashee asheena'ochi shawooch shaggiyeete. 2Yesuusi marikaboochee bi kindiyee, yinno bi toommooch beeti uro maasho beetoochee kechiqqi bekkach biinna danahe. 3Hini ara uro bi beemo maashee daggoochiye. Sansallatoonolla cuchii neechon hakkiti asho arooba aalloone. 4Ebiyoo bi kishoon sansalatoonaa bi baatoon qoqqaanoona boonoshi cuchiitee, sansalatoon kuxxii qoqqaanoon tiichii bi ciichitoyichiye; biin yechii neechoon hakkito koniyolla aalloone. 5Bulli aaboon araddoonaa xumoonon maashoonaa gepoonooch kechiichii bunnaa beehe; wotta bi ashittinoon xaqqoona qoopphii huccii beehe. 6Hini ara uro Yesuusin wohoochaa ciinniqqi bi waan woccii hammii biich goyinnahe. 7Arooba Yesuusi "Hini yinnoocho! Uroochi toommoochee tibe!" iye. Ebich uro oogichii cookkiqqi, "Beshoo Yeerichi Bushoo Yesuuso! Ta mooyooch neen amo geddiye? 'Taan yulliyaahine!' iqqa Yeerina neen calloye" iye. 9Arooba Yesuusi "Ne shigo konine?" iqqi echahe. "Meeto no tunatoyich, ta shigo 'Leegiyooni' getteehe" iqqi wochiye. 10Wotta Yesuusin "Hini shawoochee noon yookkaahine!" iqqi kupphii qollahe. 11Arooch beeti gepee ga'ooch meeti gudichi goton qideena'o qiddaa maanjii beeheete. 12Ebich yinneena'o Yesuusin "Hini ara gudichi toommooch hami no kotemmoyich daaggibe!" iqqi qollaheete. 13Yesuusiyoo "Hamiree kotabote!" iye. Bekkach yinneena'o uroochi toommoochee tiyiqqi ara gudinina'ochi toommooch hammii kotaheete. Aroochee gutta hum beda gudinina'o ikkotaqqi giidachi qaa'ooch guufaqqi kindii baharee gejoona manjeeheete. 14Arooba gudinon qiddaa beetina'o wocaqqi katamoo bulliich hammii tunati mooyon gettiyeete. Ebich waayati asheena'o "Mooyo amo gaata beegone" iqqi waaheete. 15Yesuus waan shaggiqqi, "Leegiyooni" getteeti yinneena'o yechiti uro wodiqqi, bi tahoon tahaa kotaa beeton beeggiqqi keqqoona qitiyeete. 16Shiichii boonoshi aafoona beeggiti asheena'o yinneena'o yechiti uroochi mooyonaa gudinina'onochi mooyonon boonoshich gettiyeete. 17Arooba ara shawee asheena'o Yesuusin "No shawoochee keye!" iqqi qollaheete. 18Ebich Yesuusi hamma iqqi marikabooch kechiye; bi kechiyee, yinneena'o gawukkiti uro "Neenna tookkii hambana" iqqi qollahe. 19Yesuusi "Hamaachine; tunaballi ne kexooch hamiree ne kechi asheena'oyich Doono Yeeri neech am shaaha ooga mooyon bi tuniyoonaa neech bi ariqoonon gete!" iye. 20Uroo hammiqqi, "Aashira katamo" gettee beeti shawooch guuddiibee Yesuusi am shaaha ooga mooyon biich bi tuniito gaata getooch giyiye; bi gettee waayati asheena'o bulli woriganaheete. 21Aroochee Yesuusi marikaboona baharoyee beqach wottaqqi bi kimmitoyee gub dofee asheena'o baharee gashooch bi waan kiceeheete. 22Kiceeqqi boonoshi beetee, Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkureena'ochi daggoochee ikkoo Yaaroosi gettee beeto waahe. Waa Yesuusin ciinnii bi baatooch dihiqqi, 23"Giishi ta bushechi kasho kech bedditone. Bi kasho wottatee bi wodemmoyich waaree ne kishoon bi shimbooch kotiibe!" iqqi kupphiiqqi qollahe. 24Yesuusiyoo uroona tookkii hammiye. Bi hammii beetee, dofee asheena'o bi guudoona xu'eebee tookkii hammii beeheete. 25Arooba ara asheena'ochi daggooch ceeni aaraa gutta naton damoo ufaa beeti ure beehan. 26Aroyee aaf meeti attachina'o waan sha'aabee doojaqqa sheweetine; tunatee bi gijoo bullin shaccaa bi ciichitee, bi biiyoo beshiyalli kettataanoone. 27Aroochee Yesuusichi woroon waayaqqa, "Bi qoraddoon baach ta yeshi gaata, wodemmi taane" iqqa bi gabitoyich asheena'ochi daggoona hammaqqa gubbaa Yesuusichi qoraddoon yechan. 29Yesuusichi qoraddoon bi yechahee, bekkach ufaa beeti bi damoo neexahe. Arooba biiyoochee bi wodoo biich arichahe. 30Bekkach Yesuusi abiiyachon wodiyee giidoo bi achoochee bi keyon ariiqqi asheena'o waan guuddii wottaqqi, "Ta qoraddoon yechito konine?" iye. 31Bi dabbeena'o wochiqqi, "Dofee asheena'o xu'eyoon beeggaabee, 'Konine taan yechito?' iqqa echanne?" iyeete. 32Tunatee Yesuusi biin yechiton beegga gub wottaqqi ashoon ciinnii beehe. 33Aree gaata ure woditi bi tunoon ariiqqa shattaa qewaabee, waa bi baatooch dihiqqa ibaroo bullin gettahan. 34Yesuusi wochiqqi, "Ta busheene! 'Wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone. Diggoona hambe! Biiyaqqa ne shooddoochee kashabe!" iye. 35Yesuusi ebin getooch bi beetee, Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroochi kexoochee asheena'o waaqqi Yaaroosin "Ne bushee qititine. Amoyich arichiyachon iritii beetine?" iyeete. 36Tunaballi Yesuusi ishin waayaqqi Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroon "Shattaahine! Yeerich baach kuxe!" iye. 37Aree hillooch Yesuusi Pheexiroosi, gutta maneena'o Yaaqoobinaa Yowannisinoyee damba koniyolla biinna tookki hammemmoyich daaggaanoone. 38Aroochee Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroochi kexooch shaggiqqi asheena'o caagoon, eefonaa bunnoonon boonoshi meechoon ciinniye. 39Kexooch giyiqqi, "Hini caagoonaa eefoona amoone? Bushee tokkataanalli bi ito, qitaaneene" iye. 40Bi ishichiyona asheena'o oogichii coonaa miicaheete. Bullin "Kexoochee keyote!" iqqi bi kichitoyee gub bushechi nihoon, indeenaa biinna tookkii hammiti bi dabbeena'onon dabbiiqqi bushee beeti gatooch giyiye. 41Giyii bushechi kishoona yechiqqi, "Xaallita! Qumi!" iye; ebiyoo "Hini busheene! Tibe!" getone. 42Busheyoo aaraa gutta nati busheene; ebich bekkach motakkimii tiyaqqa sha'ahan. Arooba ebin beeggiti asheena'o oogichii woriganaheete. 43Yesuusi "Hini mooyon konicholla gettaahotine! Ittoshi qelloon ariibote!" iqqi bi gettitoyee gub, "Bushech maayoon imbote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\