Maariqoosi 6

1Ebiyee gub, Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kechi ukkuroochi kexoochee kechiqqi bi dicciti shawooch hammiye; bi dabbeena'o wotta biinna tookkii hammiyeete. 2Shambatoo shagee, Yesuusi boonoshi kicee beeti kexooch giyiqqi asheena'on dojooch giyiye. Bi dojiton meeti asheena'o waayaqqi woriganaabee, "Hini uro ebi mooyon amoochee danahe? Biich immeeti ariyoo amoomone? Beeggaa no ariyaani gaakkachi shuunoon aabichiqqiniye bi shuunaa beeto? 3Hini uro shaaqee hachacho toona? Maariyamichi bushoo toona? Bi maneena'o Yaaqoobi, Yoosayi, Yihudinaa Simoonina tooneeta? Wotta bi maacha maneena'o noonna tookkii beetina'o tooneeta?" iqqi hoxaheete. 4Yesuusi boonoshin "Keemachon bi shiijee katameexi asheena'o, bi xibeena'onaa bi kechi asheena'onoyee beshatee bareena'o oogiyaanoon qayaacheete" iye. 5Ara xaa'ooch giishacha biiyachina'ochi shimbooch bi kishoon kotii wodiyoyee damba amashee gaakkachi shuunoonolla tuniyoyich cir hakkaanoone. 6Ebich "Ta mooyon aabichii ibariyoo qajiyeete?" iqqi woriganahe. Ebiyee gub, Yesuusi gaafee toommona guuddiqqi asheena'oyich dojii beehe. 7Yesuusi aaraa gutta mishiraachachina'on bi waan ceeggiqqi ishichii boonoshin wochahe; "Gutti guttaree hambote! Yinneena'on asheena'ochi toommoochee ittoshi yookkemmoyich ukkurittinoon ittoshich immato taane. 8Gommooch ittoshi keyi gaata, gumboyee damba shoho tunabe, shohee kojoon oohee gijee kojoon yechahotine! 9Tunaballi ittoshi baatooch caammoon geddote! Wotta gutta tahoon tahiyaahotine! 10Amee xaa'oocholla shaggiqqi ashi kexooch ittoshi giyi gaata, ara xaa'oon gawukkiqqi ittoshi hammimmi wottoon ara kexooch kotabote! 11Ittoshin iibbiyoo qajiqqi, 'Ittoshi gettii beeton waayataache' ii beeti xaa'eexi asheena'oyich, 'Miixoo boonoshi toommooch tunabe' getiree gommooch keyiree ittoshi baateexi quttoon tebbaachi aroochee keyote!" iye. 12Ebiyee gub, Yesuusi wochati mishiraachachina'o hammiqqi asheena'oyich "Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote!" iqqi gettiyeete. 13Meeti yinneena'on asheena'ochi toommoochee yookkiyeete. Meeti biiyachina'on zayitoon huuttiibee wodiiheete. 14Yesuusichi shigo bulli xaa'ooch gabinnii bi arichatoyich, taatoo Heroodisi waayahe. Ikkikka asheena'o "Hini Aacona Afaallachi Yowannisine; hinoomi gaakkachi mooyon tuniyoo bi hakkito, qitii duukkatina'ochi daggoochee kechiqqiniye" iyeete. 15Bara asheena'o "Eliyaasine" iyeete. Bareena'o wotta "Hini keemachone; wonna Yeerichi qaaroon keemmii beetina'ochi daggoochee ikkoomone" iyeete. 16Tunaballi Heroodisi Yesuusi shuunati gaakkachi moochichon waayaqqi, "Aroo bi qettoon ta kuxxiiti Yowannisine; biyoo qitii bi duukkatoochee kechiqqiniye" iye. 17Heroodisi bi ishichiti naboo ebine; ebiyee aaf Heroodisi Yowannisi getee emiriibee waayaa beehe; tunatee bi waayati mooyona oogichii gaabbiye. Tunaballi bi manoo Filipphoosichi mechee Heroodiyaadin bi shaaggitoyich, Yowannisi tiyiqqi biich " 'Ne manoochi mecheen shaage!' iqqi Muusichi calloo daaggaanoone" iye. Ebich Heroodiyaadi Yowannisich qummaqqa bi wuxeeyemmoyich gommon qaawii beehan; Tunatee hakkaaneene. Ebiyoo Heroodisi Yowannisi cadiqoonaa yaafoona bi tunoon bi ariitoyich, biin oogiiqqi boonoshi wuxaachemmoyich quyaa bi itoyichiye. Tunaballi urechi naboyich "Yowannisin yeshi cuyote!" iqqi bi ginee naayina'ochi daggoochee wochahe. Boonoshiyoo hammiqqi yechii cuyee kexooch geddiyeete. 21Ebiyee gub, Heroodisi bi shiijee aabee baarooba bi mikkirachina'onaa bi ginee irasheena'onon, Galiilee Shaweexi ogoogeena'onoo gifiroon ceeggiye. Gifiree bi ceego Heroodiyaadich gommon qechiye. 22Arooba Heroodiyaadichi bushee gifiree kexooch giyaa duubon duubbaqqa Heroodisinaa biinna tookkii kotatina'onon emirikkiyan. Taatoo tiyiqqi busheen "Ne qaawiton ta waanee qollabe! 23Ta taatittinee qatolla bi tuna gaata, ne qollammon imbana" iqqi wogahe. 24Ebich bushee kexoochee kechaqqa hammaa bi indech "Taatoon amoon qollabate?" iqqa echahan. Indeyoo " 'Aacona Afaallachi Yowannisichi qettoon kuxiiree bi qelloon taach imbe!' getiree qollabe!" iyan. 25Bekkach bushee afaafinoona taatoo waan giyaqqa taatoon "Aacona Afaallachi Yowannisichi qettoon kuxiiree gafatoona bi qelloon and taach imbe!" iqqa qollahan. 26Arooba taatoo oogichii ayiniye; tunatee bi wogati wogoonaa biinna tookkii kotati iibbeena'onoyicha iqqi busheyich bi heciyoon shaddoo shunnaanoone. 27Bekkach bi ginachina'ochi daggoochee ikkoon ceeggiqqi, "Cuyee kexooch hami Yowannisichi qettoon kuxiree bi qelloon deebe!" iqqi wochahe. Hini ara uro hammiqqi cuyee kexooch beeti Yowannisichi qettoon kuxxiqqi, 28bi qelloon gafatoona deebii busheyich immiye. Busheyoo daammaa bi indech immahan. 29Ishin waayati Yowannisichi dabbeena'o cuyee kexooch hammii bi dubanoon kichiqqi daammii duukkiyeete. 30Ebiyee gub, wocheeti mishiraachachina'o boonoshi hammitoochee wottaqqi ikkooch Yesuus waan giddaqqi, boonoshi shuunatonaa boonoshi dojito bullinon biich gettiyeete. 31Biyoo "Barahooch ittoshi ikketo waaree giishachon kota kashabote!" iye. Ishichii bi iti naboo, boonoshi waan hammii waa ufaa beeti asho aqqa aaconolla boonoshi uchemmi xaa'oon bi mucciitoyichiye. 32Ebich Yesuusinaa bi dabbeena'ona marikabooch kechii kotaqqi barahooch hammiyeete. 33Tunaballi boonoshi hammii beetee, meeti asheena'o beeggiqqi boonoshin ariiheete. Ebich katamee toommo bulliichee baharee gashoon baatoona wocaabee, boonoshiyee shiichiqqi hammii boonoshi kindemmi xaa'ooch shaggiyeete. 34Yesuusi marikaboochee kindiibee dofee asheena'on beeggiqqi, qiddaalli bagoomo boonoshi tunatoyich bi maacoona micciqqi ayiniye. Boonoshichoo meeti mooyon dojooch giyiye. 35Aroochee shawoo beshaa womikkoo wottatee, Yesuusichi dabbeena'o bi waan giddaqqi, "No beeto, gafoo aalli xaa'oone; andoo shawoo xumatone. 36Asheena'o maayemmi maayo aalloone. Ebich hini guudeexi goyachi katamooch hamiree maayoon boonoshi qellich boonoshi kememmoyich diggiiree daachiibe!" iyeete. 37Tunatee Yesuusi wochiqqi, "Ittoshi maanjibote!" iye. "Ishi gaata, hamiree gutta balla birawoona koshon boonoshich kemabona?" iqqi echaheete. 38"Ittoshich ambicha kosho beete? Eke hami beegote!" iye. Boonoshiyoo hammii beeggiqqi, "Uucha xekee koshonaa gutta haashoona baach beete" iyeete. 39Ebiyee gub, Yesuusi bi dabbeena'on "Asheena'on 'Balli balloonaa aachi aachoona qoodi qoodeeree mocee toommooch kotacha!' getote!" iye. 40Arooba asheena'o ikka beerooch ballo, ikka beerooch aachoo tunaqqi yaaroona kotaheete. 41Aree hillooch Yesuusi uucha xekee koshonaa gutta haashoonon tiijii yechiqqi shimaaj ciinniichii Yeerin gallatahe. Koshon tiichiqqi bi dabbeena'oyich "Ebin asheena'o bullich qoomabote!" iqqi immiye; haashoonoo qoodiqqi immiye. 42Boonoshiyoo daammiqqi qoomatee, bulliyoo maaqqi michiyeete. 43Bi dabbeena'o aaraa gutta ogooga mokkee ceeni, echati koshonaa haashoonochi ooyoon tiijiyeete. 44Koshon maatina'ochi daggoochee anaamina'o baach uucha humeena'one. 45Ebiyee gub, Yesuusi bi dabbeena'on "Hini asheena'on diggiiqqa ta deennammi wottoon, ittoshi marikabooch keyiree beqach Betashayida tayee shiichiree beshabote!" iye. 46Biyoo asheena'on diggii deenniichii corootiya gepooch kechiye. 47Xum bi dabbeena'o marikaboona baharee gutta daggooch boonoshi beetee, Yesuusi bi ikketo shawooch beehe. 48Arooba boonoshi toommooch yongo daapitoyich marikabee boojatoona yopaabee xuuxaheete. Yesuusi boonoshi xuuxoon beeggiqqi, qaabba baakkee kuuhooch baharee aachi toommona sha'aabee boonoshi waan waahe; waaqqi boonoshiyee aaf beshiya iye. 49Tunatee baharee aachi toommona shaa'aabee bi womon boonoshi bulli beeggiqqi, "Yoogoone" iqqi keqqi cookiyeete. Biyoo bekkach boonoshich "Kupphabote! Taane; shattaahotine! " iye. 51Aree hillooch marikabooch kechiqqi boonoshina tookkii kotahe. Bekkach yongo shashawumiye. Bi dabbeena'o ebina oogichii woriganaheete. 52Ebiyoo boonoshi mullo muumatee, Yesuusi giishacha koshon asheena'oyich bi abbatiyoon boonoshi mullooch kotiyaaneena'o boonoshi tunatoyichiye. 53Yesuusinaa bi dabbeena'ona baharoon kimmiqqi Genshaareexee shawooch shaggiyeete; marikaboon aachi gashooch neechiyeete. 54Marikaboochee boonoshi kindiyee, bekkach asheena'o Yesuusin ariiqqi, 55ara shawee guudoona beeti katamoo bulliich wocaa hammii, "Yesuusi beete" getteeti xaa'ooch biiyachina'on shaa'oona shaaggaqqi deebiyeete. 56Yesuusi hammimmi xaa'o bulliich, gafoonaa katamoonooch asheena'o biiyachina'on gabiyee godooch kichiqqi kotii beeheete. Hini ara biiyachina'o Yesuusin "Ne qoraddee caapoonolla yeshone" iqqi qollaa beeheete. Yechitina'o bulli wodiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\