Maariqoosi 8

1Arooba wochinnoon dofee asheena'o kiceeheete. Boonoshi shoho ciirahe. Ebich Yesuusi bi dabbeena'on ceeggiqqi, 2"Hini asheena'o taanna tookkii boonoshi kotato hanaach keeja qemone. Boonoshi shoho ciiratoyich taan oogichii ayinikkitone. 3Ebiyee wotta boonoshi daggoochee ikkikkeena'o wohoocheeniye boonoshi waato. And abata kashoona boonoshin kexooch ta daachii gaata, hami gommooch maraatemmina'one" iye. 4Bi dabbeena'o tiyiqqi, "Ishi gaata, no beeti shawoo gafoo aalli barahoone; hini asheena'oyich beddemmi maayoon amoochee deebiree maanjoon hakkehone?" iyeete. 5Yesuusi "Ambicha kosho ittoshich beete?" iqqi echahe. Boonoshi wochiqqi, "Shabaatta xekee kosho beete" iyeete. 6Aree hillooch Yesuusi asheena'on "Shawooch kotabote!" iqqi gettiye. shabaatta xekee koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe. Tiichiqqi, "Asheena'oyich qoomabote!" iqqi bi dabbeena'oyich immiye. Bi dabbeena'o asheena'oyich giddii qoomaheete. 7Wotta giishacha haashoo boonoshich beehe; Yesuusi ara haashoon tiijiqqi Yeerin gallatahe. Bi dabbeena'onoo "Hini haashoon wotta asheena'oyich qoomabote!" iqqi gettiye. 8Asheena'oo maaqqi michiyeete. Aroyee gub bi dabbeena'o shabaatta mokkee ceeni echati ooyoon tiijiyeete. 9Arooba maati asheena'o awudda hum bedeena'one. Yesuusi asheena'on diggiiqqi bi deennitoyee gub, 10bekkach bi dabbeena'ona tookkii marikabooch kechii kotaqqi Dalmaanutee Shawooch hammiye. 11Aroochee Fariseena'o Yesuus waan waaqqi biinna tookkii taggooch giyiyeete. Biin muriciiya iqqi, "Shimaayoochee mallatoon nooch bekkiibe!" iyeete. 12Ebich Yesuusi bi maacoona ayiniqqi tiyii, "Hini yemeenee asho amoyichiye mallatoon bi qaawii beeto? Ibaroon ittoshich gettoye; Yeeri hini yemeenee ashich mallatoon imaachemmone" iye. 13Ebiyee gub, boonoshi waanee qajii wottaqqi marikaboona baharoyee beqach kimmiye. 14Arooba Yesuusichi dabbeena'o bedditi shohoon yeshaanoon battaheete. Marikabee daggooch ikka xekee koshoyee damba baroo amolla aalloone. 15Yesuusi boonoshin, "Fariseena'onaa Heroodisinoch bukee shittoochee ittoshi qelloon quyabote!" iye. 16Bi dabbeena'o ishin waayaqqi boonoshinaa boonoshina "Kosho nooch aallatoyich shaahiye, bi gettii beeto" ii yibbaataheete. 17Ebich Yesuusi boonoshi gaboon ariiqqi ishichiye:- "Ittoshi 'Kosho nooch aallatoyichiye' iqqi amoyichiye ittoshi yibbaataa beeto? And beddaahee shalligaachotina? Ittoshi mullooch giyaacha? Ittoshi mullo xaqqoona? 18Aafacho ittoshi toona? Ciinaachotina? Waajacho ittoshitoona? Waayataachotina? Ittoshi mullooch tipphimaacha? 19Uucha xekee koshon uucha huma ashich tiichaa ta qoodiyooba, echati ooyoon ambicha mokkee ceenoniye ittoshi tiijito?" iye. Boonoshiyoo wochiqqi, "Aaraa gutta mokkee ceenoniye no tiijito" iyeete. 20"Wotta shabaatta xekee koshon awudda humeena'oyich tiichaa ta qoodiyooba echati ooyon ambicha mokkee ceenoniye ittoshi tiijito?" iye. Boonoshiyoo "Shabaata mokkee ceenoniye no tiijito" iyeete. 21Arooba Yesuusi "Ishi gaata, bat ittoshi mullooch giyaacha?" iye. 22Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Betashayida boonoshi shaggiyee, asheena'o aaf doogoon bi waan deebiyeete. Deebiqqi, "Ne kishoon hini aaf doogoochi aafee toommooch kotiibe!" iqqi qollaheete. 23Ebich Yesuusi aaf doogoochi kishoon yechiqqi yaabiibee gafoyee maach kichiye. Cudon kushitaa (kuujii) uroochi aafee toommooch bi kishoon kotiichii, "Ikka amashoon beeggaa beetine?" iqqi echahe. 24Aaf doogo kaamaqqi, "Asheena'ochi sha'o taach bekkaa beetone; tunatee mixoniye taach boonoshi shaahii beeto" iye. 25Ebiyee gub, Yesuusi guttinnoon wotta uroochi aafooch bi kishoon kotiihe. Bekkach aaf doogo manjiiqqi ciinniye. Wodiqqinoo bulli mooyon xalliiqqi ciinniye. 26Arooba Yesuusi uroon "Ne kexooch hamballi, gafooch giyaahine!" iye. 27Wotta Yesuusinaa bi dabbeena'ona Filipphoosi irashoo tunati Qeshaari Katamee ga'ooch beeti gafeena'ooch hamma tiyiyeete. Hammiibee gommoochaa bi dabbeena'on "Asheena'o taan konine ii beeteete?" iqqi echahe. 28Bi dabbeena'o wochiqqi, " ikkikkeena'o 'Hini Aacona Afaallachi Yowannisine', echeena'o 'Eliyaasine', echeena'oo wotta 'Wonna Yeerichi qaaroon keemmii beetina'ochi daggoochee ikkoone' ii beetina'one" iyeete. 29Wotta Yesuusi "Ittoshiyochi, taan konine ii beetotine?" iqqi echahe. Pheexiroosi tiyiqqi, "Ne Kiristoosi neene" iqqi wochiye. 30Yesuusiyoo bi dabbeena'oyich "Ta koni ta gaata konicholla gettaahotine!" iye. 31Ebiyee gub, Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiqqi dojooch giyiye; "Ashi bushoo ta wodda xuuxoon beego taach echataani mooyone. Geeneena'onaa qeesheena'ochi ukkureena'ona, Muusichi callee dojachina'oo taan shixxemmina'one; wuxiishoo gettemmina'one. Keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmo taane" iye. 32Ishin xalla kichii boonoshich gettiye. Pheexiroosi Yesuusin ikka bad wochiqqi, "Ishichiyaahine!" iye. 33Tunaballi Yesuusi echa bi dabbeena'o waan guuddii wottahe; Pheexiroosin noggaqqi, "Hini sheexaanoocho! Ta waanee wohe! Ashi mooyonalli Yeerichi mooyon gabaachine" iye. 34Ebiyee gub, Yesuusi dofee asheena'on bi dabbeena'ona tookkii ceeggiqqi ishichiye:- "Bi kasheen wodiyoyich shunnii beeto bulli muccemmone; tunaballi taannaa ta mishiraachee qaaroonoyicha iqqi bi kasheen muccammo bulli danemmone. Ebich taan dabboon shunnii beeto koniyolla bi tuna gaata, bi qelloon nookkabe; aree hillooch ta yooddeeyemmi masqaloon ta shaaggemmoomon, bi yooddeeyemmi masqaloon shaagiree taan dabbibe. 36Wotta 'Asho taane' ito, shawee toommooch beeto bullin biicho tuniichii bi kasheen bi mucca gaata, amoon biich hallehe? 37Asho bi kasheen wochiqqi danoyich amoon qoco hakkehe? 38Illa ashi bushoo ta wotta ta nihoochi oogee yiiroona yaafa shimaaji maraakeena'ona tookkii ta waahooba, hini yemeenooch Yeer waanee kechiqqi baroyich goyinnaa beetina'onaa axaaxoon shuunaa beetina'onochi daggooch taannaa ta qaaroonoyich yeellammo bullina yeellemmo taane" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\