Maariqoosi 9

1Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'onaa bara asheena'onoyich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; hiniich neexaa beetina'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yeerichi taatittine ooga hakkoona bi waatee boonoshi beegimmi wottoon qitaachemmina'o beetina'one" iye. 2Aroochee Yesuusi shiritta qemoyee gub Pheexiroosin, Yaaqoobinaa Yowannisinon "Ittoshi waatee hambone" iqqi boonoshin baach yechii genja guudi toommooch kechiye. Kechiqqi aroochaa boonoshi aafooch tuusheehe. 3Bi tahati tahoo wacwacciye; shawee toommooch koniyolla machiqqi xalliyoo hakkaani naccititnoon naccahe. 4Arooba Eliyaasinaa Muusina xalla bekkaqqi Yesuusina tookkii boonoshi yibbaataa beetee, hini ara keeja bi dabbeena'o beeggiyeete. 5Pheexiroosi tiyiqqi Yesuusin "Dojachocho! Hiniich beemo nooch gaawiye. Ebich keeja bashoon ikkoon neech, ikkoonoo Muusich, ikkoonoo Eliyaasich bashibone" iye. 6Tunaballi biinnaa ohoshina oogichii boonoshi keqqitoyich, Pheexiroosi ama bi ito gaata ariyaanoone. 7Aree hillooch qubo shimaayoochee kindiqqi boonoshin yiirahe. Qubee daggoochaa "Ta shuni bushoo hinine; bi waanee waayabote!" immi qaaroon waayaheete. 8Aroochee bekkach guuddii boonoshi ciinniyee, boonoshina tookkii Yesuusi ikketo baach beeton beeggiyeete. 9Ebiyee gub, Yesuusinaa keeja bi dabbeena'ona guudi toommoochee boonoshi kindii beetee, Yesuusi "Ashi bushoo ta qitii duukkatina'ochi daggoochee ta kechammi wottoon, ittoshi beeggiton konicholla gettaahotine!" iqqi gettiye. 10Bi gettiton waayaqqi de'a iyeete. Tunaballi " 'Qitii duukkatina'ochi daggoochee keyo' geto, ama getone?" iqqi boonoshinaa boonoshina echeeheete. 11Aroochee Yesuusin "Muusichi callee dojachina'o 'Shiichi woyemmo Eliyaasine' iqqi amoyichiye boonoshi gettii beeto?" iqqi echaheete. 12Biyoo wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroone; Eliyaasi shiichiree woyemmone; waaree bulli mooyon tachemmone. Tunatee amoyichiye Yaafa Macaafo 'Ashi bushoo wodda xuuxoon beeggemmone; hoxeeyemmone' bi ii beeto? 13Tunatee ta waanee waayabote! Eliyaasi waatone. Yaafa Macaafooch biich kooreetoomon boonoshi qaawito bullin bi toommooch tuniitina'one" iye. 14Ebiyee gub, Yesuusinaa keeja bi dabbeena'ona echa bi dabeena'o waan wottaa boonoshi waahee, dofee asheena'o boonoshin giichiqqi, Muusichi callee dojachina'o boonoshina tookkii gajitee beetee beeggiyeete. 15Hini ara dofee asheena'o bulli Yesuusin bekkach beeggii oogichii keqqiqqi biin diggiyoyich wocaheete. 16Aree hillooch Yesuusi bi dabbeena'on "Muusichi callee dojachina'ona tookkii ama iiniye ittoshi gajitee beeto?" iqqi echahe. 17Ara asheena'ochi daggoochee ikkoo tiyiqqi ishichii wochiye; "Dojachocho! Noonoon miimii beeti maachi biiyoona biiyati ta bushoon ne waan deebato taane. 18Hini ara biiyoo bi tiyimmi araddoon bushoon dichiye. Umboon aapphiihe; bi gashoon qaachiihe; bi ashittinoo mixochoomon shuuqqiye. 'Hini ta bushoochi toommoochee miimii beeti yinnoon yoohote!' iqqa ne dabbeena'oyich ta getee, yoohon mawiitina'one" iye. 19Yesuusi wochiqqi boonoshich "Hini Yeerichi toommooch ittoshi mulloon too'iyaani asheena'ote! Aati wottoon ittoshina tookki beeyehote? Amee wottoon ittoshin haa'iiyehote? Eke ta waan bushoon deebote!" iye. 20Bushoon bi waan deebiyeete. Yinno Yesuusin beeggiqqi bekkach bushoon nagixiihe. Bushoo shawooch dihiqqi umboon aapphiibee gedirahe. 21Aroochee Yesuusi bushoochi nihoon "Hini maachi biiyoo bushoon yechito ambicha nat beddiye?" iqqi echahe. Bushoochi nihoo wochiqqi, "Hini maachi biiyoo yechito gaggara bi beeteenaniye. 22Wuxi kuxxa iqqi meeti araddoon qaaqqoochoo, aacoochoo biin dichitone. And wodiyoon ne hakki gaata, ariqqaree noon gaachabe!" iye. 23Yesuusi wochiqqi, " 'Wodiyoon ne hakki gaata' inne? Bi mulloon Yeerichi toommooch too'iitoyich, bulli mooyon hakkeeyemmone" iye. 24Bekkach bushoochi nihoo cookiqqi, "Ta mulloon Yeerichi toommooch too'ii beeto taane; shapa ta mullo ceenemmoyich taan gaachabe!" iye. 25Aree hillooch Yesuusi meeti asheena'o daapiibee womon beeggiqqi, yinnoon "Hini ulla miima yinnoocho! 'Hini bushoochi toommoochee tibe! Illa guttinnoon bi toommooch kotiyaahine!' ito taane" iqqi noggahe. 26Yinno bekkach bunnaqqi bushoon oogichii nagixii bi itoyee gub, tiyiye. Bushoo qititi dubanoon shaahee beeggiti meeti asheena'o "Bushoochi kasho kechitone" iyeete. 27Tunaballi Yesuusi bushoochi kishoona yechii tiijiye. Bushoo motakkimmiqqi tiyii neexahe. 28Aree hillooch Yesuusi kexooch bi giyitoyee gub, bi dabbeena'o "No ebi yinnoon yoohon no mawiito amoyichiye?" iqqi bi ikketo bi beetee echaheete. 29Yesuusi wochiqqi, "Ebiyoomi yinnoon [coomiqqi] ittoshi corootaan gaata, cir yoohon hakkaachotine" iye. 30Yesuusinaa bi dabbeena'ona aroochee tiyiqqi Galiilee shawoona beshaheete. Yesuusi bi beeti xaa'oon koniyolla ariiyemmoyich qaawaanoone. 31Ebiyoo bi dabbeena'oyich dojii bi beetoyichiye. Boonoshich "Ashi bushoo taan ashi kishooch beshiiree immemmina'one; wuxemmina'one; boonoshi wuxitoyee gub keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmo taane" iye. 32Tunatee ebi mooyo boonoshi mullooch giyaanoone. Boonoshiyoo wochiqqi biin echoon shattiyeete. 33Aroochee Yesuusinaa bi dabbeena'ona Qifirinaahi Katamooch shaggiyeete. Kexooch boonoshi giyitoyee gub, Yesuusi bi dabbeena'on "Waabee gommoochaa ittoshi gajiteeti mooyo amooniye?" iqqi echahe. 34Tunaballi boonoshi cikkii qajiyeete. Ebiyoo gommona waabee, "No daggoochee bulliyee besho konine?" iqqi gajitee boonoshi itoyichiye. 35Aree hillooch Yesuusi kotaqqi aaraa gutta bi dabbeena'on bi waan ceeggiye. Ceeggiqqi, " 'Asho taane' ito oogo tunoon bi qaawi gaata, bulliyee desh bi qelloon yittiiree bullichi wochee bushoo tunabe" iye. 36Aroochee ikka giishacha bushoon deebii boonoshi daggooch neechiye. Tiqqaqqi, 37"Koniyolla taacha iqqi, ebiyoomi gishiishi bushisheena'ochi daggoochee ikkoon bi shuni gaata, taan shunnii beetone. Wotta koniyolla taan bi shuni gaata, taan deejiti Yeerinoonalli, ta ikketon toonoone bi shunnii beeto" iye. 38Wotta Yowannisi tiyiqqi Yesuusin "Dojachocho! Ikka uro ne shigoona ashi toommoochee yinnoon bi yookkii beetee beeggaqqa, no guupho tuno bi qajitoyich bajahone" iye. 39Arooba Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ta shigoona gaakkachi shuunoon shuunaabee bekkach ta toommooch gonda mooyon yibbaato hakkemmo koniyolla aalloone; ebichi bajaahotine! 40Noon mooyona koyaano bulli no guuphone. 41Ibaroon ittoshich gettoye; Kiristoosicho ittoshi tunatoyich, taacha iqqi aqqa aacon ittoshich uchiyoo bulli wojoon mucataachemmone" iye. 42"Wotta boonoshi mulloon ta toommooch too'iiti hini giishiisheena'ochi daggoochee ikkoyich xugo tunammo koniyolla, ooga yiikka xaqqoon bi qettooch tifee baharee gejooch bi dupato gaata, biich gaawiye. 43Ebich ne kishoo neech xugo bi tuna gaata, kuxiree dufe! Gutta kishoona beebee [ashi meenon maa beeti hiparoo qitaani,] aaxxo tahaani shiwaree qaaqqooch ne gimoye, kisha kuxo tunaqqi kashee kexooch giyii beemo neech gaawiye. 45Ebiyoomon ne baato neech xugo bi tuna gaata, kuxiree dufe! Gutta baatoona beebee, [ashi meenon maa beeti hiparoo qitaani, aaxxo tahaani] shiwaree qaaqqooch ne dupeyoyee, baata kuxo tunaachaa kashee kexooch giyii bemo neech gaawiye. 47Wotta ne aafo neech xugo bi tuna gaata, kichiree dufe! Gutta aafoona beebee, ashi meenon maa beeti hiparoo qitaani, aaxxo tahaani shiwaree qaaqqooch ne dupeyoyee, ikka aafoona beebee kashee kexooch giyiqqi beemo neech gaawiye. 49Asho bulli qaaqqoona yaafeeyemmone. 50"Kiiho gaawatone; tunaballi kiiho noocon bi qayi gaata, ara kiihon amoona noociiyehotine? Illa ittoshi kiihochoomon nooco tunabote! Ittoshinaa ittoshina shunaree beebote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\