Maatiyoosi 1

1Abrahamichi bushoonaa Daawitichi bushoona tunati Yesuus Kiristoosichi shiijee yoodo ebine. 2Abrahami Yiisaaqin shiyiye; Yiisaaqi Yaaqoobin shiyiye; Yaaqoobi Yihudinaa bi maneena'onon shiyiye; 3Yihudi Tamaar waanee Fereesinaa Yeraahinon shiyiye; Fereesi Hesiroonin shiyiye; Hesirooni Raamin shiyiye; 4Raami Aminadaabin shiyiye; Aminadaabi Nahishoonin shiyiye; Nahishooni Salimoonin shiyiye; 5Salimooni Raab waanee Bo'aazin shiyiye; Bo'eezi Ruut waanee Obeedin shiyiye; Obeedi Iseyin shiyiye; 6Iseyi Taatoo Daawitin shiyiye. Taatoo Daawiti shiichiqqa Uriyaahichi mechee tunati waanee Solomoonin shiyiye; 7Solomooni Rehoboaamin shiyiye; Rehoboaami Abiyaahin shiyiye; Abiyaahi Asaafin shiyiye; 8Asaafi Yehoshafaaxin shiyiye; Yehoshafaaxi Yooraamin shiyiye; Yooraami Uziyaahin shiyiye; 9Uziyaahi Yotaamin shiyiye; Yotaami Akaazin shiyiye; Akaazi Hiziqiyaasin shiyiye; 10Hiziqiyaasi Minaasin shiyiye; Minaasi Amoosin shiyiye; Amoosi Yosiyaasin shiyiye; 11Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecee hammiyooba, Yosiyaasi Yekooniyaasinaa bi maneena'onon shiyiye. 12Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecceetoyee gub, Yekooniyaasi Salaatiyaasin shiyiye; Salaatiyaasi Zerubabeelin shiyiye; 13Zerubabeeli Abiyoodin shiyiye; Abiyoodi Eliyaaqin shiyiye; Eliyaaqi Azaarin shiyiye; 14Azaari Saadooqin shiyiye; Saadooqi Akiimin shiyiye; Akiimi Eliyaadin shiyiye; 15Eliyaadi Elaazaarin shiyiye; Elazaari Mataanin shiyiye; Mataani Yaaqoobin shiyiye; 16Yaaqoobi Yooseefin shiyiye; Yooseefi Kiristoosi gettee beeti Yesuusin shiyati Maariyamin shaagga maakkiiti uroone. 17Illa hini shiijaroo bulli, Abrahamichi shiijoochee tiijiqqi Daawitichi shiijarooch beddaahee, aaraa awudda shiijaroone; Daawitichi shiijoochee tiijiqqi Yihudee Shawee asheena'o Baabiloonee Shawooch boonoshi kecceemmi wottoon, aaraa awudda shiijaroone; Yihudee asheena'o Baabiloonee Shawooch keceetoochee tiijiqqi Kiristoosichi shiijooch beddaahee, aaraa awudda shiijaroone. 18Yesuus Kiristoosichi shiijo ebine:- bi indee Maariyami Yooseefich maakkeeqqa shaaggeyaano beebee, Yaafa Ayaanoona yeqqafahan; bi yeqqafoo arichahe. 19Biin maakkiiti Yooseefi cadiqa uro bi tunatoyich, Maariyaminoo ashi aafooch yeelliyoon qaawoo bi qajitoyich, aashoona shaagoon echiiya gabiye. 20Yooseefi ebin gabii bi beetee, Doono Yeerichi maraakoo gumona danaqqi biich ishichiye:- "Daawitichi bushoo Yooseefo! Shaaga ne maakkiiti Maariyami yeqqafato, Yaafa Ayaanoonaniye; ebich shattaahine! Shaage! 21Anaami bushoon shiyemmine; aroo bi asheena'on boonoshi axaaxoochee wodiiyemmo bi tunatoyich, bi shigoon 'Yesuusi' getiree shigiiyemmo neene" iye. 22Ebi bulli tunato, Doono Yeeri keemachochi noonoona, "Ebiyoche! Gidiiree (giddiidee) yeqqafemmine; anaami bushoonoo shiyemmine; bi shigoo 'Amaaneeli' getee ceeggeeyemmone" iqqi bi gettito, ceennemmoyichiye. "Amaaneeli" geto, "Yeeri noonna tookkiiniye" getone. 24Ebiyee gub, Yooseefi tokkatoochee tiyiqqi, Doono Yeerichi maraakoo gettitoomon tuniihe; shaagga bi maakkiiti Maariyamin daammiye. 25Bi qaabba bushoon bi shiyammi wottoon, bi achooch shagaanoone. Yooseefiyoo shiijati bushoon "Yesuusi" iqqi shigiihe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\