Maatiyoosi 10

1Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'on bi waan ceeggiqqi, yinneena'on asheena'ochi toommoochee boonoshi yookkemmoyich, biiyatina'o bullinoo boonoshi wodiiyemmoyich ukkurittinoon boonoshich immiye. 2Hini ara aaraa gutta mishiraachachina'ochi shigo, batti bat "Pheexiroosi" iqqi bi shigiiti Simooni, bi manoo Indiriyaasi, Yabidoosichi bushiisheena'o Yaaqoobinaa Yowannisina, 3Filipphoosi, Baritelemoosi, Toomaasi, gabiyee guudo Maatiyoosi, Ilfoosichi bushoo Yaaqoobi, Taadiyoosi, 4Bi aagatoyich qanaataa beeti Simooni, Yesuusin beshiiqqi immiti Asqorotachi Yihudi eboshine. 5Arooba Yesuusi hini ara aaraa gutteena'on wochahe; ishichiqqinoo boonoshich gettiye:- "Aagateena'ochi shawee gommona hammaahotine! Shamaari Katamoochoo giyaahotine! 6Tunaballi bago aalloomon aallati Isra'eeleena'o waan hambote! 7Hamibee, 'Shimaaji taatittine ittoshi kellooch shaggatine' getiree getote! 8Biiyatina'on wodiibote! Qititina'on tiijibote! Qeddee shaddee biiyachina'on wodiibote! Yinnoon asheena'ochi toommoochee yoohote! Gatiyaalloon Yeer waanee deqqito ittoshine; ebich ittoshiyoo gatiyaalloon asheena'oyich imbote! 9Amee gijoonolla ittoshi burooch yechahotine! 10Gommoyich shohee kojoon, oohee gutta tahoon, oohee ittoshi baatooch ittoshi gedditoyee bara caammoon, oohee gumboon yechahotine! Ebiyoo shuunacho biin shuuniito waanee shohoon maayi bi bedditoyichiye. 11"Ittoshi giyimmi katamooch tunabe, gafooch arooch beeti asheena'on 'Noon iibbiiyemmi gaawa asho aabine?' getiree echabote! Ara gafoon gawukkiqqi ittoshi hammimmi wottoon ara kexooch kotabote! 12Ara kexooch ittoshi giyi gaata, diggoo getote! 13Kechi Doono ittoshin bi iibbii gaata, ittoshi diggiyoo biich diiroo tunabe; iibbiyoo bi qayi gaata, ittoshi diggiyoo biich diiroo tunaaye. 14Ittoshin iibbiyaano oohee ittoshi qaaroon waayataani uro bi dana gaata, ara kexon oohee ara katamoon gawukkiree keyibee ittoshi baateexi quttoon tebbabote! 15Ibaroon ittoshich gettoye; nallaa gallooba ara katameexi asheena'oyee Sodoomi Katameexi asheena'onaa Gamoori Katameexi asheena'onoyich gaawiye" iye. 16Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Ellabote! Bagoochoomon okareena'ochi daggooch ittoshin wochemmo taane. Ebich dingaroochoomon accacho, uggeechoomon duuroo tunabote! 17Tunaballi nallachina'oyich ittoshin beshiiree immemmina'one; Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa arangoona xoobbeeyemmo ittoshine; ebich ashi waanee ittoshi qelloon quyabote! 18Ta naboyich iraasheena'onaa taateena'onochi aafooch ittoshin neechemmina'one; ebi bi tunemmo boonoshinaa aagateena'onoyich miixoo ittoshi tunemmoyichiye. 19Asheena'o ittoshin beshii imiyooba 'Aabichiree gettehone?' oohee 'Ama gettehone?' getiree xuuxiyaahotine! Aree gaata ittoshi gettemmon Yeeri ittoshich immemmone. 20Ittoshi gettemmi qaaro ittoshi waanee toonoone; tunatee ittoshi nihoo Yeeri wochati Yaafa Ayaano ittoshi gettemmi qaaroon ittoshich immemmone. 21"Arooba manoo bi manoon, nihoo bi bushoon wuxemmoyich beshiiree immemmone; wotta bushiisheena'o boonoshi niheena'onaa indeena'onochi toommooch tiyiree wuxiiyemmina'one. 22Asheena'o bulli ta naboyich ittoshin shixxemmina'one; tunatee ciirooch beddaahee manjiqqi kupphammo wodemmone. 23Arooba ikka katamoochaa ittoshin boonoshi du'ii gaata, bara katamooch maxxabote! Ibaroon ittoshich gettoye; ashi bushoo ta waammi wottoon Isra'eelee Shaweexi katamoo bulliich bedaachemmo ittoshine. 24"Dabbito biin dabbiitoyee, wocheeto biin wochati bi doonoyee beshaanoone. 25Dabbito biin dabbiitochoomon, wocheeto biin wochatochoomon tun beddiye. Kechi doonon 'Beelzebuli' iqqi boonoshi gettitoyee, bi kechi ashoon am shaahoon beshiiree getteeheete!" iye. 26"Illa asheena'oyich shattaahotine! Qereeto bulli gaxxeyoo, aacheeto bulliyoo aricho echataani mooyone. 27Qeroochaa ta gettaa beeton bullich xalla kichiree getote! Shaashikkoona ittoshi waayaton asheena'o bullich cookiree getote! 28Meenon wuxoyee damba kashoon wuxoo hakkaaneena'oyich shattaahotine! Tunatee meenonaa kashoonon shiwaree qaaqqoona aalliyoon hakkimmi Yeerich shatote! 29Gutta gaashi kafeena'o ikka duudina kechee beetaacheeta? Tunaballi ittoshi nihoo Yeeri daaggaanoon boonoshi daggoochee ikkeyolla qitaachemmine. 30Ebiyoomon Yeeri ittoshi qelleexi eexo bullinolla haddiqqi ariitone. 31Illa shattaahotine! Meeti gaashi kafeena'oyee beshoo ittoshine" iye. 32"Ashi aafoochaa taacho bi tunoon miixammo bullich ta wotta shimaayooch beeti ta nihoochi aafoochaa 'Taachone' getiree miixemmo taane; 33Ashi aafoochaa taacho bi tunoon nookkammo bullin ta wotta shimaayooch beeti ta nihoochi aafoochaa 'Taacho toonoone' getiree nookkemmo taane" iye. 34"Shawee toommooch beeti kaaroon wokkiyoyich waato taan shaahiyaahotine! Ginee tiijoyichalli kaaroon wokkiyoyich waataano taane. 35Bushoon nihoona, busheen indeena, amaateen naamacheena tookki kaariyoyich waato taane. 36Ashich bi kechi asho gino tunemmone. 37"Tayee beshiiqqi bi nihoon oohee bi indeen shunnii beeto taacho tun bedaache; ebiyoomon tayee beshiiqqi bi bushoon oohee bi busheen shunnii beeto taacho tun bedaache; 38ta yooddeeyemmi masqaloon ta shaaggemmoomon, bi yooddeeyemmi masqaloon shaagiree taan dabbaachemmo taacho tun bedaache. 39Bi meechi kasheen qitoochee wodii beeto, aallataani kashoon muccemmone; tunaballi bi meechi kasheen taacha iqqi muccaa beeto, aallataani kashoon danemmone" iye. 40"Ittoshin shunnii beeto taan shunnii beetone; taanoo shunnii beeto taan deejiti Yeerin shunnii beetone. 41Keemachon, keemacho bi tunatoyich shunnii beeto, keemachona tookki tatee wojoon danemmone; cadiqoon, cadiqo bi tunatoyich shunnii beeto, tatee wojoon danemmone. 42Koniyolla hini gishiisheena'oochee ikkoo ta dabboo bi tunatoyich gara aaconolla immii beeto, ibaroon ittoshich gettoye, wojoon muccataachemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\