Maatiyoosi 11

1Yesuusi ebin aaraa gutta bi dabbeena'oyich gettiqqi bi ciichitoyee gub, ara xaa'oochee tiyiqqi dojoonaa Yeerichi qaaroon getonoyich bara katameena'ooch hammiye. 2Yowannisi cuyee kexooch beebee Kiristoosichi shuunoon waayahe; ebich bi dabbeena'oochee ikkikkeena'on Yesuus waan wochaa daachiihe. 3Wocheetina'oo bi waan hammiqqi, " 'Woyemmone' getteeti Kiristoosi neenashi, oohee baroon quyabona?" iqqi echaheete. 4Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Hamiree ittoshi waamona ittoshi waayaton, ittoshi aafoona ittoshi ciinnitonoo Yowannisich getote! 5Aaf doogeena'o ciinnii beetina'one; baata yesheena'oo sha'aa beetina'one; qeddee shaddee biiyoona biiyatina'oo wodii beetina'one; ulleena'oo waayaa beetina'one; qititina'oo wodii beetina'one; girachina'oyichoo Yeerichi mishiraachee qaaro gettee beetone. 6Ta shuunoo biich xugo tunataani asho bulli diireetone" iye. 7Yowannis waanee wocheetina'o wottaqqi boonoshi hammii beetee, Yesuusi Yowannisichi mooyon dofee asheena'oyich getooch giyiye; boonoshichoo ishichiye:- "Amoon beegga barahooch hammiyotine? Yongoona koho shuuroomon shuurii beeti ashoon beegga hammiyotinashi 8oohee amoon beegga hammiyotine? De'a tahoon tahati uroon beegga hammiyotina? De'a tahoon tahati asho taateena'ochi kexoochiye bi beeto. 9Oohee amoon beegga hammiyotine? Keemachoniya? Eeha, ittoshich gettoye; keemacho bulliyee beshoon beegganiye ittoshi hammito. 10" 'Yeeriyoo "Ne gommon qaxxemmi ta wocheyachon neyee shiichiree daachiiyemmo taane" itone' getee kooreeto ebine. 11Ibaroon ittoshich gettoye; shawee toommooch shiijatina'ochi daggoochee Aacona Afaallachi Yowannisiyee beshi asho danataanoone; tunaballi shimaaji taatittineechaa bulliyee desho tunato biyee beshemmone. 12Aacona Afaallachi Yowannisichi yemeenoochee tiijiqqi hanaach beddaahee boggachina'o giidachi koyoona shimaaji taatittineen kochitina'one; biin bogga tiyitina'one. 13Keemachina'onaa Muusichi calloona Yowannisichi yemeenooch beddaahee keemoon keemmii beeheete. 14Illa boonoshi gettiton de'oyich ittoshi shuni gaata, ara 'Woyemmone' getteeti Eliyaasi, ebiyoche! Yowannisine. 15Illa waayaa beeti waajacho waayabe. 16"Tunaballi hini yemeenooch beeti asheena'on amoona shaahiiyehote? Gabiyee godooch kotaa beeti bushiisheena'oniye boonoshi shaahii beeto; boonoshinaa boonoshina ceegeebee, 17'Emiree shumburoon ittoshich huggahone; tunatee ittoshi duubaachotine; muushanee shooshoon shooshahone; tunatee ittoshi eefataachotine' ii beeti bushiishoomina'one. 18Yowannisi maataanoon, uyaanoon bi waatee, boonoshi 'Hini yinnachone!' iyeete. 19Ashi bushoo ta maabee, uchaabee ta waatee, boonoshi 'Hini maayoonaa uyoonochi buujoone; wotta gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'onochi shunachone' iyeete. Tunatee Yeerichi ariyoo tata shuunoona arichatone" iye. 20Arooba Yesuusi meeti gaakkachi shuunoon bi bekkiiti katamee asheena'o axaaxee gommoochee Yeer waan wottoon boonoshi qajitoyich, oogichii boonoshin ittibatahe; boonoshichoo ishichiye:- 21"Hini Kuraaji Katameexi asheena'ote! Ittoshich woowo! Wotta hini Betashayidi Katameexi asheena'ote! Ittoshich woowo! Ittoshich ta bekkiiti gaakkachi shuunoon Xiroosi Katameexi asheena'onaa Sidooni Katameexi asheena'onoyich ta bekkiito gaata, ebiyee aaf muushanee qoraddoon taharee, axaaxee gommoochee Yeer waan wotteshina'one. 22Tunaballi ittoshich gettoye; nallaa gallooba ittoshiyee Xiroosinaa Sidooninochi Katameexi asheena'onoyich gaawiye. 23Hini Qifirinaahi Katameexi asheena'ote! Shimaayooch beddaahee ciixato ittoshine; Yeeri ittoshin kindiiree qititina'o kiceeti hoonooch dupemmone. Ittoshich ta bekkiiti gaakkachi shuunoon Sodoomi asheena'oyich ta bekkiito gaata, hanaach beddaahee ara katamoo beeyeshone. 24Tunaballi ittoshich gettoye; nallaa gallooba ittoshiyee Sodoomi asheena'oyich gaawiye" iye. 25Arooba Yesuusi ishichiye:- "Shawoonaa shimaayoonochi Doono tunati ta nihoocho! Ebin ariyachina'onaa shalligachina'ona ariyaachemmoyich ne aachitoyich, tuusheena'oyichoo ne bekkiitoyich neen gallatahoye. 26Ibaroone, ta nihoocho! Ebin tuniyoyich gaawati ne daaggo tunatone" iye. 27Wotta Yesuusi asheena'oyich "Ta nihoo bulli mooyon taach immitone; nihoo Yeeriyee damba Yeerichi Bushoo taan arii beeto aalloone; Yeerichi Bushoo tayee damba, wotta Yeerichi Bushoo ta biich bekkiiya ta daaggiti ashoyee damba, nihoo Yeerin arii beeto aalloone. 28"Hini maraatatina'onaa shaago maggatina'onote! Ta waan wobote! Tawoo ittoshin kashiiyemmo taane. 29Tawoo ga'i de'oonaa ta qelloon giishii beetona ta tunatoyich, ta waanjeen shaagote! Ta waaneenoo doyibote! Arooba ittoshi taanna kashemmo ittoshine. 30Ittoshi toommooch ta haxxemmi waanjee ga'i de'eene; ittoshich ta shaaggiiyemmi shaageyoo ketteene" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\