Maatiyoosi 12

1Ebiyee gub, Yesuusi Shambatee aabooba teepphee goyee daggoona beshahe. Arooba bi dabbeena'o shaacaqqi teepphee moochoon kuxxiqqi maaheete. 2Kuxxiqqi boonoshi maa beetee, Fariseena'o beeggiqqi Yesuusin "Ebiyoche! Shambatee aabooba Muusichi calloo bajiton ne dabbeena'o tunii beetina'one' iyeete. 3Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Daawitinaa biinna tookkii beetina'ona boonoshi shaacahooba Daawiti tuniiton shemmataachotina? 4Yeerichi kexooch giyiqqi qeesheena'oyichalli boonoshich daageyaani yaaree koshon biinnaa biinna tookkii beetina'ona maatina'one. 5Qeesheena'o yaafee kexooch Shambatee aaboon boonoshi quyo qajitee, axaaxoo boonoshich tunee qayon Muusichi calloochee shemmataachotina? 6Tunaballi ittoshich gettoye; Yaafee Kexoyee besho hiniich beetone. 7Wotta Yeeri 'Ta shunnaa beeto, ashich ariqqoonalli deejoon toonoone' bi ito ama geto gaata bi tunoon ittoshi ariito gaata, axaaxoon shuunataaneena'ochi toommooch nallaachesho ittoshine. 8Ashi bushoo Shambatoyich Doonone" iye. 9Yesuusi aroochee beshaqqi Ayihudeena'o kicee beeti kexooch giyiye. 10Aroochoo bi kishoo qomati uro beehe. Arooch beetina'o Yesuusin taggoyich qaawiqqi, "Shambatooba biiyaton wodiyoon Muusichi calloo daaggita?" iqqi biin echaheete. 11Yesuusi wochiqqi, "Ittoshi daggoochee bagachi asho, ara bi bago Shambatooba opooch bi dihi gaata, opoochee geechi kichaacheha? 12Illa asho bagoyee beshaacha? Ebich Muusichi calloo Shambatooba de'a shuunoon daaggiye" iye. 13Ebiyee gub, Yesuusi kishoo qomati uroon "Ne kishoon yaggibe!" iye. Biyoo yaggiye; bekkach ara qomati kishoo oha kishoochoomon shaahiqqi iiwoo tunahe. 14Ebich arooch beeti Fariseena'o kechiqqi, "Hini Yesuusin aabichiree wuxibona?" iqqi echeeheete. 15Yesuusi boonoshi shalligoon ariiqqi aroochee bara xaa'ooch tiyii hammiye. Dofee asheena'o biin dabbiqqi hammiyeete; biiyachina'o bullinoo wodiihe. 16"Bareena'oyich taachon gettaahotine!" iqqi boonoshich gettiye. 17Arooba Yeeri keemachi Isiyaasichi noonoona ishichiqqi bi gettito ceenniye; 18" 'Ebiyoche! Taach bi wocheeyemmoyich ta kaaccati ta bushoo, ta shunnaa beeto, taanoo emirikkito hinine! Ta Ayaanoon bi toommooch kotiiyemmo taane; ta shunnaa beeti tata mooyon aagateena'oyich gettemmone. 19Gajiteyaachemmone; oohee cookaachemmone; keeja kaattoochaa bi qaaroon kichi yibbaatataachemmone; 20asheena'o kopheeti shombaqoon boonoshi tiichi qayoomon giidaalleena'oyich bi maaco manjaachemmone. Asheena'o taha bedditi gipoon boonoshi takkee qayoomon degaalleena'ochi toommooch bi giidoon bekkiyaachemmone. Ebin bi tuniiyemmo, Yeeri shunniti tata mooyon bi ceechimmi wottooniye. 21Aagateena'o biin gibanemmina'one' iqqi Yeeri gettitone" iye. 22Ebiyee gub, yinno bi toommooch beeti aaf dooga, noona miima uroon Yesuus waan deebiyeete. Yesuusi ara uroon wodiihe; uroo ciinonaa yibbaatoonon hakkiye. 23Ebich asheena'o bulli woriganaqqi, "Hini uro Daawitichi bushoo tuneha?" iyeete. 24Tunatee Fariseena'o ishin waayaqqi, "Hini beelzebuli gettee beeti yinnee taatoochi giidoonalli baroona yinnoon ashi toommoochee yoohache" iyeete. 25Tunatee Yesuusi boonoshi gaboon ariiqqi boonoshich ishichiye:- "Ikka taatee shawooch beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina kaaraqqi shaca gaata, ara taatittine aallemmine. Wotta ikka katamooch oohee ikka kexooch beeti asheena'o boonoshinaa boonoshina kaaraqqi shaca gaata, ara katamoo oohee ara kexo neexataachemmone. 26sheexaanoo yinnoon asheena'ochi toommoochee yookkii beeto bi tuna gaata, biinnaa biinna shacate getone. Illa bi taatittine aabichiree neexehane? 27Tawoo beelzebulichi giidoona yinnoon asheena'ochi toommoochee yookkaa beeto ta tuna gaata, ittoshi bushiisheena'o konichi giidoonaniye boonoshi yookkii beeto? Ebich ittoshi bushiisheena'o ittoshi toommooch nallemmina'one. 28Tunaballi ta Yeerichi Ayaanee giidoona yinnoon yookkaa beeto ta tuna gaata, illa Yeerichi taatittine ittoshi waan shaggatine. 29"Wotta ikka uro shiichiqqi giidachi uroon yechii cuyaanoon bi kexooch giyiqqi bi gijoo bullin daamon aabichiree hakkehe? Kechi Doonon yechii bi cuchitoyee gub, bi gijoo bullin daamon hakkemmone. 30Taanna tookkii neexataano taan shixxii beetone; taanna tookkiinoo kicaano shaccii beetone. 31Ebich ittoshich gettoye; Yeeri asheena'o shuunaa beeti axaaxoonaa boonoshi naagaa beeti naagoonon maaremmone; tunaballi Yaafa Ayaanoon naaggii beeton maaraachemmone. 32Ashi bushoo ta toommooch gondoon yibbaataa beeton Yeeri maaremmone; tunaballi Yaafa Ayaanoochi toommooch gondoon yibbaataa beeto bullin hini yemeenooch tunatee, woyemmi yemeenooch Yeeri maaraachemmone" iye. 33Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Gonda mixo ittoshich bi bee gaata, gonda aafoon danemmo ittoshine; de'a mixo ittoshich bi bee gaata, wotta de'a aafoon danemmo ittoshine. Ebich mixon bi aafoona ariiyemmo ittoshine. 34Hini xekaree bushiisheena'ote! Ittoshi gondo tunaachi tiyi aabichiree de'a yibbaatoon yibbaato hakkehotine? Asho bi gettii beeto bi mullooch ceenniti mooyoocheenniye. 35De'a asho bi mullooch bi kotiiti de'a mooyoochee de'oon kichiye. Gonda asho bi mullooch bi kotiiti gonda mooyoochee gondoon kichiye. 36Ta ittoshich gettoye; asheena'o yibbaataa beeti duuba mooyo bullich nallaa gallooba Yeerich wochemmina'one. 37Ne noonoochee kechiti de'a mooyona Yeeri neech de'oon nallemmone; oohee ne noonoochee kechiti gonda mooyona Yeeri neech gondoon nallemmone" iye. 38Arooba Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onochi daggoochee ikkikkeena'o tiyiqqi Yesuusin "Dojachocho! mallatoon ne waanee beegga qaawii beeto noone" iyeete. 39Tunatee bi wochiqqi ishichiye:- "Hini yemeenooch beeti asheena'o gondeena'onaa Yeer waanee kechiqqi baroyich goyinnaa beetina'ona mallatoon beegoyich qaawii beetina'one; tunatee Yeeri keemachi Yoonaasichi toommooch bi bekkiiti mallatoyee bara mallatoon boonoshich bekkiyaachemmone. 40Yoonaasi ooga haashee maacooch aabaa xuma keeja qemon bi kotatoomon, ebiyoomon ashi bushoo ta shawee maacooch aabaa xuma keeja qemon kotemmo taane. 41Nallaa gallooba Nanawi Katameexi asheena'o neexaree hini yemeeneexi asheena'on taggemmina'one; Ebiyoo Yoonaasi Yeerichi wochoon bi gettee waayaqqi axaaxee gommoochee Yeer waan boonoshi wottatoyichiye. Andoo Yoonaasiyee besho hiniich beetone. 42Aabi kechaa qanna badee waati taatee nallaa gallooba neexaree hini yemeeneexi asheena'on taggemmine; Ebiyoo Solomooni gettemmi de'a mooyon waayoyich shawee tuggoochee bi waatoyichiye. Andoo Solomooniyee besho hiniich beetone" iye. 43Yesuusi aroochee daakkiqqi ishichiye:- "Yinno ashi toommoochee bi tiyitoyee gub, bi kashemmi xaa'oon qaawiibee aachaalli shawoona guuddiye; tunaballi danataanoon muccahe. 44Ebich 'Ta kechati kexooch wottaree hami gibana' iqqi wottaa bi waahee, ara bi kechiti kexo qechoo tunaa hidee qanniqqi beeton danahe. 45Aroyee gub, hammiqqi biyee gonda shabaatta bara yinneena'on kicii dabbii deebiye; boonoshiyoo biinna tookkii arooch giyiqqi kotaheete; ara uroyich aafichoyee andi beemo beshoon gondahe. Hini yemeenee gonda shiijaroyich wotta ebiyoomon tunemmone" iye. 46Ebiye gub, Yesuusi dofee asheena'oyich getooch bi beetee, bi indeenaa bi maneena'ona biinna daniya qaawiqqi maaxooch neexaheete. 47[Asheena'ochi daggoochee ikkoo tiyiqqi, "Ne indeenaa ne maneena'ona neenna daniya qaawiqqi maaxooch neexaa beeteete" iye.] 48Tunatee Yesuusi biich gettiti uroyich wochiqqi ishichiye:- "Ta indee aabine? Ta maneena'ochi wotta aaboshine?" iye. 49Bi kishoona bi dabbeena'on kochii bekkiibee, "Ta indeenaa ta maneena'ona eboshine! 50Shimaayooch beeti ta nihoochi daaggoon ceechi beetina'o bulli taach manoo, maneenaa indeenaniye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\