Maatiyoosi 13

1Arooba Yesuusi kexoochee kechii hammiqqi baharee gashooch kotahe. 2Biyoo dofee asheena'o bi waan kiceetoyich, baharee toommooch beeti marikabooch kechiqqi kotahe. Asheena'o bulli baharee gashooch beeti shawooch neexaheete. 3Asheena'oyich meeti mooyon shaahiyoona gettiye. gettiibeenoo ishichiye:- "Ellabote! Yaree shookkacho bi yaroon shookka kechiye. 4Shookkii bi beetee, ikkikkoo gomi gashooch holliye. Aroon kafeena'o waa macii maaheete. 5Baroo maacaa xaqqachi shawooch holliye. Shawoo giishatoyich kaataa collahe; 6Tunatee aabe michiyona shoolliye; cammon awuro bi qajitoyich, shuuqqiye. 7Baroo wotta angichi xupo beetooch holliye; ara angichi xupoo naaxii (nocii) kechiqqi maahe. 8Baroo wotta qeemi shawooch holliqqi collahe; dccii kechiqqinoo aafahe; ikkoo balla aafoon, ikkoo shicha aafoon, ikkoo shaasha aafoon aafahe. 9Waayaa beeti waajacho waayabe" iye. 10Ebiye gub, bi dabbeena'o Yesuus waan giddaqqi, "Amoyichiye asheena'oyich shaahiyoona ne gettaa beeto?" iqqi echaheete. 11Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Yeeri shimaaji taatittineech maacee mooyon ittoshich arichiitone; tunatee bareena'oyich arichiyaanoone. 12Beetoyich daakkemmone; biichoo woddiiyemmone. Tunatee amolla aallo waanee biich beeti giishacheenolla tiijemmone. 13Ebich ciinniibee beego boonoshi qajitoyich, waayaabee ello boonoshi qajitoyich, shalligoonoo boonoshi qajitoyich shaahiyoona boonoshich arichiihoye. 14Isiyaasi ishichitone; 'Hini asheena'o waayoon waayaa beeteete; shalligaacheete. ciinon ciinnii beeteete; beegaacheete. 15Boonoshi aafoona boonoshi ciinaachemmoyich, boonoshi waamona boonoshi waayataachemmoyich, boonoshi mulloona boonoshi shalligaachemmoyich, ta waan boonoshi wottatee boonoshin ta wodiyaachemmoyich, boonoshi mulloon muumiitina'one; boonoshi waamon ulliitina'one; boonoshi aafoonoo opatina'one' iqqi bi keemmiti keemo boonoshi toommooch ceennitone. 16"Tunatee ittoshi aafo ciinnii bi beetoyich, ittoshi waamoo waayaa bi beetoyich, diireeto ittoshine. 17Ibaroon ittoshich gettoye; meeti keemachina'onaa cadiqeena'ona ittoshi beeggii beeton beegga qaatitina'one; tunaballi beegaaneena'one; ittoshi waayaa beeton waayiya qaatitina'one; tunaballi waayataaneena'one" iye. 18Yesuusi daakkiqqi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Yaree shookkachochi shaahiyoo amo gaata waayabote! 19Yeerichi taatittinee qaaroon waayaqqi shalligaano bullichi toommooch gondoochi nihoo woyemmone; boonoshi mullooch shookkati qaaroon maciree daamemmone; eboshi gomi gashooch holliti yaroomina'one. 20Wotta maacaa xaqqo beeti shawooch holliti yaroon shaahii beetina'o, Yeerichi qaaroon waayaqqi bekkach emiroona deqqi beetina'one. 21Tunatee baadalli cammon yeshaaneena'one; Yeerichi qaaree naboona iritoo oohee du'o waahooba bekkach giinnii dihachina'one. 22Ebiyoomon angichi xupo beeti shawooch holliti yaroon shaahii beetina'o, Yeerichi qaaroon boonoshi waayatee, hini shaweexi beemon gaboonaa gijee shaawona dacheyoona boonoshi mullooch naaxiqqi boonoshi waayati qaaroon maa beetone; ebichi naboona aafataanoon dobbaree echemmina'one. 23Qeemi shawooch holliti yaroon shaahii beetina'o, Yeerichi qaaroon waayaqqi shalligii beetina'one. Boonoshiyoo aafoon aafemmina'one; ikkoo balla aafoon, ikkoo shicha aafoon, ikkoo shaasha aafoon aafemmone" iye. 24Yesuusi bara shaahiyoon ishichiqqi boonoshich gettiye:- "Shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka uro bi goyooch de'a yaroon shookkiye. 25Tunaballi asho bulli tokkataachee, uroochi kaaracho waaqqi tepphee daggooch dadaddoon shookkichii hammiye. 26Teepphoo collaa dccikkii bi aafahee, dadaddoo wotta bekkahe. 27"Goyee Doonochi shuunachina'o waaqqi, 'Doonocho! De'a yaroon shoohaano neena? Dadaddochi amoochee waahe?' iqqi echaheete. 28"Biyoo wochiqqi, 'Ta kaarachone shookkito' iye. "Bi shuunachina'o 'And hamiree waaxi no bayon qaawii beetine?' iyeete. 29"Tunatee teepphee Doono wochiqqi, 'Dadaddoon waaxii ittoshi beetee teepphoo tookki waaxemmone; qayote! 30Dadaddoo teepphoona tookki kashe; qecci goorooba qeccachina'on "Dadaddoon shiichiree macibote! Qiriree qaaqqoona michibote! Teepphoon wotta ta gotooch gedote!" gettemmo taane' iqqi gettiye" iye. 31Wotta Yesuusi bara shaahiyoon boonoshich gettiye:- "Shimaaji taatittine ebiyoomine; asho bi goyooch shanaafee aafoon shookkiye. 32Hini shanaafee aafe bara maayi yaroo bulliyee giishacheene; tunaballi shookkeeqqa collaa bi diccahooba daaddeexi maayeena'oyee besheene. Shimaayoona yoobbii beeti kafeena'o waaqqi bi atooch kotoon boonoshi hakkimmi wottoon ooga mixo tunemmine" iye. 33Yesuusi daakkiqqi bara shaahiyoon gettiye; ishichiye:- "Shimaaji taatittine ikka ure bukoo tiyimmi wottoon daammaqqa keeja qunnee buddinoona tookkii xiriqqaqqa bi kotiiti bukee shittoomine" iye. 34Yesuusi dofee asheena'oyich ebi bullin shaahiyoona gettiye; mooyon shaahiyaalloon getaanoone. 35Ebi bi tunati nabo "Shaahiyoona gettemmo taane; Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi hallitoochee tiijiqqi aacheeti mooyon gaxxemmo taane" iqqi keemacho gettito bi ceenemmoyichiye" iye. 36Arooba Yesuusi asheena'on qajiqqi kexooch giyiye. Bi dabbeena'o bi waan giddaqqi, "Budeexi dadaddee shaahiyoon kaachiree nooch gete!" iyeete. 37Biyoo wochiqqi ishichiye:- "De'a yaroon shookkato ashi bushoo taane; 38budoo hini shawee toommooch beeti asheena'one. De'a yaroo Yeerichi taatittinee bushiisheena'one; dadaddoo gondoochi nihoo bushiisheena'one. 39Shixacho tunaqqi dadaddoon shookkito Daabiloosine; qeco yemeenee ciiroone; qeccachina'oo Yeerichi maraakeena'one. 40"Illa dadaddo macee qaaqqoona bi micoomon, yemeenee ciirooba ebiyoomon tunemmone. 41Ashi bushoo ta, ta maraakeena'on deejemmo taane; asheena'oyich xugo tunaa beetina'onaa hukkoon shuunaa beetina'o bullinon ta taatittinee daggoochee macemmina'one; 42qaaqqee sheellooch dupemmina'one; aroochaa eefonaa gashee qaayona tunemmone. 43Arooba cadiqeena'o boonoshi nihoo Yeerichi taatittineecha aabeechoomon aaxxemmina'one. Illa waayaa beeti waajacho waayabe" iye. 44"Wotta shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka uro goyee daggooch aacheeti aaxxi qiicoon danahe. Danaqqi arooch wochii aachiye. Emiroona qitiibee hammii biich beeto bullin kemmiqqi ara goyoon kemahe. 45"Wotta shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka giixacho macacikkiti inqoon kemiya iqqi qaawiye. 46Aaxxi gatiyoo kichii beeti ikka inqoon bi danahooba hammiqqi biich beeto bullin kemmiqqi hini ara inqoon kemahe" iye. 47"Wotta shimaaji taatittine ebiyoomine; haasha yesheena'o boonoshi dabboon baharooch dufee, dabboo haashee yaroo bulliichee yechiye. 48Haashoo dabbooch ceenniyona, boonoshiyoo aacoochee geechii kichiyeete; shawooch kotaqqi de'i de'oon guubooch macii kiciyeete; gondi gondoon kichiqqi dupiyeete. 49Yemeenee ciirooba ebiyoomon tunemmone; Yeerichi maraakeena'o waaree cadiqeena'ochi daggoochee gondeena'on qephi kichemmina'one; 50qaaqqee sheellooch dupemmina'one; aroochaa eefonaa gashee qaayona tunemmone" iye. 51Yesuusi bi dabbeena'on "Ebi bulli ittoshi mullooch giyita?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Eeha" iyeete. 52Biyoo "Illa shimaaji taatittineecha ta dabboo tunati callee dojacho bulli, bi kiciti qiicoochee andra mooyonaa geena mooyonon kichii beeti doonoomone" iye. 53Yesuusi hini shaahiyeena'on gettii bi ciichitoyee gub aroochee tiyiqqi hammiye. 54Bi dicciti shawooch waaqqi asheena'o woriganammi wottoon Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa asheena'oyich dojiye. Boonoshiyoo ishichiyeete:- "Hini uro ebi ariyoonaa gaakkachi shuunee shuunoonon amoochee danahe? 55Hini uro shaaqqee hachachochi bushoo toona? Bi indee Maariyami tooneena? Bi maneena'o Yaaqoobi, Yoosayi, Simooninaa Yihudina tooneena'ona? 56Bi maacha maneena'o bulli noonna tookkii beetina'o tooneeta? Ishi gaata, eboshi bullin amoochee danahe?" iyeete. 57Hini mooyo boonoshich xugo tunahe. Tunaballi Yesuusi "Keemachon bi shiijee shaweexi asheena'onaa bi kechi asheena'onoyee beshatee bareena'o oogiyaanoon qayaacheete" iye. 58Boonoshi mulloon bi toommooch too'iyoo boonoshi qajitoyich, arooch gaakkachi mooyon shuunataanoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\