Maatiyoosi 14

1Aroobee yemeenooba Galiilee shawee iraashoo Heroodisi Yesuusichi mooyon waayahe. 2Bi mikkirachina'oyich "Hini Aacona Afaallachi Yowannisine. Hinoomi gaakkachi mooyon tuniyoo bi hakkito, qitii duukkatina'ochi daggoochee kechiqqiniye" iye. 3Heroodisi bi ishichiti naboo ebine; Heroodisi bi manoo Filipphoosich mechee Heroodiyaadin bi shaaggitoyich, Yowannisi tiyiqqi biich 'Ne manoochi mecheen shaage!' iqqi Muusichi calloo daaggaanoone" iye. Heroodisi urechi naboyich "Yowannisin yeshi cuyote!" iqqi bi ginee naayina'oochee wochahe. Boonoshiyoo hammiqqi yechii cuyee kexooch cuchiyeete. 5Heroodisi wuxxiyoyich qaawii beehe; tunatee asheena'o keemachon shaahiiqqi biin boonoshi ciinnii beetoyich boonoshich shattiye. 6Tunaballi ebiyee gub, Heroodisichi shiijee aabee baarooba Heroodiyaadichi bushee iibbeena'ochi aafooch giyaa duubbaqqa Heroodisin emirikkiyan. 7Ebich bushech "Ne qollammo bullin imbana" iqqi wogaqqi gibanikkiye. 8Busheyoo bi indeena koceeqqa, "Aacona Afaallachi Yowannisichi qettoon and kuxxiiree bi qelloon gafatoona taach imbe!" iyan. 9Arooba taatoo ayiniye; tunatee bi wogati wogoonaa biinna tookkii kotati iibbeena'onoyicha iqqi bushech bi heciyoon shaddoo shunnaanoone. Bekkach bi ginachina'oochee ikkoon ceeggiqqi, "Cuyee kexooch hamiree Yowannisichi qettoon kuxi bi qelloon deebiree bushech imbe!" iqqi wochahe. 10Hini ara uro hammiqqi cuyee kexooch beeti Yowannisichi qettoon kuxxii, 11Bi qelloon gafatoona deebii bushech immiye. Bushee daammaa bi indech immahan. 12Yowannisichi dabbeena'o hammii bi dubanoon kichiqqi daammii duukkiyeete; aroochee waaqqi Yesuusich gettiyeete. 13Heroodisi Yowannisin bi wuxiyoon Yesuusi waayaqqi aroochee tiyii marikaboona ashaalli xaa'ooch hammiye. Dofee asheena'o ebin waayaqqi katamoo bulliichee baatoona biin dabbiyeete. 14Yesuusi marikaboochee kindiibee dofee asheena'on beeggiqqi bi maacoona ayiniye. Boonoshi daggooch beeti biiyachina'on wodiihe. 15Aroochee shawoo beshaa womikkoo wottatee, Yesuusichi dabbeena'o bi waan giddaqqi, "No beeto gafoo aalli xaa'oone; andoo shawoo xumatone. Ebich hini dofee asheena'on diggiiree daachiibe! Gafoo beetooch hamiree maayoon boonoshi qellich kemabeete" iyeete. 16Tunatee Yesuusi wochiqqi, "Hammaayeete; ittoshi maanjibote!" iye. 17Bi dabbeena'oo "Hiniich nooch beeto uucha xekee koshonaa gutta haashoona baachiye" iyeete. 18Biyoo "Eke aroon taach deebote!" iye. 19Asheena'o bullin "Mocee toommooch kotabote!" iye. Uucha xekee koshonaa gutta haashoonon tiijii yechiqqi, shimaaj ciinniichii Yeerin gallatahe. Koshon tiichiqqi bi dabbeena'oyich immiye. Boonoshiyoo daammiqqi asheena'oyich qoomaheete. 20Bulliyoo maaqqi michiyeete. Echati kochi ooyoon bi dabbeena'o aaraa gutta ogooga mokoona ceechiqqi tiijiyeete. 21Maacheena'onaa bushiisheena'ona haddiyaanoon koshon maatina'oochee anaamina'o baach uucha hum bedeena'one. 22Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Asheena'on ta deennammi wottoon marikabooch giyiree bekkach tayee shiichiree kimbote!" iqqi gettiye. 23Asheena'o bullin bi deennitoyee gub, corootiya bi ikketo gepooch kechiye. Bi ikketo arooch bi beetee, shawoo xumahe. 24Arooba marikabo aroochee wokkiye; giidachi yongo marikaboyee aafaa tiyee, ara marikaboon aachi aayo tapahe. 25Qaabba baakkee kuuhooch Yesuusi baharee aachi toommona sha'aabee boonoshi waan waahe. 26Bi dabbeena'o baharee aachi toommona bi womon beeggiqqi, "Yoogoone" iqqi keqqoona shataa cookiyeete. 27Bekkach Yesuusi boonoshich "Kupphabote! Taane; shattaahotine!" iye. 28Arooba Pheexiroosi tiyiqqi, "Ta Doonocho! Ne gaata, aachi toommona sha'aree ne waan ta woyemmoyich gete!" iye. 29Yesuusiyoo "Wobe!" iye. Pheexiroosi marikaboochee kindiqqi aachi toommona sha'aabee Yesuus waan hammiye. 30Tunaballi giidachi yongoon beeggiqqi shattiye; aaco biin qooxxiyona, "Ta Doonocho! Taan wodiibe!" iqqi cookiye. 31Bekkach Yesuusi bi kishoon yaggii yechiqqi tiyii, "Hini ne mulloon ta toommooch too'iyaanoocho! Ne mulloon amoyich guttiine?" iye. 32Gutteena'oo marikabee toommooch boonoshi kechiyona yongo qajiye. 33Marikabee toommooch beetina'o "Ibaroon Yeerichi Bushoo neene" iqqi Yesuusich yittii goyinnaheete. 34Yesuusinaa bi dabbeena'ona baharoon kimmiqqi Genshaareexee Shawooch shaggiyeete. 35Ara shawooch beetina'o Yesuusin ariiqqi aree guudooch beeti shawooch wochiiqqi biiyachina'on Yesuus waan deebiyeete; 36Biiyachina'o Yesuusin "Ne qoraddee caapoonolla yeshone" iqqi qollaa beeheete. Yechitina'o bulli wodiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\