Maatiyoosi 15

1Arooba ikkikka Fariseena'onaa Muusichi callee dojachina'ona Yerusalemee waa Yesuus waan giddaqqi, 2"Ne dabbeena'o no qaabbachina'ochi doyoon amoyichiye boonoshi shaaddaa beeto? Maayoon mamoyich boonoshi giddaa bee gaata, no doyoochoomon boonoshi kishoon machataacheete" iqqi echaheete. 3Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Ittoshiyochi ittoshi doyoocha iqqi amoyichiye Yeerichi calloon ittoshi shaaddaa beeto? 4Yeeri 'Ne indeenaa ne nihoonon oogiibe!' wotta 'Bi indeen oohee bi nihoon naaggiyoo qitibe' itone. 5Tunatee ittoshi 'Ikka uro bi nihoon oohee bi indeen "Ittoshich ta immemmon Yeerich kichito taane; Yeerich yaafeetone" ii beeto bulli, 6bi nihoonaa bi indeenon dego qaawiyaache' ii beeto ittoshine. Ittoshi doyoocha iqqi Yeerichi qaaroon biichito ittoshine. 7Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beetina'ote! Isiyaasi ittoshichon ishichitone; 'Hini asheena'o boonoshi noonoona taan oogii beetina'one; tunatee boonoshi mullo ta waanee oogaton wohone; ashi doyoon Yeerichi qaaro tuniiqqi dojiibee, duuboon taach goyinnaheete' iqqi ibarooniye bi keemito" iye. 10Aroochee wotta Yesuusi dofee asheena'on bi waan ceeggiqqi, "Ta getee waayabote! Shalligibote! 11Ashoon ee'ii beeto kookkoona giyii beeti maayo toonoone; tunatee ashoon ee'ii beeto ashi noonoochee kechii beeti mooyone" iye. 12Arooba bi dabbeena'o Yesuus waan giddaqqi, "Fariseena'oyich hini boonoshi waayati qaaro xugo bi tunoon ariitine?" iyeete. 13Tunatee bi wochiqqi, "Shimaaji ta nihoo Yeeri bechaano bulli waaxemmone. 14Boonoshin qayote! Aaf doogoon yaabii beeti aaf doogeena'one; aaf doogo aaf doogoon bi yaabi gaata, gutteena'o yesharee opooch dihemmina'one" iye. 15Pheexiroosi tiyiqqi, "Ashoon ee'ii beeti mooyoyich ne gettati shaahiyoon kaachiree nooch gete!" iye. 16Ebich Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Andoo ittoshi mullooch giyaacha? Shalligaachotina? 17Kookkoona giyii beeto bulli maacooch giyiqqi maach keyon ariyaachotina? 18Tunatee noonoochee kechii beeto, mulloocheenniye bi kechii beeto; ashoon ee'ii beeto aroone. 19mulloochee kechii beetina'o, gonda shalligoo, wuxoo, shunee mamo, yahoo, gaayo, kootee miixo, naago eboshine. 20Ashoon ee'ii beeto ebiyalli, Ayihudeena'ochi doyoomona kishoon machataanoon mamo toonoone" iye. 21Yesuusi aroochee tiyiqqi Xiroosinaa Sidooninochi katamee ga'ooch beeti shawooch hammiye. 22Bekkach ara shawooch beeti Kanaanee Shawee ure waaqqa, "Ta Doonocho! Daawitichi bushoocho! taach ariqqabe! Ta busheen giidachi maach biiyo yechitone" iqqa cookiibee qollahan. 23Tunatee Yesuusi amoonolla getaanoone. Bi dabbeena'o bi waan giddaqqi, "Hini ure cookiibee noon dabbii beetine; daachiibe! Hamboye" iqqi qollaheete. 24Yesuusiyoo wochiqqi, "Bago aalloomon aallati Isra'eeleena'o ikketoyichiye Yeeri taan wochaa bi deejito" iye. 25Tunatee ure waaqqa, "Ta Doonocho! taan gaachabe!" iibee goyinnahan. 26Yesuusi wochiqqi, "Bushiisheena'ochi maayoon tiijiqqi kunaaneena'oyich dufo tato toonoone" iye. 27Ure wochiqqa, "Ishi ibaroone ta Doonocho! Tunaballi kunaaneena'olla boonoshi doonochi madoochee oojiti ooyoon macikkii maa beetina'one" iyan. 28Arooba Yesuusi ureyich wochiqqi, "Hini ureene! Ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo oogati mooyone. Ebich ne qaawitoomon neech tunabe" iye. Arooba bi bushee bekkach wodiyan. 29Yesuusi aroochee tiyiqqi Galiilee baharee gashooch hammiye. Arooch beeti gepoochoo kechiqqi kotahe. 30Dofee asheena'o baata yesheena'on, dureena'on, aaf doogeena'on, noona miimeena'on, meeti biiyachi bareena'onoo bi waan deebiyeete; Yesuusichi baatooch kotiiheete; biyoo boonoshin wodiihe. 31Ebich dofee asheena'o noona miimeena'o yibbaatatee, dureena'o wodee, baata yesheena'o sha'atee, aaf doogeena'o ciinee beeggiqqi woriganaheete; Isra'eelichi Nuggushoo Yeerin gallataheete. 32Ebiye gub Yesuusi bi dabbeena'on bi waan ceeggiqqi, "Hini asheena'o taanna tookkii boonoshi kotato, hanaach keeja qemone. Boonoshi shoho ciiratoyich, taan oogichiqqi ayinikkiye. Gommoochaa maraataree boonoshi dihaachemmoyich, abata kashoona boonoshin daachiyoon shunnaache" iye. 33Bi dabbeena'o wochiqqi, "Hini shaaha asheena'on michiiyemmi koshon hini gafoo aalli xaa'oochee amoochee danehone?" iyeete. 34Yesuusi "Ambicha kosho ittoshich beete?" iqqi echahe. Boonoshi wochiqqi, "Shabaatta xekee koshonaa giishacha haashoona beete" iyeete. 35Aree hillooch Yesuusi asheena'on "Kotabote!" iye. 36Shabaatta xekee koshoonaa haashoonon yechiqqi Yeerin gallatahe. Tiichiqqi bi dabbeena'oyich immiye. Bi dabbeena'oo asheena'oyich giddiiqqi qoomaheete. 37Asheena'o bulliyoo maaqqi michiyeete. Aroyee gub bi dabbeena'o echati ooyoon shabaatta mokkee ceenon tiijiyeete. 38Arooba maati anaamina'o baach maacheena'onaa bushiisheena'ona giyaanoon awudda humeena'one. 39Yesuusi asheena'o bullin diggiiqqi deennii bi daachiitoyee gub, marikaboona Magidalee Shawooch hammiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\