Maatiyoosi 17

1Aroochee Yesuusi shiritta qemoyee gub Pheexiroosin, Yaaqoobinaa bi manoo Yowannisinon baach yechiqqi genja guudi toommooch kechiye. 2Bi kechitoyee gub aroochaa boonoshi aafooch shaddeehe; bi aafo aabechoomon aaxxahe; bi tahati qoraddoo oogichii naccaa wacwacciye. 3Arooba Muusinaa Eliyaasina xalla bekkaqqi Yesuusina tookkii boonoshi yibbaataa beetee, keeja bi dabbeena'o beeggiyeete. 4Pheexiroosi tiyiqqi Yesuusin "Ta Doonocho! Hiniich beemo nooch gaawiye. Ne shuni gaata, hiniich keeja bashoon, ikkoon neech, ikkoonoo Muusich, ikkoonoo Eliyaasich bashibone" iye. 5Ishin getooch bi beetee, bekkach nacca huttoomi qubo shimaayoochee kindiqqi boonoshin yiirahe; qubee daggoochaa "Biinna ta emiriti ta shunnaa beeti ta bushoo aroone. bi waanee waayabote!" ii beeti qaaroon waayaheete. 6Ishin waayati keeja bi dabbeena'o oogichiqqi boonoshi keqqitoyich, baroona shawooch guufaheete. 7Tunatee Yesuusi boonoshi waan giddaa shuurikkiqqi, "Tibote! Shattaahotine!" iye. 8Damba kaamaqqi boonoshi ciinniyee, Yesuusi ikketoyee damba koninolla beegaaneena'one. 9Ebiyee gub, Yesuusinaa keeja bi dabbeena'ona guudi toommoochee boonoshi kindii beetee, Yesuusi "Ashi bushoo taan qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri kichimmi wottoon, ittoshi beeggiton konicholla gettaahotine!" iqqi gettiye. 10Aroochee bi dabbeena'o wochiqqi Yesuusin "Ishi gaata, Muusichi callee dojachina'o 'Shiichi woyemmo Eliyaasine' iqqi amoyichiye boonoshi gettii beeto?" iqqi echaheete. 11Yesuusiyoo wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ibaroone; Eliyaasi shiichiree woyemmone. aroo bulli mooyon tachemmone. 12Tunatee ta waanee waayabote! Eliyaasi ebiyee aaf waatone. Bi waatee, boonoshi qaawito bullin bi toommooch shuunateetalli bi koni gaata ariyaaneena'one. Ebiyee wotta ashi bushoo ta boonoshi kishoochee xuuxoon beeg beddato taane" iye. 13Arooba Yesuusi gettito, Aacona Afaallachi Yowannisin bi tuno bi dabbeena'ochi mullooch giyiye. 14Ebiyee gub, Yesuusinaa keeja bi dabbeena'ona dofee asheena'o beetooch boonoshi shaggiyee, ikka uro Yesuus waan giddaa goyinnaqqi 15ishichiye:- "Doonocho! Ta bushoyich ariqqabe! Maachi biiyoo biin yechitone. Meeti kaalloon qaaqqooch, meeti kaalloonoo aacooch dichii beetone. 16Ne dabbeena'o waan ta deebee, wodiyoon mawiitina'one" iye. 17Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Hini Yeerichi toommooch ittoshi mulloon too'iyaani xumma asheena'ote! Aati wottoon ittoshina tookki beeyehote? Amee wottoon ittoshin haa'iiyehote? Eke ta waan bushoon deebote!" iye. 18Yesuusi yinnoon "Hini bushoochi toommoochee tibe!" iqqi noggahe. Yinnoo bushoochi toommoochee tiyiye; bushoo bekkach wodiye. 19Aree hillooch bi dabbeena'o boonoshi ikketo Yesuus waan giddaqqi, "No amoyichiye yoohon no mawiito?" iqqi echaheete. 20Yesuusi boonoshich wochiqqi ishichiye:- "Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoo ittoshi qajitoyichiye. Ibaroon ittoshich gettoye; ittoshi mulloon giishacheenolla Yeerichi toommooch ittoshi too'iito gaata, hini gepoon 'Hiniichee tiyiree ok ebiich beshabe!' ittoshi geti gaata, beshemmone; ittoshin mawemmi mooyo amolla aalloone. 21[Coomiqqi ittoshi corootaan gaata, ebiyoomi yinnoon cir yoohon hakkaachotine]" iye. 22Galiilee Shawooch bi dabbeena'o kiceetoyee gub, Yesuusi boonoshich ishichiye:- "Ashi bushoo taan ashi kishooch beshiiree imma ii beetina'one; 23Boonoshiyoo taan wuxemmina'one; boonoshi wuxitoyee gub keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan kichemmone" iye. Hini mooyona bi dabbeena'o oogichiqqi ayiniyeete. 24Yesuusinaa bi dabbeena'ona Qifirinaahi Katamooch boonoshi shaggitoyee gub, nati natona yaafee kexooch giyii beeti gijoon deqqi beeti asheena'o Pheexiroos waan giddaqqi, "Ittoshi dojacho Yaafee Kechi gijoon qocaacheha?" iqqi echaheete. 25Pheexirooyoo wochiqqi, "Eeha qoccemmone" iye. Pheexiroosi kexooch giyiyee, Yesuusi shiichiqqi, "Simoono! Neech amon shaahii beete? Hini Shawee taateena'o qaraxoonaa gibiroonon koni waaneeniye boonoshi deqqi beeto? Boonoshi bushiisheena'o waaneenashi oohee baree waati asheena'o waaneeniye?" iqqi echahe. 26Pheexiroosi "Bare waati asheena'o waaneeniye" iqqi wochiye. Yesuusi "Ishi gaata, kechi bushiisheena'o qoco boonoshich qaawiyaache. 27Tunaballi boonoshich xugo no tunataachemmoyich, baharooch hamiree haashoon yesha qamaaxiroon baharooch dufe! Shiichii ne yechati haashee gammon ne gaxxiyee, gijoon danemmo neene; aroon daamiree neennaa taannoch shigoona Yaafee Kexooch giijibe!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\