Maatiyoosi 18

1Arooba bi dabbeena'o Yesuus waan giddaqqi, "Shimaaji taatittineechaa bulliyee besho koni tunehe?" iqqi echaheete. 2Arooba Yesuusi ikka giishacha bushoon ceeggiqqi boonoshi daggooch neechiye; 3Boonoshichoo ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; Yeer waan wotto ittoshi qayi gaata, gishiishi bushiishoochoomonoo tuno ittoshi qayi gaata, shimaaji taatittineech cir giyaachemmo ittoshine. 4Illa hini giishacha bushoochoomon bi qelloon giishii beeto shimaaji taatittineechaa bulliyee beshoone. 5Ebiyoomi gishiishi bushiisheena'oochee ikkoon taacha iqqi shunnii beeto koniyolla taan shunnii beetone" iye. 6"Wotta boonoshi mulloon ta toommooch too'iiti hini gishiisheena'oochee ikkoyich xugo tunammo koniyolla, ooga yiikka xaqqoon bi qettooch tifee baharee gejooch giyii manjeyoo biich gaawiye. 7Ebi shaaha xugo tunemmi mooyo woyemmo bi tunatoyich hini shawee toommeexi asheena'oyich woowo! Ashi dihoo echataani mooyone; tunaballi ara uroon xugo tunaqqi dichimmi uroyich woowo! 8Illa ne kishoo oohee ne baatoo neech xugo bi tuna gaata, kuxiree dufe! Gutta kishoona oohee gutta baatoona beebee, bulli araddoon tahaani shiwaree qaaqqooch ne dupeyoyee, baata kuxo oohee kisha duro tunaachii kashee kexooch giyiqqi beemo neech gaawiye. 9Wotta ne aafo neech xugo bi tuna gaata, kichiree dufe! Gutta aafoona beebee shiwaree qaaqqooch ne dupiyoyee ikka aafoona beebee kashee kexooch giyiqqi beemo neech gaawiye" iye. 10"Hini gishiisheena'oochee ikkoonolla ittoshi hoxataachemmoyich, ittoshi qelloon quyabote! Shimaayooch beeti boonoshi maraakeena'o shimaayooch beeti ta nihoochi aafooch bulli araddoon beetina'one. 11["Ashi bushoo ta waato, aallaton danaa wodiyoyichiye.] 12"Eke ittoshich amon shaahii beete? Ikka uroyich balla bago bee gaata, aree daggoochee ikka bago aalla gaata, echati yixanaa yiixiyeena'on gepooch dufiichi tiyii ara aallaton qaawoyich hamaacheha? 13Ibaroon ittoshich gettoye; bi dana gaata, aallataani yixanaa yiixiyeena'oyee aallaqqi danati bagoyich oogichi emiremmone. 14Ebiyoomon hini gishiisheena'oochee ikkolla bi aallemmoyich shimaayooch beeti ittoshi nihoochi daaggoo toonoone" iye. 15"Ne manoo neen bi xu'i gaata, hamiree bi ikketon neennaa biinna guttoo tunaree, 'Ebi ne shuunati shuunoo gaawiya?' getiree ittibatabe! Ne getee bi waaya gaata, ne hajee manoon tuniiyemmo neene; 16Tunaballi bi waayoo qayi gaata, ikka oohee gutta bara asheena'on yeshiree bi waan hambe! 'Ne miixoo boonoshi tunemmoyich gutta oohee keeja miixoon yesho neech qaawiihe' getee kooreeto ceennemmoyich ebin tuniibe! 17Boonoshi getee waayo bi qayi gaata, kittinee guuphoyich gete! Wotta kittineena'o getee waayo bi qayi gaata, Yeerin ariyaanoonaa gabiyee guudoonon tuniiree ciine! 18"Ibaroon ittoshich gettoye; shawoochaa ittoshi cuchiti mooyo shimaayoochaanoo cucheeto tunemmone; shawoochaa ittoshi biichiti mooyo shimaayoochaanoo biicheeto tunemmone" iye. 19"Wotta ittoshich gettoye; hini shawee toommoochaa ittoshi daggoochee guttoo, amashee mooyoonolla ikka mulloona tunaqqi boonoshi qolla gaata, shimaayooch beeti ta nihoo boonoshi qollato bullin boonoshich tuniiyemmone. 20Ebiyoo guttoo oohee keemo tunaqqi ta shigoona boonoshi kicee beetooch boonoshina tookkii ta beetoyichiye" iye. 21Arooba Pheexiroosi Yesuus waan giddaqqi, "Ta Doonocho! Ta manoo taan bi xu'i gaata, ambicha kaallooniye biin ta maareho? Shabaatta kaalloon maaribata?" iye. 22Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Shaba wottee shabaatta kaalloonalli, 'Shabaatta kaalloon baach maaribe!' getaache" iye. 23"Illa shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka taatoo bi ukkuriitina'on bi gijeechon echiya qaawiye. 24Shiichiqqi bi echahee, meeti huma birawoon erattati ikka uroon bi waan deebiyeete. 25Ara uro hini bi maati gijoon qocoyich bi hakkoo guutee, taatoo 'Neennaa ne mecheena, ne bushiishoona, neech beeto bulli kecheeree hini ne maati gijoon qoce!' iqqi gettiye. 26"Ebich ara uro taatoochi baatooch dihiqqi, 'Ta Doonocho! Haa'iibe! Bullin qoccemmo taane' iqqi qollahe. 27Taatoo ara uroyich oogichii ariqqaqqi gawukkiye; bi erattati gijoonoo maarii qajiye. 28"Tunaballi ara uro kechii hammii bi beetee, bi waanee balla birawoon erattati ikka bi nuuchoona danaqqi, 'Ta hiishoon qoce!' iqqi bi qettoona yechiye. 29"Ebich bi nuucho bi baatooch dihiqqi, 'Haa'iibe! Bullin qoccemmo taane' iqqi qollahe. 30"Tunaballi aroo ariqqataanoone; bi hiishoon bi qoccimmi wottoon cuyee kexooch cuchiihe. 31Bi nuucheena'o tunati ukkureena'o bi shuunaton beeggiqqi oogichii ayiniyeete; hammiqqi tunati mooyo bullin taatoyich gettiyeete. 32"Ebiyee gub, taatoo ara ukkuroon ceeggiiqqi ishichiye:- 'Hini gonda ukkuroocho! Taan ne qollatoyich, ne erattati gijoo bullin neech qajaa maaraachota? 33Neech maarii ta qayoomon, ne nuuchoo tunati ara ukkuroyich qayo neech qaawiyaacha?' iye. 34Ebich taatoo ipaqqi bi erattati gijoo bullin bi qoccimmi wottoon ebi ara ukkuroon sheeremmina'oyich beshiiqqi immiye. 35"Illa ittoshi ikki ikkoo bi manoon bi mulloochee tiijiqqi bi maaroo qayi gaata, shimaayeexi ta nihoo ebiyoomon bi toommooch tuniiyemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\