Maatiyoosi 19

1Yesuusi ebin gettii bi ciichitoyee gub, Galiilee Shawoochee tiyiqqi Yooridanoosi Aacoyee beqach beeti Yihudee Shawooch hammiye. 2Dofee asheena'o biin dabbiyeete; aroochaa biiyatina'on wodiihe. 3Arooba ikkikka Fariseena'o Yesuus waan giddaa biin muriciiya qaawiqqi, "Asho tunammi mooyona bi mecheen bi gawukkemmoyich Muusichi calloo daaggita?" iqqi echaheete. 4Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Yeeri shiichiqqi ashoon anaamonaa maacheenon tuniiqqi halliye. 5Ishichiinoo iye:- 'Asho bi nihoonaa bi indeenon qayiichi bi mecheena tookki ikkoo tunemmone; gutteena'oo ikka meeno tunemmina'one' ii beeti qaaroon shemmataachotina? 6Ebich ara aaboochee tiijiqqii ikkeena'oalli gubbichi gutteena'o tooneena'one. Illa Yeeri xaaqqiton, asho bariyaaye" iye. 7Fariseena'o wochiqqi, "Ishi gaata, Muusi 'Bi gawukkeyoon miixaa beeti woraqatoon koori imiree gawukkibe' iqqi amoyich gettiye?" iyeete. 8Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Muusi ittoshi mullee muumoon beeggiqqinalli 'Ittoshi mecheen gawukkibote!' iqqi bi gettito; wonna ebi aalloone. 9Tunaballi ta ibaroon ittoshich gettoye; shunoon maataani bi mecheen gawukkiqqi bareen shaaggii beeto bulli bi mechechi toommooch shunoon maatone" iye. 10Bi dabbeena'o "Mecheenaa kenoonochi mooyo ebi tuna gaata, shaagi qayo gaawiye" iyeete. 11Yesuusi wochiqqi, "Ebi Yeeri immitina'oyichalli bullich toonoone; 12Ebiyoo bi indee maacoochee guruusho tunaqqi shiijato beetone; ashoona nasheeto beetone; shimaaji taatittineyicha iqqi shaagon qajitina'o beetina'one. Ebich ebiyoomon tunoon hakkiyoyich tunabe" iye. 13Arooba asheena'o "Yesuusi bi kishoon boonoshi shimbooch kotiiree boonoshich corootibe" iqqi gishiishi bushiisheena'on bi waan deebiyeete; tunatee bi dabbeena'o bushiisheena'on deebiti asheena'on noggaheete. 14Tunaballi Yesuusi bi dabbeena'on " Qayote! Shimaaji taatittine tunemmo eboyoomina'oyichiye; ebichi gishiishi bushiisheena'o ta waan wobeete; bajaahotine" iye. 15Bi kishoon boonoshi shimbooch bi kotiitoyee gub aroochee tiyiqqi hammiye. 16Ikka araddoon ikka uro Yesuus waan giddaqqi, "Dojachocho! Bulli yemeenee kashoon ta danemmoyich amee de'a shuunoon shuunabate?" iqqi echahe. 17Yesuusi wochiqqi, "De'a shuuneechon amoyich taan echa beetine? De'o tunato ikketi Yeeri baachiye. Bulli yemeenee kashoon danoon ne qaawi gaata, Muusichi calloo gettiton ceechibe!" iye. 18Uroo wochiqqi, "Bi gettitoochee aabiniye?" iye. Yesuusi wochiqqi, " 'Wuxiyaahine! Shuno maayaahine! Gaajaahine! Kootoon miixiyaahine! 19Ne nihoonaa ne indeenon oogiibe! Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!' ii beetoniye" iye. 20Gurimaashoo wochiqqi, "Ebi bullin ceechito taane. Ebiye baroo ta shapiiti mooyo amoone?" iye. 21Yesuusi "De'oon tuno ne shuni gaata, hamiree neech beeto bullin kemiree iriteetina'oyich imbe! Neech shimaaji kexooch kiceeree beeyemmone. Aroyee gub waaree taan dabbibe!" iye. 22Tunatee ara gurimaashoo wodda gijoo biich beeto bi tunatoyich, ebin waayaqqi tiyii ayiniibee wottaqqi hammiye. 23Aree hillooch Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; gaannachoyich shimaaji taatittineech gimo oogati iritoone. 24Guttinoon ittoshich gettoye; gaalleyich napee aahoona besho maggoone; tunaballi wotta gaannachi uroyich Yeerichi taatittineech gimo ebiyee beshoon maggoone" iye. 25Bi dabbeena'o ishin waayaqqi oogichii woriganaabee, "Ishi gaata, konine wodoon hakkeho?" iyeete. 26Yesuusi boonoshin ciinniqqi, "Asho hini mooyon tuniyoo hakkaache; tunaballi Yeeri bulli mooyon tuniyoyich hakkachone" iye. 27Arooba Pheexiroosi wochiqqi, "Illa bullin qajaqqa neen dabbito noone. Ishi gaata, Yeer waanee no danemmo amooniye?" iye. 28Yesuusiyoo boonoshich wochiqqi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; bulli mooyo andrammi yemeenooba ashi bushoo ta oogee yiiree taatee qeenooch ta kotahooba, taan dabbii beeti ittoshi wotta aaraa gutta taatee qeenooch kotaree aaraa gutta Isra'eelee yoodeena'ochi toommooch taatemmo ittoshine. 29Taacha iqqi bi kexon, oohee bi anaami maneena'on, oohee bi maacha maneena'on, oohee bi indeen, oohee bi nihoon, oohee bi bushiishoon, oohee bi gochii beeti shawoon qajito bullich Yeeri eboshi bulliyee beshaa beshoon immemmone; wotta bulli yemeenee kashoon biich immemmone. 30Tunaballi and 'Shiichitina'o' getteetina'ochi daggoochee meetina'o arooba gubbemmina'one; and 'gubbatina'o' getteetina'ochi daggoochee meetina'o arooba shiichemmina'one" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\