Maatiyoosi 20

1Wotta Yesuusi ishichiye:- "Shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka woyinee Doono meeti bi woyinee goyee daggooch boonoshi shuunemmoyich shuunachina'on ceegga maaddiqqi kechiye. 2Shuunachina'on danaqqi, 'Ikka heechi shuunee damoojoon imbana' ii echee kuxxiqqi boonoshin bi goyo beetooch daachiihe. 3"Guttinoon keeja saatooch kechiqqi shuunaalli asheena'o gabiyee godooch neexaa beetina'on beeggiye; 4Areena'onoo 'Ittoshi wotta ta woyinee goyo beetooch hamiree shuunabote! Ittoshi qoodee damoojoon ittoshich immemmo taane' iye. 5Boonoshiyoo goyee xaa'ooch hammiyeete. "Wotta shiritta saatoonaa yiixiya saatoonooch kechiqqi ebiyoomon tuniihe. 6Andoo wochiqqi aaraa ikka saatooch kechiqqi gabiyee godooch neexaa beeti bara shuunaalleena'on danaqqi, 'Shuunoon biichiqqi heeyi xumoon hiniich amooniye ittoshi hallii beeto?' iye. 7"Boonoshiyoo wochiqqi, 'Noon shuuniiyemmon muccaqqaaniye no neexaa beeto' iyeete. "Biyoo 'Ishi gaata, ittoshiyoo wotta ta woyinee goyee xaa'ooch hamiree shuunabote!' iye. 8"Shawoo xumatee woyinee doono bi ukkuriiton 'Shuunachina'on ceegiree ciirooch waatina'oochee tiijiree shiichii waatina'ooch beddaahee boonoshi damoojoon imbe!' iye. 9"Aroochee aaraa ikka saatooch waatina'o giddaqqi boonoshi qelli qelloona ikka heechi damoojoon deqqiyeete. 10Ebich shiichii waatina'o 'Beshoon deqqemmo noone' iqqi gabiyeete; tunaballi boonoshi wotta gub waatina'ona tookkii tatoon deqqiyeete. 11Boonoshi deqqitoyee gub 'Hini gub waatina'o ikka saato ikketon shuunaheete; no heeyi xumoon aabee sheelloona miccaabee maraataa heechati noonna deebaa tachine?' iqqi woyinee doonochi toommooch guruuxeeheete. 13"Woyinee doono wochiqqi boonoshi daggoochee ikkoyich ishichiye:- 'Ta xiboocho! Neen xu'aano taane. No yibbaatato, ikka heechi damoojoona toona? 14Ne qoodoon de'iree hambe! Neech ta immatoomon gub waatoyich imon qaawii beeto taane. 15Ta gijoona ta shunahon shuuno hakkaachehota? Oohee ariqqacho ta tunatoyich qanaataa beetine?' iye. 16"Ebiyoomon and 'Gubbatina'o' getteetina'o arooba shiichemmina'one; and 'Shiichitina'o' getteetina'o arooba gubbemmina'one" iye. 17Ebiyee gub, Yesuusi Yerusalem hamma kechiye; hammiibee gommoochaa aaraa gutta bi dabbeena'on baach ikka bad wochiqqi ishichiye:- 18"Ebiyoche! And Yerusalem hammaa beeto noone. Aroochaa ashi bushoo taan qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'onoyich beshiiree immemmina'one. Boonoshiyoo 'Qitibe' getiree ta toommooch nallemmina'one; 19Aagatee asheena'oyichoo beshiiree immemmina'one; boonoshiyoo taan coonemmina'one; arangoonoo xoobbemmina'one; aroyee gub yooddemmina'one. Tunatee keeja qemooba qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan kichemmone" iye. 20Arooba Yabidoosichi mechee bi bushiisheena'ona tookkii Yesuus waan giddaqqa ikka mooyon biich bi tuniiyemmoyich goyinnaa qollahan. 21Biyoo "Amoon qaawinne?" iye. Ureyoo "Hini gutta ta bushiisheena'o, ne taatahooba ikkoo ne qanna bad, ikkoo ne yoocha bad kotabeete" iyan. 22Tunatee Yesuusi wochiqqi, "Ittoshi qollemmon ariyaachotine. Ta uchemmi xuuxee xoofoochee uyon hakkehotina?" iye. Boonoshiyoo wochiqqi, "Eeha, hakkemmo noone" iyeete. 23Yesuusi wotta "Ta uchemmi xoofoochee uchemmo ittoshine. Tunaballi ta qannoonaa ta yoochoonooch ittoshi kotemmoyich immemmo ta toonoone. Ebi ara xaa'eena'on ta nihoo qanniiree bi immemmo, bi kaacciti asheena'oyichiye" iye. 24Aree hillooch echa aashira bi dabbeena'o waayaqqi gutta maneena'on kaaraheete. 25Tunatee Yesuusi boonoshi bullin bi waan ceeggiqqi ishichiye:- "Aagatee taateena'o shawoo bullichi toommooch taataqqi areexi asho bullin boonoshi hajoon arii beeto ittoshine; wotta eboshi bullichi toommooch beeti iraasheena'o doono tunoon tuushaachotine. 26Tunatee ittoshi daggooch ebiyoomon tunaaye. Ittoshi daggoochee koniyolla 'Oogo tunabana' ito, wochee bushoochoomon ittoshich shuunabe; 27Wotta ittoshi daggoochee koniyolla 'Ukkurabana' ito, shiichiree kemee guunochoomon ittoshich shuunabe. 28Ebiyee ashi bushoo tawolla wocheyoonaa ta kashoon meetina'ochi keroyich deejoonoyich waahoalli, 'Boonoshi taach wocheebeete' iqqa waataano taane" iye. 29Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yaariki katamoochee boonoshi kechiyee, dofee asheena'o boonoshin dabbiyeete. 30Arooba aaf dooga gutta asheena'o gomi gashooch kotaabee Yesuusi aroona beshoon waayaqqi, "No Doonocho! Nooch ariqqabe! Daawiti bushoocho!" iqqi cookiyeete. 31Arooba doofee asheena'o "Cookaayote!" iqqi boonoshin noggaheete. Tunaballi "No Doonocho! Nooch ariqqabe! Daawiti bushoocho!" iibee beshoon cookiyeete. 32Aree gaata Yesuusi neexaachii ceeggiqqi, "Ittoshich amoon ta tuniyooniye ittoshi qaawii beeto?" iqqi echahe. 33"No Doonocho! No aafoon ne ciinniiyemmoyichiye!" iyeete. 34Yesuusi ariqqaqqi boonoshi aafoon bi kishoona yechiye. Boonoshi aafo bekkach ciinniye; aroochee Yesuusin dabbiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\