Maatiyoosi 21

1Ebiyee gub, Yesuusinaa bi dabbeena'ona Yerusalem katinniqqi, Zayitee Michi Guudi ga'ooch beeti Beetefaageeni katamooch shaggiyeete. Arooba Yesuusi bi dabbeena'oochee gutteena'on ishichiqqi wochahe; 2"Ittoshi aaf beeti gafooch hambote! Hammii ittoshi shaggiyee, tipeeqqa beeti kureenaa biinna tookkii beeti bi bushoonon danemmo ittoshine; areena'on biishiree taach deebote! 3Asho koniyolla tiyiqqi ittoshin ikka mooyon bi geti gaata, 'Doonoyich qaaweetina'one' getote! Bekkach areena'on ittoshich gawukkemmone" iye. 4Ebi bi tunato, "Ciyooni Katamee asheena'oyich 'Ebiyoche! Ittoshi taatoo ga'i de'o tunaqqi kurechi busheen yebbaa ittoshi waan waa beetone' getote!" gettee keemachona geteeto bi ceennemmoyichiye. 6Aroochee gutta bi dabbeena'o hammiqqi Yesuusi gettitoomon tuniiheete; 7kureenaa bi bushoonon bi waan deebiyeete. Deebiqqi boonoshi tahoon kureena'ochi toommooch boonoshi yaggee, Yesuusi yebbahe. 8Arooba asheena'oochee dofeena'o boonoshi tahoon gommooch yaggiyeete; bareena'o wotta michi waamon kuxxii kuxxiqqi gommooch yaggiyeete. 9Aaf shiichii beetina'onaa gub dabbii beetina'ona "Daawitichi bushoyich oogo tunabe! Doono Yeerichi shigoona waa beeto diireebe! Shimaaji shimaayooch beeti Yeeri gallateebe!" iibee cookeeheete. 10Aroochee Yesuusi Yerusalem bi shaggee, katameexi asheena'o bulli "Ebi konine?" iqqi shuuriyeete. 11Asheena'o "Hini Galiilee Shawooch beeti Naazireeti Katamoochee waati keemachi Yesuusine" iyeete. 12Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kechi kakall daggooch giyiye. Giyiqqi, arooch gabiyoo geddii kemmii kemaa beeti asheena'o bullin gashaa kichiye. Boonoshin kichiibee gijoon shaddii beetina'ochi qeenon, uggon kemmii beeti asheena'ochi gabbaroonoo yangiye. 13Wotta asheena'oyich "Yeeri 'Ta kexo "Corootee kexoone" getteeyemmone' iqqi bi gettito Yaafa Macaafooch kooreetone; tunaballi ittoshi 'Bokkeena'ochi gofoon' tuniito ittoshine" iye. 14Yesuusi Yaafee Kechi kakallee daggooch bi beetee, aaf doogeena'onaa baata yesheena'ona bi waan waatee, boonoshin wodiihe. 15Tunaballi qeesheena'ochi ukkureena'onaa Muusichi callee dojachina'ona Yesuusi tuniiti woriganikkiti mooyonaa Yaafee Kechi kakallee daggoochaa "Oogo Daawitichi bushoyich tunabe!" iibee cookii beeti bushiisheena'onon beeggiqqi ipaheete. 16Ebich Yesuusin "Hini bushiisheena'o gettii beeti mooyo neech waayee beeta?" iyeete. Yesuusiyoo wochiqqi, "Waayaa beeto taane; 'Yeero! Gaggareena'onaa xammii beetina'onochi noonoochee gallatoon ne qellich qanniitine' ii beeti qaaroon cir shemmataachotina" iye. 17Ebiyee gub, boonoshin qajii Yerusalemee tiyiqqi Bitaana kechii hammiye; ara bi hammiti katamooch qeyiye. 18Dechra maaddoona Yesuusi Yerusalem wottaqqi hammiibee shaacahe. 19Gomi gashooch ikka balasee mixin beeggiqqi bi waan hammiye; tunaballi waamoyee damba aafoon cir danataanoone. Ebich balasee mixin "Guttinnoon aafoon aafaaye!" iqqi upiye. Ara balaseyoo bekkach shoolliyan. 20Bi dabbeena'o ebin beeggiqqi, "Hini balasee mixi aabichiqqa kaata shoolliyane?" iqqi woriganaheete. 21Yesuusiyoo wochiqqi, "Ibaroon ittoshich gettoye; ittoshi mulloon Yeerichi toommooch ittoshi too'ii gaata, wotta ittoshi mulloonoo guttiyoo ittoshi qayi gaata, balasee mixin ta tuniito ikketo tunataanoon, hini gepoonolla 'Hiniichee waaxaree baharooch awureebe!' ittoshi geti gaata, tunemmone. 22Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona biin ittoshi qollammo bullin danemmo ittoshine" iye. 23Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kexooch giyiqqi dojii bi beetee, qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona bi waan giddaqqi, "Hini mooyina'on ne tunii beeto, amee ukkurittinoon danaqqaaniye? Hini mooyina'on ne tuniiyemmoyich konine neen wochato?" iqqi echaheete. 24Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Ta wotta ittoshin ikka mooyon echabana; ittoshi wochi gaata, ta wotta hini mooyina'on amee ukkurittinoona ta tunii beeto gaata ittoshich gettemmo taane. 25Yowannisin 'Aacona afaallibe!' iqqi wochato konine? Yeerinashi, ashoone?" iye. Arooba boonoshinaa boonoshina echeeqqi, " 'Yeerine' no geti gaata, 'Ishi gaata, bi gettiton amoyich ibariyaachotine?' getiree echemmone. 26Tunatee 'Ashoone' no geti gaata, Yowannisin asheena'o bulli "Keemachone" iqqi boonoshi gabii beetoyich boonoshin shattahone" iyeete. 27Ebich wochiqqi Yesuusich "No ariyaano noone" iyeete. Yesuusiyoo wochiqqi, "Wotta amee ukkurittinoona hini mooyina'on ta tunii beeto gaata ittoshich getaache" iye. 28Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Ittoshich amoon shaahii beete? Gutta bushiishachi ikka uro beehe. Boonoshiichee ikkoo waan giddaqqi, 'Ta bushoocho! hanaach ta woyinee goyooch hamiree shuunabe!' iye. 29"Ara bushoo wochiqqi, 'Ta hamaache' iqqi qajiye. Tunatee gub 'Ta nihoochi wochoon amoyichiye ta qajato?" iqqi shuunoyich hammiye. 30"Wotta guttinnee bi bushoon daakkiqqi wochahe. Biyoo wochiqqi 'De'a ta nihoocho!' iye; tunaballi hamaanoone. 31"Gutteena'oochee bi nihoochi wochoon waayato aabine?" iye. Boonoshiyoo wochiqqi, "Shichii bi wochatone" iyeete. Boonoshich Yesuusi ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; gabiyee guudeena'onaa yahachina'ona Yeerichi taatittineech ittoshiyee shiichiree giyemmina'one. 32'Amoyicha?' bi gettee gaata, Yowannisi cadiqittinee gommichon bekkiiya ittoshi waan bi waatee, bi yibbaatoon ibariyaano ittoshine; tunatee gabiyee guudeena'onaa yahachina'ona ibariitina'one. Ittoshi ebin beeggiqqinolla, axaaxee gommoochee wottaqqi biin ibariyaano ittoshine" iye. 33Wotta Yesuusi ishichiye:- "Bara shaahiyoon waayabote! Woyinoon bechiti ikka uro beehe. Bi guudoon xaqqoona gayahe; wotta woyinee hiicci opoon iijiye; dilaaloon shuunahe; aree hillooch uchi shiimemmi quyachina'oyich quyichii, bara shawooch hammiye. 34"Ebiyee gub, woyinee aafee gooro waatee, 'Woyinee aafoon quyachina'o waanee qoodeeree ta qoodoon deebote!' iqqi bi shuunachina'on quyachina'o waan wochahe. 35"Ara wocheeti bi shuunachina'on quyachina'on yechiqqi ikkoon xoobbiyeete; ikkoonoo wuxiyeete; baroon xaqqoona xoobbiyeete. 36Woyinee doono wotta aafichina'oyee beshi shuunachina'on quyachina'o waan daakkiqqi wochahe. Boonoshiyoo aafichoomon boonoshi toommooch tuniiheete. 37Ciiroochaa woyinee doono 'Ta bushoon oogiiyemmina'one' iqqi bi bushoon boonoshi waan wochahe. 38"Tunatee quyachina'o ebi bushoon beeggiqqi boonoshinaa boonoshina 'Bi woraashoo hinine. Ittoshi waatee wuxibone. Hini bi shawoonoo de'one' iyeete. 39Ebina bushoon yechiqqi, woyinee goyoyee maach kichiqqi wuxiyeete. 40"Illa woyinee goyee doono wotta waaree hini quyachina'ochi toommooch amoon hallehe?" iye. 41Boonoshiyoo wochiqqi, "Hini gonda asheena'on guuri ciichemmone; woyinee aafoonoo bi goori gooroona biich deebemmi bara quyachina'oyich immemmone" iyeete. 42Yesuusi boonoshich ishichiye:- " 'Xaqqee kechi haggachina'o hoxati xaqqo, aroo kexon deggii neechiti giimbee guummon tunatone. Ebinoo Doono Yeeri tuniitone. Hini mooyo no beeggich woriganikkito tunatone' ii beeton Yaafa Macaafoochee cir shemmataachotina? 43"Ebich ittoshich gettoye; Yeeri bi taatittineen ittoshi kishoochee tiijemmone; bi shunniti shuunoon shuunaa beeti aagatoyich immemmone[. 44Hini xaqqee toommooch dihiyo buricemmone; tunatee hini xaqqo bi toommooch dihiyo bulli yiikkeeyemmone]" iye. 45Qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona hini shaahiyeena'on waayaqqi boonoshin bi geton shalligiyeete. 46Ebich Yesuusin yecha qaawiyeete; tunatee dofee asheena'o Yesuusin "Keemachone" iqqi boonoshi gabii beetoyich boonoshich shattiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\