Maatiyoosi 22

1Daakkiqqi Yesuusi bara shaahiyoona boonoshich gettiye; ishichiinoo iye:- 2"Shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka taatoo bi bushoochi gaaroyich gifiroon qanniihe. 3Gaarooch ceeggeetina'on boonoshi kicemmoyich bi wochee bushiisheena'on boonoshi waan daachiihe; tunatee ceeggeeti asheena'o womon shunaaneena'one. 4"Taatoo bara wocheyachina'on wochinnoon wochahe; ishichiqqinoo gettiye:- 'Ceeggeeti gaarachina'o waan hamiree, "Ebiyoche! Gaaree maayoon qanniito taane; maa'eena'onaa gubbaneena'ona basheetina'one; mooyo bulli gawaateetone; ebichi gaarooch kaataree wobote!" getiree getote!' iye. 5"Hammii boonoshi gettitee, ceeggeetina'o gaaroon qallaayiqqi ikkoo bi goyooch, baroo bi giixooch hammiye. 6Echeena'o wocheetina'on yechiqqi boonoshi kashoon yulliiheete; wuxiinoo iyeete. 7Taatoo ebin waayaqqi oogichii kaarahe; bi naayina'on daachiiqqi ara wuxitina'on wuxiihe; boonoshi katmoonoo michiihe. 8"Ebiyee gub, taatoo bara wocheyachina'oyich ishichiye:- 'Gaaree gifiro qannitone; tunatee ceeggeetina'o bedditina'o tunataaneena'one. 9Illa keeja kaattooch keyiree ittoshi danammi asho bullin gaaree kexooch ceegote!' iye. 10Ebina ara wocheyachina'o gommooch kechiqqi boonoshi danato bullin, gondeena'onoo, de'eena'onoo kiciyeete; gaaree kexooch gaarachina'o ceenniyeete. 11"Tunaballi taatoo ceeggeeti asheena'on beegga gaaree kexooch bi giyiyee, asheena'ochi daggooch gaaree tahoon tahataani ikka uroon beeggiye. 12Biich ishichiye:- 'Ta xiboocho! Gaaree tahoon tahataanoon aabichiqqa gaaree kexooch giyanne?' iye. Uroo cikkii qajiye. 13"Arooba taatoo qoomeena'on 'Hini uroon bi kishoonaa bi baatoonon cuyiree maach mandarooch kich dufote! Aroochaa eefonaa gashee qaayona tunemmone' iye. 14"Ceeggeetina'o meetina'one; tunatee kaacceetina'o giishacheena'one" iye. 15Ebiyee gub, Fariseena'o hammiqqi, "Aabichiree hini Yesuusin bi yibbaatoon muciyiibona?" iqqi echeeheete. 16Boonoshi dabbeena'on, Heroodisi asheena'oochee ikkikkeena'ona tookkii Yesuusin boonoshi echemmoyich daachiiheete; boonoshiyoo hammiqqi, "Dojachocho! Ibara moochacho ne tunoon, ibara mooyona Yeerichi gommichon ne dojoon arii beeto noone. Ashoon giisho, oogo getaachine; ebichi konicholla beshii shapii dabbiyaachine. 17Illa and amoon gabii beetine? Eke nooch gete! Roomi taatoyich qaraxee qocon Muusichi calloo daaggitashi, daaggaache?" iqqi echaheete. 18Yesuusiyoo boonoshi gonda gaboon ariiqqi, "Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beetina'ote! Amoyich taan muciyiiya qaawii beetotine? 19Eke taach qaraxo qoccee beeti gijoon bekkiibote!" iye. Boonoshiyoo Roomachina'ochi shilingoon biich deebiqqi bekkiiheete. 20Biyoo "Hini shilingee toommooch beeti mallatoonaa kooreeti shigoona konichone?" iqqi echahe. 21Boonoshiyoo "Roomi taatoochone" iyeete. Yesuusiyoo "Ishi gaata, Roomi taatoochon Roomi taatoyich, Yeerichon Yeerichi imbote!" iye. 22Boonoshiyoo ebin waayaqqi woriganaabee qajii hammiyeete. 23Ebi arooba "Qitii duukkatina'o keyaachemmina'one" ii beeti Saduuqeena'ochi daggoochee ikkikkeena'o Yesuus waan waaqqi ishichii echaheete; 24"Dojachocho! Muusi 'Ikka uro mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon bi qiti gaata, bi manoo ara ureen woraashiree bi manoyich bushoon keribe' iqqi gettitone. 25Illa shabaatta maneena'o noonna tookkii beetee, boonoshi daggoochee qaabboo mecheen shaaggiqqi bushoon shiyaanoon qitiye. Ebina bi hilloo ara ureen woraashiye; 26Ebiyoomon wotta guttinno, keejinno, shabaattinnooch beddaahee bulli ara ureen woraashiqqi bushoon shiyaanoon qitii ciiraheete. 27Ciiroochaa ure qitiyan. 28Illa hini shabaatteena'o ara ureen shaaggitina'one. Ebich qitii duukkatina'o keyiyooba mechee bi tunemmo konichiye ?" iqqi echaheete. 29Yesuusi wochiqqi ishichiye:- "Yaafa Macaafo gettii beetonaa Yeeri giidacho bi tunoonon ittoshi tuushitoyich muricciyotine. 30Qitii duukkatina'o keyiyooba, shimaayooch beeti maraakeena'oomonalli boonoshi tunemmo; shaagaacheete; shaaggeyaacheete. 31Wotta qitii duukkatina'ochi keyichon Yeeri ittoshich gettiton cir shemmataachotina? 32Ebiyoo 'Ta Abrahamichi Nuggushoo, Yisaaqichi Nuggushoo, Yaaqoobichi Nuggushoo Yeeri taane' ii beetone. Illa boonoshi meenona qitiqqi kashoona beetina'oyichalli meenonaa kashoona qititina'oyich Nuggushoo toonoone" iye. 33Dofee asheena'o ebin waayaqqi bi yibbaatoon woriganaheete. 34Aree hillooch Yesuusi Saduuqeena'on wochemmi noonee bi mucciyoon Fariseena'o waayaqqi ikkooch kiceeqqi bi waan waaheete. 35Boonoshi daggoochee ikka Muusichi callee dojacho Yesuusin muriciya qaawiqqi, 36"Dojachocho! Calloo bulliichee besho aabine?" iqqi echahe. 37Yesuusiyoo wochiqqi ishichiye:- "Doono Yeeri ne Nuggushoon ceeni ne mulloona, ceeni ne kashoona, ceeni ne shalligoona shune!' ii beetone. 38Qaabboonaa inda calloona ebine. 39Ebin shaahii beeti guttinnee calloo 'Neenoomi ne manoon neenna tachiree shune!' ii beetone. 40Muusichi calloonaa keemachina'o dojito bullina hini gutta calleena'ona tuggeetone" iye. 41Fariseena'o kiceeqqi boonoshi beetee, Yesuusi ishichiqqi boonoshin echahe; 42"Kiristoosichon amoon gabii beetotine? Bi konichi bushoo ittoshich shaahii beete?" iqqi echahe. Boonoshi wochiqqi, "Daawitichi bushoone" iqqi wochiyeete. 43Yesuusiyoo "Ishi gaata, Daawiti Yaafa Ayaano biich shalligichee, 'Doono' iqqi akkiya ceeggiye? Daawiti ishichiqqi gettitone; 44'Doono Yeeriyoo ta Doonon "Neenna koyaa beetina'on ne baate dechiich ta dichimmi wottoon ta qanna bad kotabe!" itone' iye. 45Illa Daawiti biin 'Doono' itone. Ishi gaata, aabichiree bi bushoo tunehe?" iye. 46Arooba ikka qaaroonolla wochoyich hakkito koniyolla aalloone. Aroobee aaboochee tiijiqqi Yesuusin echoyich kupphato koniyolla aalloone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\