Maatiyoosi 23

1Ebiyee gub, Yesuusi dofee asheena'onaa bi dabbeena'onoyich ishichiqqi gettiye; 2"Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'ona Muusichi gabbarooch kotatina'one. 3Ebich boonoshi gettii beeto bullin tuniibote! Ceechibote! Tunaballi boonoshi shuunaa beeton shuuniyaahotine! Ebiyoo boonoshi yibbaataa beeton boonoshi qelloona tuniyaaneena'o boonoshi tunatoyichiye. 4Magga shaagoon cuchiqqi ashi toommooch shaaggiiheete; tunatee ikka yaphareenolla kettiyoon qaawaacheete. 5"Boonoshi shuunoo bullin asho beeggemmoyich baach shuunaheete. Ebich boonoshi baroonaa boonoshi kishoonooch boonoshi cuyaa beeti Yeerichi callee kitaafoon gamichiyeete; boonoshi qoraddee caapoon genjiiheete; 6gifiree kexoochaa ooga qeenon, Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa genja gabbaroon, 7Gabiyee godoochaa shawooch qebanee diggiyoonaa 'Dojachocho!' getee ceeggeyoonon qaawiyeete. 8"Tunaballi ittoshi 'Dojacho' getee ceeggeyaahotine! Ittoshich ikka dojacho baach bi beetoyich, ittoshi bulli ikka manoo ittoshine. 9Wotta shimaayooch beeti ittoshi nihoo ikkoo bi tunatoyich, shawee toommooch beeto koninolla 'Nihoo' getiree ceeggaahotine! 10Ittoshi Doono ikkoo, biyoo Kiristoosine; ebichi 'Doono' getee ceeggeyaahotine! 11Ittoshiyee beshiyo ittoshi wochee bushoo tunabe. 12Bi qelloon oogiimmo bulli giishemmone; bi qelloon giishiimmo bulli oogemmone" iye. 13"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Asho shimaaji taatittineech bi giyaachemmoyich kelloon hicciyotine. Ittoshi qelloona giyaachotine; giya qaawii beetina'oyichoo bajiyotine. 14[Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Xuumeena'ochi kexon tiichiibee ittoshi shuunoon qeroyich corooton geechii geenjiihotine. Ebich Yeeri besha shattii giiriti nalloon ittoshi toommooch kindiiyemmone.] 15"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Ikka uroon ittoshi waan wochoyich baharoonaa shawoonon guuddiyotine. Ashoon ittoshi danatoyee gub ittoshi toommooch kindemmoyee besha shiwaree qaaqqee nalloon bi toommooch kindiihotine. 16"Hini aaf doogeena'on yaabii beeti aaf doogeena'ote! ittoshich woowo! 'Asho "Yaafee kexona!" iqqi bi woga gaata, 'Amolla tunataachemmone; tunatee "Yaafee Kechi aachoona!" iqqi bi woga gaata, wogo biin yechemmone' iyotine. 17Hini wolla ulleena'ote! Aachoonaa ara aachoon yaafii beeti yaafee kexonoochee aabi beshiye? 18Wotta ittoshi 'Asho "Deejee gudoona!" iqqi bi woga gaata, amolla tunataachemmone; tunaballi "Deejee gudee toommooch beeti deejoona!" iqqi bi woga gaata, wogo biin yechemmone' iyotine. 19Hini aaf doogeena'ote! Deejoonaa deejoon yaafii beeti deejee gudoonoochee aabine besho? 20Illa 'Deejee gudoona!' iqqi wogaa beeto, deejee gudoonaa bi toommooch beeti deejoo bullina wogatone. 21'Yaafee kexona!' iqqi wogaa beeto, yaafee kexonaa bi maacooch beeti Yeerina wogatone. 22'Shimaayoona!' iqqi wogaa beeto, Yeerichi taatee qeenonaa bi toommooch kotati Yeerina wogatone. 23"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Kefoo, aa'aafoonaa kamunonoochee aashira kishoochee ikka kishoon Yeerich kichiyotine; eboshin qaji bedaachotine; tunaballi callee daggooch beeti magga mooyon qajitotine; eboyoo tachii nalloo, ashich ariqqaqqi maaroo, gibaneeto tunoone; eboshin tuniyoo ittoshich qaawii beetone; tunaballi tuniyaachotine. 24Hini ashoon yaabii beeti aaf doogeena'ote! 'Noon ee'iiyemmone' iqqi ittoshi uyoochee shunneen teegiyotine; tunaballi magga Yeerichi calloon shaaddahotine. 25"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Xoofoonaa shaatoonochi qeddoon machiyotine; tunaballi boonoshi maacooch ittoshi shuunati bogoonaa hiriggoona arooch ceennitone. 26Hini aaf dooga Farisoocho! Shiichiree maacichon mayi xalliibe! Maachichoo tookki xallemmone. 27"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Maachi maashee opee toommooch hagee booroona dikkeeqqi boonoshi mallatateenolla, boonoshi maacooch qititi asheena'ochi shaawishonaa ee'a mooyona ceenniti maashee opee toommeexi kexina'on shaaho ittoshine. 28Ebiyee ittoshi wotta maaxoochaa ashich cadiqo shaahii bekkahotine; tunaballi ittoshi maacooch mulloon xalloo shaahiyoonaa gondoonon ceechiyotine" iye. 29"Hini ittoshi maacoon xalloo shaahii beeti Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onote! Ittoshich woowo! Keemachina'o duukkati maashee opee toommooch kexon haggiyotine; cadiqeena'ochi maashee opee toommeexi hawulitoonoo mallatiihotine. 30Wotta 'No qaabbachina'ochi yemeenooba no beeto gaata, keemachina'on wuxitina'ona tookki ikkotataachesho noone' iyotine. 31Ishi gaata, keemachina'on wuxitina'ochi bushiishoo ittoshi tunoon ittoshi qelloona miixaa beetotine. 32Ittoshi wotta ittoshi qaabbachina'ochi axaaxee xoofooch ceechiyotine. 33"Hini dingareena'ote! Hini xekarechi bushiisheena'ote! Yeeri nallemmi shiwaree qaaqqoochee aabichiree muriccehotine? 34Ebich keemachina'onaa Yeerichi ariyoona ceenniti asheena'onon, ta mishiraachee dojachina'onoo ittoshi waan wocha daachiiyemmo taane. Boonoshi daggoochee ikkikkeena'on wuxemmo ittoshine; ikkikkeena'on yooddemmo ittoshine; boonoshi daggoochee ikkikkeena'on ittoshi kicee beeti kexoochaa arangoona xoobiree katamoochee katamooch yookkemmo ittoshine. 35Ebich cadiqo tunati Abeelichi damoochee tiijiqqi, yaafee kexonaa deejee gudee gutta daggoochaa ittoshi wuxiti Baraakiyaasichi bushoo Zakaariyaasichi damooch beddaahee, shawee toommooch ufati cadiqeena'o bullichi damee naboona echeeyemmo ittoshine. 36Ibaroon ittoshich gettoye; ebi bullichi nalloo hini shiijaroo toommooch kindemmone" iye. 37Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Hini Yerusalemi asheena'ote! Keemachina'on wuxii beetina'ote! ittoshi waan wocheetina'on xaqqoona yexxii wuxii beetina'ote! Baakkee bi bushiishoon bi qoshee daggooch bi guufoomon, tawoo ittoshin ikkooch kicoyich ambicha kaalloon shunatote! Tunatee ittoshi qaawaano ittoshine. 38Ebiyoche! Yeeri ittoshi yaafee kexon qayee, onoo tunaree shekiremmone. 39Ittoshich gettoye; 'Doono Yeerichi shigoona waa beeto diireeto tunabe' ittoshi immi wottoon ebiyee damba taan beegaachemmo ittoshine" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\