Maatiyoosi 24

1Ebiyee gub, Yesuusi Yaafee Kexoochee kechiqqi hamma bi tiyiyee, bi dabbeena'o Yaafee Kechi xaqqee kexon biich bekkiyoyich bi waan giddaheete. 2Tunatee biyoo wochiqqi, "Eboshi bullin beeggii beetotina? Ibaroon ittoshich gettoye; hini xaqqeena'o hapiyaanoon keddeeree ebina beetaachemmina'one" iye. 3Wotta Yesuusi Zayitee Michi Guudi toommooch kotaa bi beetee, bi dabbeena'o boonoshi ikketo bi waan giddaqqi, "Eke nooch gete! Hini mooyo bi tunemmo aataniye ? Ne womonaa yemeenee ciiroonon bekkiiyemmi mallatoo amashoone?" iqqi echaheete. 4Yesuusi wochiqqi boonoshich ishichiye:- "Asho koniyolla ittoshin bi muriciyaachemmoyich, ittoshi qelloon quyabote! 5Ebiyoo meetina'o 'Taane Kiristoosi' getibee ta shigoona waaree meeti asheena'on muriciiyemmina'one. 6Ginee koyoonaa ginee woroonon waayemmo ittoshine; tunatee keqqiyaahotine! Ebi tuno echataachemmone. Tunaballi yemeenee ciiro battiye. 7Arooba ikka aagateexi asho bara aagateexi ashoona, ikka shaweexi taatoo bara shaweexi taatoona koyemmone; bari bara xaa'oochoo shaacoo giyemmone; shawee qewo tunemmone. 8Ebi bulli bi bekkii beeto, bat xuuxee gimoniye. 9"Arooba ittoshin xuuxiiyemmina'oyich beshiiree immemmina'one; wuxemmina'one; ta naboyich aagateena'o bulli ittoshin shixxemmina'one. 10Arooba meetina'o taan nookkemmina'one; boonoshinaa boonoshina ikkoo ikkoon beshiiree immemmone; boonoshinaa boonoshina shixeeyemmina'one. 11Meeti koota keemachina'o tiyemmina'one; meetina'onoo murciiyemmina'one. 12Axaaxoo woddatee, meeti asheena'ochi shuno aqqemmone. 13Tunatee ciirooch beddaahee manjiqqi kupphammo wodemmone. 14Ashi yaroo bullich miixoo bi tunemmoyich hini Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaro shawee toommo bulliich getteeyemmone; arooba yemeenee ciiro woyemmone" iye. 15Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Illa ebiyee aaf keemachi Daaneeli gettiti aalliyachi ee'acho yaafee xaa'ooch bi neexatee beeggemmo ittoshine. Ebiyooba shemmammo shalligibe. 16Arooba Yihudee Shawooch beetina'o gepoo beetooch maxxabeete. 17Kechi toommooch beeto 'Kindiree kexooch beeti ta qiicoon deebana' getiree giyaaye. 18Goyee toommooch beeto 'Ta qoraddoon deebana' getiree gub wottaaye. 19Arooba yeqqafachina'onaa bushoon xaachii beetina'onoyich woowo! 20Tunaballi ittoshi gooyo yooyooba oohee Shambatooba bi tunataachemmoyich corootibote! 21Arooba Yeeri shawoonaa shimaayoonon hallitoochee tiijiqqi hanaach beddaahee bekkataani, gubbich wotta bekkataachemmi giidachi xuuxo tunemmone. 22Yeeri ebi ara aabeena'on bi qamichaan gaata, koniyolla wodoon hakkaacheshone; tunaballi bi kaaccitina'oyicha getiree ebi ara aabeena'on qamichemmone. 23Arooba koniyolla ittoshichch 'Hini beege! Kiristoosi hiniich beetone' oohee ok ebiich beetone' bi geti gaata, ibariyaahotine! 24'Taane Kiristoosi', wotta 'Taane keemacho' getibee murciiyemmina'o tiyemmina'one. Boonoshiyoo 'Yeeri kaaccitina'onolla muriciyoyich qiiccabone' getibee ooga mallatoonaa woriganikkiti mooyonon bekkiiyemmina'one; tunatee Yeeri kaaccitina'on murciyoon hakkaachemmina'one. 25Illa ittoshich ishiichiqqa gettato taane. 26"Illa arooba 'Ebiyoche! Barahoochiye' boonoshi geti gaata, kechahotine! 'Ebiyoche! Kechi gatoochiye' boonoshi geti gaata, ibariyaahotine! 27Xeeyo aabi keyoochee xeejiqqi aabi gimooch beddaahee phaqqi bi bekkoomon, ashi bushoo ta womo ebiyoomon tunemmone. 28Dubano beetooch qufeena'o (aakkeena'o) kiceeyemmina'one" iye. 29Wotta Yesuusi ishichiye:- "Ebiyooba ebi ara xuuxoyee gub 'Aabe bekkach mandaremmine; aganeyoo aaxxataachemmine; xojaneena'o shimaayoochee hollemmina'one; shimaaji giideena'o shuuremmina'one.' 30"Arooba ashi bushoo ta mallatoo shimaayoochaa bekkemmone; arooba shawooch beeti ashi yareena'o bulli 'Woowo!' gettemmina'one. Ashi bushoo ta, giidoonaa oogee yiiroona shimaaji quboona ta waatee beeggemmina'one. 31Arooba ooga tiree qaaroona ta maraakeena'on wochemmo taane. Boonoshiyoo hamiree awudda kelloona aabi keyoochee aabi gimooch, shawee tuggooch beddaahee Yeeri kaaccitina'on kicemmina'one" iye. 32"Wotta mallatoon balasee mixoochee beegote! Balasee mixo quummiqqi ato nacii (nocii) bi waaja gaata, arooba yooyo womon ariihotine! 33Ebiyoomon wotta hini mooyina'o tunoon ittoshi beegiyooba ashi bushoo ta womo katinniqqi kelloch shaggito bi tunoon ariibote! 34Ibaroon ittoshich gettoye; hini mooyina'o bulli tunataanoon hini shiijaroo beshataachemmone. 35Shawoonaa shimaayoona beshemmina'one; tunaballi ta qaaro bulli yemeenooch manjiree beeyemmone" iye. 36Wotta Yesuusi ishichiye:- "Tunatee ara aaboonaa ara saatoonon nihoo Yeeriyee damba koniyolla arii beeto aalloone. Shimaaji maraakeena'o tunabeete, Yeerichi Busholla tunabe arii beeto aalloone. 37Wonnee Noohi yemeenooba bi tunoomon, ashi bushoo ta womo ebiyoomon tunemmone. 38Arooba aalliyee aacoyee aaf Noohi ooga marikabooch bi giyimmi aabee wottoon asheena'o maa uchiibee, shaaggii shaageebee beeheete. 39Aalliyee aaco waaqqi asho bullin hidiqqi bi aalliimmi wottoon boonoshi ariyee qayoomon, ashi bushoo ta womo wotta ebiyoomon tunemmone. 40Arooba gutta asheena'o goyooch beeyemmina'one; ikkoo yeshee hammemmone; ikkoo echemmone. 41Gutta maacheena'o xaqqoon yiikka beeyemmina'one; ikkee yeshee hammemmine; ikkeyoo echemmine. 42"Illa ittoshi Doono amee aabooba bi woyemmo gaata ariyaachotine. Ebich qaalliree quyabote! 43Tunaballi ebin ariibote! Kechi Doono xumee ambicha saatooch gaayo womon bi ariito gaata, qaalliree quyeshone; bi kexonoo gaayona iijiyaacheshone. 44Ebich ittoshi wotta qanniree beebote! Ashi bushoo ta ittoshi shalligaani xaa'ooch woyemmo taane" iye. 45"Illa maayoon boonoshich qaawiimmi saatoona bi immemmoyich bi doono bi kechi asheena'ochi toommooch ukkuriiti gibaneeti mullachi wochee bushoo konine? 46Bi doono waahee, bi shuunee toommooch beebee danammi wochee bushoo diireetone. 47Ibaroon ittoshich gettoye; biich beeto bullichi toommooch ukkuriiyemmone. 48Tunatee gonda wochee bushoo bi tuna gaata 'Ta doono kaata wottataachemmone; yagemmone' iqqi bi mulloona bi gabi gaata, 49aroochee biinoomi bi nuucheena'on yexxii bi beetee, mashachina'ona tookkii uchii maa bi beetee, 50ara wochee bushoochi doono bi gabaani xaa'ooch woyemmone; 51Biin ariqqaalli yexon yeshi yexxemmone; bi ixoonoo xummeena'ochi ixooch haddemmone. Aroochaa eefonaa gashee qaayona biich tunemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\