Maatiyoosi 25

1Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Ashi bushoo ta woyemmi aabooba shimaaji taatittine ebin shaahemmine; aashira gidiireena'o (giddiideena'o) boonoshi ceechoon ceechiqqi wo'ee kenoon giijiya kechiyeete. 2Boonoshi daggoochee uucheena'o mullachina'o, uucheena'o mullaalleena'one. 3mullaalleena'o boonoshi ceechoon yechiqqi tiyii boonoshi ceechoona tookkii bara ceechee zayiton yeshaanoon kechiyeete; 4Tunatee mullachina'o boonoshi ceechoonaa wotta qulloona bara ceechee zayitonon yechiqqi kechiyeete. 5Wo'ee keno yagitoyich, boonoshi bullin geephiro yeshee tokkataheete. 6"Xumi gutta qellimooch 'Ebiyoche, wo'ee keno waa beetone; keyiree giijibote!' immi cookoon waayaheete. 7"Aree gaata gidiireena'o tokkatoochee tiyiqqi boonoshi ceechoon qanniiheete. 8Mullaalleena'o mullachina'on 'No ceechoo tahiya ii beetone; ebich ittoshi ceechee zayitoochee nooch imbote!' iyeete. 9"Tunatee mullachina'o wochiqqi, 'Nooch beeti ceechee zayito noonnaa ittoshinoyich bedo bi qayi gaatoche? Ebiyee hamiree kemmii beetina'o waanee ittoshi qellich kemabote!' iyeete. 10"Kemiya boonoshi hammiichee, wo'ee keno waahe. Qanniqqi beeti uucheena'o biinna tookkii gaaree kexooch giyiyeete; kello bekkach tuggeehe. 11"Gub wotta echati uucha gidiireena'o waaqqi, 'Doonocho! Doonocho! Nooch qechibe!' iyeete. 12"Tunatee wo'ee keno wochiqqi, 'Ibaroon ittoshich gettoye; ta cir ittoshin ariyaano taane' iye. 13"Illa ashi bushoo ta woyemmi aaboonaa saatoonon ariyaano ittoshine; ebich qanniree quyabote!" iye. 14"Wotta shimaaji taatittine ebiyoomine; ikka uro bara shawooch hamma tiyiqqi bi wochee bushiisheena'on ceeggiqqi biich beeti bi gijoon boonoshich immiye. 15Boonoshi hakkee wottoon boonoshi qelli qelloona qoodiqqi ikkoyich uucha huma birawoon, ikkoyichoo gutta huma birawoon, ikkoyichoo ikka huma birawoon immiichii bara shawooch tiyii hammiye. 16Uucha huma birawoon deqqito daammii giixaqqi bara uucha huma birawoon shiijiye. 17Wotta gutta huma birawoon deqqito ebiyoomon tuniiqqi bara gutta huma birawoon shiijiye. 18Tunaballi ikka huma birawoon deqqito daammii opoon iijiqqi bi Doonochi gijoon duukkiye. 19"Meeti aganoyee gub hini wochee bushiisheena'ochi doono wottaa waaqqi, 'Ta gijoon amoon tuniitotine?' iqqi echahe. 20"Uuca huma birawoon deqqito giddaqqi bara uucha huma birawoona tookkii immiqqi tiyii, 'Ta doonocho! Uucha huma birawoon taach immato neene; and bara uucha humoon shiijito taane' iye. 21"Doono 'Gaawiye; hini de'a gibaneeti wochee bushoocho! giishachoona ne gibaneetoyich, woddiiree neen ukkuriiyemmo taane. Ta emiroochee giyiree qoodeebe!' iye. 22"Wotta gutta huma birawoon deqqito giddaqqi, 'Ta doonocho! Gutta huma birawoon taach immato neene; and bara gutta humoon shiijito taane' iye. 23"Doono 'Gaawiye; hini de'a gibaneeti wochee bushoocho! Giishachoona ne gibaneetoyich, woddiiree neen ukkuriiyemmo taane. Ta emiroochee giyiree qoodeebe!' iye. 24"IKka huma birawoon deqqito wotta giddaqqi, 'Ta doonocho! Ne shoohaanoochee qeccaa beeto, ne shacaanoochee macii beeti maac manjoo ne tunoon arii beeto taane. 25Ebich shattaqqa ne waanee ta deqqati gijoon daammaa iijaqqa shawooch duukkahoye. Andoo ne gijoon neech wochiya deebato taane' iye. 26"Doono wochiqqi ishichiye:- 'Hini gonda yeexara wochee bushoocho! Ta shoohaanoochee ta qecon, ta shacaanoochee ta macoon ariito neene. 27Ishi gaata, ta gijoon giixachina'oyich amoyich imaachine? Tawoo waaqqa ta gijoon amoyich shimona tookkii de'aachote?' iye. 28"Arooba doono bara wochee bushiisheena'oyich 'Andoo hini gijoon bi kishoochee tiijiree aashira huma birawachoyich imbote! 29Beetoyich, biich beeti toommooch daakkiree immemmo taane; biichoo woddemmone; tunatee amolla aallo waanee biich beeti giishacheenolla tiijemmo taane. 30Hini gaacaalli wochee bushoon maach mandarooch kichi dufote! Aroochaa eefonaa gashee qaayona tunemmone' iqqi gettiye" iye. 31"Ashi bushoo ta, ta oogee yiiroona maraakeena'o bullina tookki waaree oogee yiiroo beeti ta taatee qeenooch kotemmo taane; 32Aagatee asheena'o bulli ta aafooch kiceeyemmina'one. Qiddoo bageena'on emmisheena'ochi daggoochee bi baribariyoomon boonoshi bullin baribariiyemmo taane; 33Bageena'on ta qanna bad, emmisheena'on ta yoocha bad neechemmo taane. 34"Taatoo ta, qanna bad beetina'oyich ishichemmo taane; 'Hini ta nihoo diiritina'ote! Wobote! Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi hallitoochee tiijiqqi ittoshich bi qanniiti taatittineech giyiree beebote! 35Ta shaacatee, maanjito ittoshine; ta shachawatee, uchito ittoshine; dallaawaqqa ta waatee, iibbiito ittoshine; 36Ta tubbatee, tajito ittoshine; ta biiyatee, cacheeto ittoshine; ta cuchatee, echato ittoshine' gettemmo taane. 37"Arooba cadiqeena'o wochiree taach ishichemmina'one; 'No Doonocho! Ne shaacatee beeggaqqa aatooba maanjitone? Oohee ne hachawatee beeggaqqa aatooba uchitone? 38Oohee dallaawoo ne tunatee beeggaqqa aatooba iibiitone? Oohee ne tubatee beeggaqqa aatooba tajitone? 39Oohee ne biiyatee, oohee ne cuchatee beeggaqqa aatooba ne waan waatone?' gettemmina'one. 40"Taatoo ta wochiree, 'Ibaroon ittoshich gettoye; bulliyee desho tunati hini ta maneena'oochee ikkoyicholla ittoshi tuniito taach tuniyoomone' gettemmo taane. 41"Arooba yoocha bad beetina'oyich ishichemmo taane; 'Hini upeetina'ote!Daabiloosinaa bi maraakeena'onoyich qanniti tahaani shiwaree qaaqqooch ta waanee hambote! 42Ta shaacatee, maanjaano ittoshine; ta shachawatee, uchaano ittoshine; 43dallaawaqqa ta waatee, taan iibbiyaano ittoshine; ta tubbatee, tajaano ittoshine; ta biiyatee, ta cuchatee, echataano ittoshine' gettemmo taane. 44"Boonoshiyoo wochiree, 'Doonocho! Ne shaacatee, oohee ne shachawatee, oohee dallaawoo ne tunatee, oohee ne tubbatee, oohee ne biiyatee, oohee ne cuchatee, aatooba beeggaqqa neen degaano qajoone?' gettemmina'one. 45"Arooba 'ibaroon ittoshich gettoye; bulliyee desho tunati eboshi daggoochee ikkoyicholla ittoshi tuniyee qayo taach tuniyee qayone' getiree wochemmo taane. 46"Boonoshiyoo bulli yemeenee shiwarooch, cadiqeena'o wotta shimaaji taatittineech giyiree bulli yemeenoon beeyemmina'one" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\