Maatiyoosi 26

1Yesuusi hini mooyina'o bullin gettii ciichiqqi tiyii, bi dabbeena'on 2"Gutta qemoyee gub Beshee Baaroo bi tunemmon arii beeto ittoshine; ashi bushoo taan yoodiyoyich beshiiree immemmina'one" iye. 3Arooba qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona Qeyaafi gettee beeti qeeshee guudoochi kakallee maac kiceeheete; 4Yesuusin maroona yechiyoyich, wuxiyoyichoo echeeheete. 5Tunatee "Hini baaree aaboona tunaaye; asheena'o kaaroon tiijemmina'one" iyeete. 6Arooba Yesuusi Bitaana, qeddee shaddee biiyoon biiyaqqi woditi Simoonichi kexooch beehe. 7Ara kexoochee biich maayo giddatee madee toommooch bi beetee, ikka ure elibaaxiroosi gettee beeti firiqaadee ceeni, aaxxoo tunati, gaawa cinnachi shittoon yechaqqa bi waan waahan. Waa firiqaadoon tiichaqqa ara shittoon Yesuusichi shimbooch ukkiyan. 8Bi dabbeena'o ebin beeggiqqi kaaraheete; "Hini shitttoon cikkii bi duubii beeto amoyichiye? 9Ebi shittto aaxxi gatiyoona kemee iriteetina'oyich amoyich immeyaache?" iyeete. 10Yesuusiyoo hini boonoshi yibbaatoon ariiqqi boonoshich ishichiye:- "Hini ureen amoyich iritii beetotine? Biyoo taach de'a shuunoon shuunatine. 11Girachina'o bulli araddoon ittoshina tookkiiniye boonoshi beeto; tunatee ta bulli araddoon ittoshina tookki beetaachemmo taane. 12Hini ure ta duukkeyaan beetee, shiichiqqa ta ashittinoon hini shitttoona huuttatine. 13Andoo ibaroon ittoshich gettoye; asheena'o hini mishiraachoon boonoshi getimmi shawee toommo aabiicholla biin shalligoyich aree shuunaton wotta gettemmina'one" iye. 14Ebiyee gub, aaraa gutta bi dabbeena'oochee ikkoo tunati Asqorootachi Yihudi, qeesheena'ochi ukkureena'o waan hammiqqi, 15"Yesuusin ittoshich ta beshii immi gaata, taach amoon immehotine?" iqqi echahe. Boonoshiyoo shaasha xira birawoon biich immiyeete. 16Aroobee saatoochee tiijiqqi "Yesuusin aabichiree beshii imbate?" iibee beshiiree bi immemmi holloon qaawii beehe. 17Qara kochi baaree batti batti aabooba bi dabbeena'o Yesuus waan giddaqqi, "Beshee Baaree maayoon ne maayemmoyich aabiich no qanniyoon shunnanne?" iqqi echaheete. 18Arooba Yesuusi "Katamooch hamiree ikkaati kexooch 'Dojacho "Ta taajee aabo shaggitone; ta dabbeena'ona tookki ne kexoochaa Beshee Baaroon baaremmo taane" itone' getote!" iye. 19Aroochee bi dabbeena'o hammiqqi Yesuusi gettiton tuniiheete; Beshee Baaree maayoonoo qanniiheete. 20Shawoo xumatee, Yesuusi aaraa gutta bi dabbeena'ona tookkii madoo giddatee maaya kotahe. 21Maa boonoshi beetee, "Ibaroon ittoshich gettoye; ittoshi daggoochee ikkoo taan beshiiree immemmone" iye. 22Ebi mooyona ayiniqqi boonoshi qelli qelloona "Ta Doonocho! Ta tunehota?" iqqi Yesuusin echooch giyiyeete. 23Yesuusi wochiqqi, "Taan beshiiree immemmo taanna tookkii ikka shaatooch dukkaa beetone. 24Ashi bushoo ta, Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, qitaanoon echataachemmo taane; tunaballi ashi bushoo taan beshiiree immemmi ara uroyich woowo! Ara uro shiijataanoon bi dooggito gaata, biich gaawiye" iye. 25Beshii immemmi Yihudi wochiqqi, "Dojachocho! Ta tunehota?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Ne noonoona gettatine" iye. 26Aree hillooch boonoshi maa beetee, Yesuusi koshon tiijiqqi Yeerin gallatahe; tiichiqqi bi dabbeena'oyich imiibee, "Ha'ote, mamote! Hini ta meenone" iye. 27Wotta woyinee uyo yechiti xoofoon tiijii Yeerin gallataqqi boonoshich immiye; boonoshichoo ishichiye:- "Bulla ebiichee uyote! 28Ebi meetina'ochi axaaxoon maaroyich ufemmi ta damoo Yeeri neechemmi wogee mallatoone. 29Andoo ittoshich gettoye; ta nihoochi taatittineecha ittoshina tookki hini woyinee aafoochee androon ta uchemmi aabee wottoon hini woyinee uyoochee guttinnoon uyaachemmo taane" iye. 30Boonoshiyoo Yeerichi shoddoon boonoshi shoddatoyee gub tiyiqqi, Zayitee Michi Guudooch kechiqqi hammiyeete. 31Arooba Yesuusi bi dabbeena'oyich ishichiye:- " 'Yeeri "Qiddoon xoobbemmo taane; bageena'o shacemmina'one" iqqi gettitone' gettee kooreetone; ebichi hanaach xum ittoshi bulli taan qajemmo ittoshine. 32Tunaballi qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan bi kichitoyee gub, ittoshiyee shiichiree Galiilla hammemmo taane" iye. 33Arooba Pheexiroosi tiyiqqi, "Bareena'o bulli neen boonoshi qayi gaatolla, ta neen cir qayaache" iye. 34Yesuusi "Ibaroon neech gettoye; hanaach xum baakkoo kuukkaahee, keeja kaalloon taan nookkemmo neene" iye. 35Pheexiroosi wochiqqi, "Qitolla bi tuna gaata, neenna tookki qitehalli cir neen nookkataache" iye. Echati bi dabbeena'o bulli ebiyoomon gettiyeete. 36Arooba Yesuusi bi dabbeena'ona tookkii Getesemaana hammiye. Yesuusi boonoshin "Ta ok ebiich hamiree corootibana; ittoshi hiniich beebote!" iye. 37Pheexiroosinaa Yabidoosichi gutta bushiisheena'onon dabbiiqqi hammiye. Bi kasho keyaano giyaano yullahe. 38Boonoshin "Ta kashe ayinoona xuuxaqqa kech beddatine. Hiniich beebote! Tokkataayi kuppharee taanna tookki quyabote!" iye. 39Boonoshi aafoochee giishachoon wokkiqqi hammiye. Baroona gufaachii corootiibee, "Ta nihoocho! Tunesho gaata, hini xuuxee xoofoon (Xuyoon) ta waanee wokkiibe! Tunatee ne daaggoo tunaballi, ta daaggoo tunaaye" iye. 40Aroochee keeja bi dabbeena'o waan wottaqqi bi waahee, tokkataqqi beetina'on danahe. Pheexiroosinoo "Illa taanna tookkii ikka saatoonolla tokkatataanoon kupphaqqi quyoon hakkaachotina? 41Gondoochi nihoo dachooch ittoshi giyaachemmoyich, kuppharee quyabote! Corootibote! Asho bi mulloona de'oon shuunoyich gabii beetone; tunatee meenoyich yiingoo aalloone" iye. 42Wotta guttinnoon hammiqqi corootiibee, "Ta nihoocho! Hini xuuxee xoofoon (Xuyoon) uyo taach bi qaawii gaata, ne daaggoo tunabe" iye. 43Guttinnoon wottaqqi bi waahee, geepphiroona daadeeqqi tokkataa boonoshi beetee danahe. 44Wotta boonoshi waanee qajii hammiqqi, keejinnoon wochiqqi shiichii bi corootitoomon corootiye. 45Aroochee bi dabbeena'o waan wottaa waaqqi, "Andoo bat tokkataa kashaqqiniya ittoshi beeto? And saato bedditone; ashi bushoo taan axaaxachina'oyich beshiiree immemmina'one. 46Tibote! Hambone. Andoo taan beshiiree immemmo shaggitone" iye. 47Yesuusi ishin yibbaataa bi beetee, bekkach aaraa gutteexi ikkoo Yihudi shaggiye. Biinna tookkii dofee asheena'o sheefoonaa yeelloonon yechiqqi waaheete. Boonoshiyoo qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona waanee wochatee waatina'one. 48Ebiyee aaf "Yesuusin beshiiree imbana" ito, boonoshich ishichiqqi mallatoon immiye; "Ittoshi yechemmo, diggiiqqa ta shummahoniye; ebi ittoshich mallatoo tunabe. Aroon yeshiree daambote!" iye. 49Yihudi bekkach Yesuusi waan giddaqqi, "Dojachocho! Diggoo neech tunabe" iqqi yechii shummiye. 50Yesuusiyoo "Ta xiboocho! Amee mooyoyich waanne?" iye. Arooba Yihudi deebiti asheena'o giddaqqi Yesuusin yechiyeete. 51Bekkach Yesuusina tookkii beetina'ochi daggoochee ikkoo bi sheefoon kaacciqqi qeeshee guudoochi guunon wuxiya bi daachiito uroochi waamoon karii kindiihe. 52Arooba Yesuusi biich ishichiye:- "Sheefoon kaaccii beetina'o bulli sheefoona qitemmina'one; ebich ne sheefoon bi gonanooch wochibe! 53Ebiyoomo gaata, ta nihoon qollo taan mawemmo neech shaahii beeta? Ta qollatee, bekkach aaraa gutta cifirachi maraakeena'oyee beshoon taach deejeshone. 54Ishi gaata, ebiyee aaf Yaafa Macaafoochaa 'Ebin tunemmone' getteeto aabichiree ceennehe?" iye. 55Arooba Yesuusi dofee asheena'oyich "Bokkoon yeshoomon taan yecha sheefoonaa yeelloonon yechiqqi waahotina? Yaafee Kexooch bulli araddoon kotaqqa dojii ta beehooba, taan yeshaano ittoshine. 56Tunaballi ebi bulli bi tunato, keemachina'o kooriti Yaafa Macaafee qaaro bi ceenemmoyichiye" iye. Arooba bi dabbeena'o bulli biin dupiichii aallaheete. 57Aroochee Yesuusin yechitina'o Muusichi callee dojachina'onaa shawee geeneena'ona kiceeti qeeshee guudo Qeyaaf waan daammiyeete. 58Arooba Pheexiroosi qeeshee guudoochi kakallooch beddaahee wokkiibee biin dabbiye. "Moochi tuggoon beegana" iqqi gayee maac giyiqqi kellachina'ona tookkii kotahe. 59Arooba qeesheena'ochi ukkureena'onaa kaacceeti Ayihudee nallachina'o bullina Yesuusin wuxiiya bi toommooch koota miixeena'on qaawiyeete; 60Tunaballi koota miixeena'o boonoshi giddateenolla, biin wuxiiyemmi miixoon miixemmina'on danataaneena'one. Ciiroochaa gutta miixeena'o giddaqqi, 61"Hini uro 'Yeerichi Yaafee kexon hapiichi keeja qemona baroon hagon hakkiyoye' itone" iyeete. 62Aree hillooch qeeshee guudo tiyiqqi Yesuusin "Ebi ne toommooch miixaa beetina'oyich noonoo wochaachemmo neena?" iqqi echahe. 63Tunatee Yesuusi cikkii qajiye. Wotta qeeshee guudo "Ne Yeerichi Bushoo Kiristoosi ne gaata, nooch ne gettemmoyich Beeyachi Yeerina neen yechato taane" iye. 64Yesuusi wochiqqi, "Ne gettato neene; tunaballi ittoshich gettoye; ebiyee damba ashi bushoo ta, giidachi Yeerichi qanna bad ta kotatee, wotta shimaaji qubee toommoochoo kotaree ta waatee beeggemmo ittoshine" iye. 65Arooba qeeshee guudo bi tahoon getoochaa keexxiqqi, "Yeerin naaggitone; ebiyee damba amee miixoo qaawiihe? Bi naagoon gaata, waayato ittoshine. 66Illa ama getiree nallehotine?" iqqi echahe. Boonoshiyoo "Qita beddiye" iqqi wochiyeete. 67Arooba bi aafooch cuddiyeete; biinoo tukaheete; bareena'o wotta tapaabee, 68"Kiristooso! Neen tapato koni gaata, eke nooch gete!" iyeete. 69Pheexiroosi kechi maach gayee maac kotaa bi beetee, ikka shaajatee bi waan giddaqqa, "Ne wotta Galiillachi Yesuusina tookkii beeto ne toona?" iyan. 70Tunatee Pheexiroosi wochiqqi, "Ne gettaa beeton ariyaache" iqqi bullichi aafooch nookkahe. 71Ishichiqqi tiyii kakallee kelloch bi kechiyee, bara shaajatee ciinnaqqa arooch beetina'oyich "Hini uro wotta Naazireetachi Yesuusina tookkii beetone" iyan. 72Pheexiroosiyoo wogaabee, "Ara uroon ariyaano taane" iqqi guttinnoon nookkahe. 73Giishachoon yiccimiqqi arooch neexaa beetina'o bi waan giddaqqi, "Ne yibbaatoona arichaa beetine; ibaroon ne wotta boonoshi daggeexo neene" iyeete. 74Arooba Pheexiroosi "Ara uroon ariyaano taane" iqqi bi kashoon upii wogahe. Bekkach baakkoo kuukkiye. 75Pheexiroosi "Baakkoo kuukkaahee, keeja kaalloon taan nookkemmo neene" Yesuusi iti qaaroon gabiqqi maaxooch kechii tiittaa eepiye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\