Maatiyoosi 27

1Dechra maaddoona qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona bulli Yesuusin wuxoyich echeeheete. 2Cuchiqqi daammii Yihudee iraashoo Phelaaxoosich beshiiqqi immiyeete. 3Arooba Yesuusin beshiiqqi immiti Yihudi Yesuusichi toommooch kinditi qitee nalloon beeggiqqi ayiniye; shaasha xira birawoon qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'onoyich wochiqqi tiyii, 4"Xalla uroon beshiiqqa ta immatoyich, xuqqato taane" iye. Boonoshiyoo "Noon amo qaaqqiye? Aroo ne qelli mooyone" iyeete. 5Arooba Yihudi birawoon yaafee kexooch dupiichii kechii hammii bi kishoona taaqqa qitiye. 6Aroyee gub qeesheena'ochi ukkureena'o birawoon tiijiqqi, "Kashee gatiyoone; ebichi no calloo Yaafee Kechi gijee daggooch no baccemmoyich daaggaache" iyeete. 7Echeeqqi nuuqqa hachachochi shawoon kemaqqi dallaaweena'oyich maashoon tuniiheete. 8Ebich ara shawoo hanaach beddaahee "Damee shawoo" getteehe. 9Arooba keemachi Erimiyaasi gettiti keemo ceenniye; ebiyoo "Isra'eelee bushiisheena'ochi daggoochee ikkikkeena'o gatiyoo boonoshi yexxiti shaasha xira birawoon daammiyeete; 10Doono Yeeri taach gettitoomon, ara gijoona nuuqqa hachachochi shawoon kemaheete" bi itone. 11Arooba Yesuusi Yihudee iraashoochi aafooch neexahe; Yihudee iraashoo "Ne Ayihudeena'ochi taatoo neena?" iqqi echahe. Yesuusi wochiqqi, "Newolla gettaa beetine" iye. 12Qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona bi toommooch taggoon yaaqqiyeete; Yesuusi minna kanna getaanoon qajiye. 13Arooba Yihudee iraashoo Phelaaxoosi tiyiqqi, "Ambicha taggoon ne toommooch boonoshi taggaa beeto gaata waayataachine?" iqqi echahe. 14Iraashoo oogichiqqi woriganammi wottoon minna kanna getaanoon cikkii qajiye. 15Wotta Yihudee iraashoo nati natona hini baaree aabooba asheena'o "Biishe!" iqqi qollammi ikka uroon cuchaqqi beetina'ochi daggoochee biich doyoo biich beetone. Arooba Baribaasi gettee beeti ikka arichati uro cuchaqqi beehe. Phelaaxoosi Ayihudeena'ochi ukkureena'o Yesuusin qanaataqqi beshii boonoshi imon bi ariitoyich dofee asheena'o kiceeqqi beetee tiyiqqi, "Baribaasinashi oohee Kiristoosi gettee beeti Yesuusin biishate? Aabi biicheyoon shunniyotine?" iqqi echahe. Aroochee Phelaaxoosi nallee gabbarooch kotaqqi bi beetee, bi mechee "Yichi xum gumona hini ara uroon beeggaqqa bi naboona oogichiqqa xuuxoon beeggati taane; ebichi ebi xalla uroochi toommooch gondoon shuuniyaahine!" iqqa bi keno waan wochoon daachiihan. 20Tunaballi qeesheena'ochi ukkureena'onaa shawee geeneena'ona "Baribaasi biichabe; Yesuusi qitibe" getiree boonoshi qollemmoyich dofee asheena'on kocciyeete. 21Aree hillooch iraashoo wochinnoon echaqqi, "Hini gutteena'oochee aabin ta biishon shunniyotine?" iye. Boonoshiyoo "Baribaasin biishe!" iyeete. 22Phelaaxoosi "Illa hini Kiristoosi gettee beeti Yesuusin aabichibate?" iye. Boonoshi bulli wochiqqi, "Yoode!" iyeete. 23Yihudee iraashoo Phelaaxoosi "Amoyichiye? Bi gondochi amoone?" iqqi echahe. Tunatee boonoshi wochiqqi, "Yoode!" iqqi caagaa cangachaheete. 24Phelaaxoosiyoo ebin beeggiqqi, "Cookee meetoyee damba danemmi mooyo aalloone" iqqi tiyii, "Hini uroochi qitoona ta echeyaachemmo taane; ebi ittoshi shuunoone" iqqi dofee asheena'ochi aafoochaa aacon tiijiqqi bi kishoon machahe. 25Asheena'o bulli wochiqqi, "Bi kashee mangoo noonnaa no bushiishoonochi toommooch bede" iyeete. 26Arooba Phelaaxoosi Baribaasin biichiichii Yesuusin arangoona bi xoobbiitoyee gub, "Yoodote!" iqqi beshii immiye. 27Arooba iraashoochi ginee naayina'o Yesuusin iraashoochi kakallee maac daammiyeete. Echati boonoshi guuphina'o bullin bi beetooch ceeggii kiciyeete. 28Bi qoraddoon shottiichii ceella tahoon tajiyeete; 29Angixonoo gengiqqi bi qellooch taatee mallatoon tunati gubbichoon ukiiheete; bi qanna kishooch shimaree gumboon yechiiheete; bi aafooch gurataqqi, "Ayihudeena'ochi taatoocho! ne taatittino manjibe!" iibee coonaheete; cudonoo bi toommooch cuddiyeete; 30shimaree gumboon bi kishoochee deqqiqqi aroona bi qelloon xoobbiyeete. 31Eechiqqi boonoshi coonatoyee gub boonoshi tajiti ceella tahoon shoottiichii, biichon tajiqqi yoodoyich daammiyeete. 32Yerusalemee boonoshi kechiyee, Simooni gettee beeti Qereenachi uroona danaheete; biinoo "Yesuusichi masqaloon shaage!" iqqi yechiyeete. 33"Golgooti" getee ceeggee beeti xaa'ooch shaggiyeete; "Golgooti" geto "Qellee koofee xaa'oo" getone. 34Aroochaa miraaroo bacceeti woyinee uyoon "uye!" iqqi Yesuusich immiyeete; tunaballi napphaqqi tiyii, "Uyaache" iqqi qajiye. 35Aree hillooch masqalee toommooch xuuree xogoona biin xogiqqi yooddiyeete. Ebiyee gub bi tahoon ixoon kuxxiqqi qoodeeheete. 36Aroochee kotaqqi biin quyaa beeheete. 37"Hini Yesuusi Ayihudeena'ochi taatoone" getee kooreeti taggee mallatoon biyee took kichiqqi xogiyeete. 38Arooba biinna tookkii gutta bokkeena'on ikkoon bi qanna bad, ikkoonoo bi yoocha bad yooddiyeete. 39Aroona beshaa beeti gommachina'o boonoshi qelloon shuurikkiibee Yesuusin naagaheete; 40"Yaafee Kexon hapiichi wochiree keeja qemona haggeshocho! Eke ne qelloon wodiibe! Yeerichi Bushoo ne gaata, masqalee toommoochee kindibe!" iyeete. 41Ebiyee wotta qeesheena'ochi ukkureena'o Muusichi callee dojachina'onaa geeneena'ona tookkii coonaabee ishichiyeete:- 42"Bareena'on wodiito bi qelloon wodiyoo mawiiha? Isra'eelee taatoo bi gaata, eke and masqaloochee kindibe. Bi kindi gaata, ibariiyemmo noone. 43'Yeeri taan wodiiyemmone' itone; wotta 'Yeerichi Bushoo taane' itone. Illa Yeeri biin bi shuni gaata, and biin wodiibe" iyeete. 44Arooba biinna tookkii yooddeeti bokkeena'o wotta asheena'o naagatoomon naagaheete. 45Aree hillooch haree shirita saatoochee tiijiqqi yiixiya saato beddimmi wottoon shawoo bulli mandarahe. 46Yiixiya saato ceenee, Yesuusi "Eloohe! Eloohe! Laamaa sabaqitaani?" iqqi bi qaaroon oogichiqqi cookiye. Ishi geto "Ta Nuggushoocho! Ta Nuggushoocho! Akkiya taan qajane?" getone. 47Aree gaata arooch neexaqqi beetina'oochee ikkikkeena'o waayaqqi, "Eliyaasin ceeggii beetoche!" iyeete. 48Bekkach ara asheena'oochee ikkoo wocii hammii, isiponjoona kiikkara uyoon hacciqqi deebii genja shimaree gumboona bi noonooch giddiihe. 49Tunatee bareena'o "Eke qaye! Eliyaasi waa biin bi wodiiyemmo gaata, beegone" iyeete. 50Aree hillooch Yesuusi wochinnoon oogichiqqi bi cookitoyee gub bi kasho abbatahe. 51Arooba Yaafee Kexooch tipeeti maccillaatoo dambee tiijiqqi desh beddaahee gutta bad kapheeqqi keexaa kechiye; shawee qewahan; xaqqeena'oo gaahaheete; 52maashee opeena'o qecheeheete; Yeerichi asheena'oochee meetina'o kashacho tunaqqi qitii boonoshi duukkatoochee kechiyeete; 53maashee opeena'oochee kechiqqi yaafee katamoo Yerusalem hammii giyiqqi meeti asheena'oyich bekkaheete. Ebi tunato, Yesuusi qitii bi duukkatoochee bi kechitoyee gubbiye. 54Aree gaata balla ginee iraashoonaa biinna tookkii Yesuusin quyaa beetina'ona shawee qewoonaa tunati mooyonon beeggiqqi, "Ibaroon hini uro Yeerichi Bushoone" iqqi oogichii shataheete. 55Yesuusin degoyich Galiilee Shawoochee biin dabbiti wodda genneena'o arooch wokkii neexaachii ciinnii beeheete. 56Boonoshi daggooch Magidalachi Maariyami, Yaaqoobinaa Yoseefinochi indee Maariyami, Yabidoosichi mechee eboshi beetina'one. 57Aroochee woyimikkoo wottaqqi shawoo xumatee, Yooseefi gettee beeti gaannacho Arimaati Katamoochee waahe; biyoo wotta Yesuusichi dabboone. 58Arooba Yihudee iraashoo Phelaaxoosichi aafooch giddaqqi, "Yesuusichi cahoon taach imbe!" iqqi qollahe. Phelaaxoosiyoo bi ginachon "Imbe!" iqqi gettiye. 59Ebina Yooseefi Yesuusichi cahoon daammiqqi andra kaafanoona kaapiye; 60xaqqee guudoochee bi qellich gooshiiqqi bi shuuniiti opooch daammii arooch duukkiye. Wotta ooga xaqqoon gedirikkiqqi ara opee kelloon hicciichii hammiye. 61Arooba Magidalachi Maariyaminaa guttinnee Maariyamina opee ciinooch kotaqqi beeheete. 62Dechra (dechi hara) Ayihudeena'ochi qanniyee aabo tunatoyee gub, qeesheena'ochi ukkureena'onaa Fariseena'ona Phelaaxoos waan kiceeheete; 63Kiceeqqi ishichiyeete:- "Doonocho! Ara ashoon dawishoona muriciiyacho qitaanoon beebee, 'Keeja qemoyee gub qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri taan kichemmone' bi iton shalligito noone. 64Illa bi dabbeena'o waaree bi cahoon boonoshi gaayaachemmoyich, 'Qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri biin kichitone' getiree boonoshi getaachemmoyich, 'opo keeja qemooch beddaahee quyeebe' getiree gete! Ebi tuno qayi gaata, gubbi kooto aafichoyee beshoon gondemmone" iyeete. 65Phelaaxoosi "Kellachina'on daami neechibote! Hamiree ittoshi hakkimmi wottoon quyiibote!" iye. 66Ebich kellachina'on daammiqqi opee kello keppheeti xaqqooch mallatoon geddiqqi manjii hicciqqii opoon quyiiheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\