Maatiyoosi 4

1Yesuusi aacona bi afaalleetoyee gub, Daabiloosi Yesuusin gondoon shuuniiya bi qiiccemmoyich, Yaafa Ayaano barahooch biin daammiye. 2Aroochaa aabaa xumaa aabba qemon bi coomitoyee gub shaacahe. 3Arooba Daabiloosi giddaqqi, "Yeerichi Bushoo ne gaata, hini xaqqeena'on 'Koshon tunabote!' gete!" iye. 4Yesuusiyoo wochiqqi, " 'Asho Yeerichi noonoochee kechii beeti qaaro bullinalli, kosho ikketona beetaachemmone' getee Yaafa Macaafooch kooreetone" iye. 5Ebiyee gub, Daabiloosi Yesuusin yaafee katamoo Yerusalem daammii, Yaafee Kechi guummooch kichii neechiqqi ishichiye:- 6" 'Yeeri neen boonoshi quyemmoyich bi maraakeena'on ne waan deejemmone; ne baatoonolla xaqqo bi yexaachemmoyich, boonoshi kishoona neen tiijemmina'one' getee Yaafa Macaafooch kooreetone. Ebich Yeerichi Bushoo ne gaata, eke, hiniichee dugulla awureeree kindibe!" iye. 7Yesuusiyoo "Wotta 'Asho bulli "Eke, Doono Yeeri taan bi wodiyoon beegana" getiree gondoon shuunaaye' getee Yaafa Macaafooch kooreetone" iye. 8Aroochee Daabiloosi Yesuusin genja guudi toommooch daammiye; shawee toommooch beeti aagateena'o bullinaa boonoshi oogee yiiroonon bekkiiqqi, 9"Taach yittaqqa ne goyinna gaata, eboshi bullin neech immemmo taane" iye. 10Arooba Yesuusi Daabiloosin "Hini Sheexaanoocho! Ta aafoochee wohe! 'Ne Doono Yeerich goyinnabe! Bi ikketoyich baach maddibe (madaabe)!' getee Yaafa Macaafooch kooreetone" iye. 11Aree gaata Daabiloosi Yesuusin qajii hammiye. Aroochee maraakeena'o giddaqqi Yesuusin deggiyeete. 12Yesuusi Yowannisi yeshee cucheyoon waayaqqi Galiilee Shawooch tiyii hammiye. 13Nazareti Katamoon qajiqqi Zebuloonee Shawoonaa Nifitaalemee Shawee daggoonooch Galiilee Baharee gashooch beeti Qifirinaahi Katamooch hammii kotahe. 14Ebi tunato, Yeeri keemachi Isiyaasi noonoona gettito ceennemmoyichiye; ebiyoo 15"Hini Zebuloonee Shawoonaa Nifitaalemee Shawoonooch, Qaabba Baharee gashooch beeti shawooch, Yooridanoosi Aacoyee beqach beeti shawooch, Wotta Galiilee Shawoochoo beeti aagateena'ote! 16Mandarooch kotati ittoshi oogati bekkoon beeggito ittoshine; qitee yiiroo beeti shawooch kotati ittoshich bekko bekkatone" ii beetone. 17Aroobee yemeenoochee tiijiqqi Yesuusi "Shimaaji taatittinee ittoshi kellooch shaggatine; ebich axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote!" iibee getooch giyiye. 18Yesuusi Galiilee baharee gashoona bi beshahee, gutta maneena'o Pheexiroosi gettee beeti Simooninaa Indiriyaasinon ciinniye; boonoshi shuunoo haashee yesho bi tunatoyich dabboon baharooch dupii beeheete. 19Biyoo "Ta hillooch wobote! Haashoon hashiqqi ittoshi yeshoomon ashoon yeshiree ta waan ittoshi deebemmoyich tuniiyemmo taanee" iye. 20Boonoshiyoo bekkach dabboon dupiichii biin dabbiqqi hammiyeete. 21Aroochee Yesuusi beshaqqi bareena'o Yabidoosichi bushiishoo tunati gutta maneena'o Yaaqoobinaa Yowannisina boonoshi nihoo Yabidoosina tookkii marikabee toommoochaa dabboon boonoshi shipii beetee ciinniye; boonoshinoo ceeggiye. 22Boonoshiyoo bekkach marikaboon, wotta boonoshi nihoonoo arooch dupiichii Yesuusin dabbii hammiyeete. 23Ebiyee gub, Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa asheena'oyich dojiibee, Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaroon gettiibee, biiyo bulliichee asheena'on wodiibee, Galiilee Shawoo bullina guuddii beehe. 24Arooba bi mooyo Sooriyee Shawoo bulliich waayeehe. Ebich asheena'o bari bara biiyoonaa xuuxoona xuuxaqqi beetina'o bullin, yinno boonoshi toommooch beetina'on, dupii beeti biiyachina'on, boonoshi ashittino qititina'on eboshi bullin bi waan deebiyeete; boonoshinoo Yesuusi wodiihe. 25Arooba Galiilee Shawoochee, Aashira Katamee Shawoochee, Yerusalemee, Yihudee Shawoochee, Yooridanoosi Aacoyee beqachee waati dofee asheena'o biin dabbiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\