Maatiyoosi 5

1Yesuusi dofee asheena'on beeggiqqi gepooch kechii kotahe. Arooba bi dabbeena'o bi waan giddaheete. 2Ishichiqqi boonoshinaa bara asheena'onoyich dojiye. 3"Ayaanoona giracho boonoshi tunoon ariiqqi, Yeerichi aafooch giddaa beetina'o diireetina'one; Shimaaji taatittinee boonoshichine. 4"Tuummii beetina'o diireetina'one; Yeeri boonoshin goggiiyemmone. 5"Ga'i de'eena'o diireetina'one; Yeeri bi gibanikkito bullin boonoshich immemmone. 6"Yeerichi aafooch cadiqoon tunoyich, oogichii qaatii beetina'o diireetina'one; Yeeri boonoshi qaatiton ceechemmone. 7"Bareena'oyich ariqqaa beetina'o diireetina'one; Yeeri boonoshich ariqqemmone. 8"Mulli xalleena'o diireetina'one; Yeerin boonoshi aafoona beeggemmina'one. 9Kaaratina'on shunii beetina'o diireetina'one; 'Yeerichi Bushiisheena'one' getee ceeggeeyemmina'one. 10"Yeerichi aafooch cadiqo tunati shuunoon boonoshi shuunatoyich Asheena'o boonoshin du'ii beetina'o diireetina'one; Shimaaji taatittine boonoshichine. 11"Ta naboyich ittoshin boonoshi naagateenoo, boonoshi du'iiteenoo, gonda mooyon ittoshi toommooch koottiqqi boonoshi yibbaatateenoo diireeto ittoshine. 12Ittoshiyee aaf beeti keemachina'on ebiyoomon du'iitina'one. Ebich hini ara keemachina'ona tookkii ooga wojoon shimaayoochaa Yeeri ittoshich immemmo bi tunatoyich, emiribote! Emiroona wucwucote!" iye. 13"Shawee toommooch beeti asheena'o bullich ittoshi kiihoomo ittoshine. Tunaballi kiiho noocon bi qayi gaata, amoona noociiyeheete? Maaxooch kichi boonoshi dufee, baatoona neexxeeyehalli, gubbich amoonolla gaacaache. 14"Shawee toommooch beetina'o bullich ittoshi bekko ittoshine. Gepee toommooch beeti Katamoo aashoon hakkaache. 15Wotta ceechoon ceechiqqi bi toommooch gafatoon guupemmo koniyolla aalloone; tunaballi kechi daggooch beetina'o bullich bi bekkemmoyich, bekkooch kotiiheete. 16Ebiyoomon asheena'o ittoshi de'a shuunoon beegiree shimaayooch beeti ittoshi Nihoo Yeerin boonoshi gallatemmoyich, bekkoochoomon asho bullich bekkabote!" iye. 17Wotta Yesuusi ishcichiye:- "Ta waato Muusichi calloonaa keemachina'o dojiti mooyonon echiyoyich ittoshich shaahaaye; ceechiyalli echiyoyich waataano taane. 18Ibaroon ittoshich gettoye; shawoonaa shimaayoona beshammi wottoon Muusichi calloo bulli ceenaanoon napeyoomi mooyiyolla shawooch hollaachemmine. 19Illa Yeeri 'Tuniibote!' iqqi bi gettiti hini calleena'oochee ikka giishacheeyicholla 'De'a getaache' iqqi bareena'onoo 'De'a gettaahotine!' iqqi dojii beeti asho koniyolla shimaaji taatittineechaa bulliyee desho tunemmone; tunatee de'a ii beetonaa bareena'on 'De'a getote!' iqqi dojii beetona koniyolla shimaaji taatittineechaa oogo tunammone. 20Andoo ellabote! Yeerichi aafooch ittoshi cadiqittino Muusichi callee dojachina'onaa Fariseena'onochi cadiqittinoyee beshoo bi qayi gaata, shimaaji taatittineech ciroona giyaachemmo ittoshine" iye. 21"Ebiyee aaf beeti no qaabbachina'oyich 'Wuxiyaahotine! Wuxito bullichi toommooch gonda nalloo kindemmone' getteeton waayato ittoshine. 22Tunaballi and ta waanee waayabote! Bi manoon kaaraa beeto bulli nallee gabbarooch giddemmone; bi manoon 'Ulloocho!' iqqi naaggiyo bulli nallee iitee aafoochaa bi toommooch nalleyemmone; 'Mullaalli ongoocho!' iqqi naaggiyo bulli 'Shiwaree qaaqqooch dupabe' getee bi toommooch nalleeyemmone. 23"Illa ne deejoon deejee gudee toommooch Yeerich giddiyoyich qanniibee, ne manoo neenna ayiniti mooyo beemon ne gabi gaata, 24ara deejee gudee aafooch deejoon geddiichi shiichi hamiree biinna tookki shunabe! Ebiyee gub wottaree ne deejoon Yeerich giddiibe! 25"Ne kaaracho ukkuroo waan neen bi daami gaata, kaataree gommoochaa shunabe! Ebi tuno qayi gaata, ukkuroyich neen beshii immemmone; ukkuroo bi ginee naayoyich immemmone; ginee naayoo cuyee kexooch neen giijemmone. 26Ibaroon neech gettoye; ciireexi duudinolla ne qocammi wottoon ciroona aroochee keyaachemmo neene" iye. 27Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- " 'Shunoon maayaahine!' getteeton waayato ittoshine. 28Tunaballi and ta waanee waayabote! Maacheen ciinniqqi qaatito bulli bi mulloona biinna tookkii shunoon maatone. 29Ebich ne qanna aafo neen yexi dichemmi xugo bi tuna gaata, kichiree dufe! Ne ashittino bulli shiwaree qaaqqooch bi dupeyoyee ne ashittinoochee ikkoo shapi gaata gaawiye. 30Ne qanna kisho neen yexi dichemmi xugo bi tuna gaata, kuxiree dufe! Ne ashittino bulli shiwaree qaaqqooch dupeyoyee ne ashittinoochee ikkoo shapi gaata gaawiye" iye. 31" 'Bi mecheen gawukkii beeto bulli bi gawukkee woraqatoon biich imbe' getteetone. 32Tunaballi and ta waanee waayabote! Shunoon maataani bi mecheen gawukkii beeto bulli baroo waan hamiree shunoon bi maayemmoyich tuniitone; gawukkeetinoo shaaggii beeto shunoon maatone" iye. 33"Wotta ebiyee aaf beeti no qaabbachina'oyich 'Wogaqqa Yeerich ne mookkaton ceechiballi shapiyaahine!' getteeton waayato ittoshine. 34Tunaballi and ta waanee waayabote! Ne mookkoon wogoona cir mookkiyaahine! 'Shimaayoona!' getiree wogiyaahine! Yeerichi taatittinee xaa'oone. 35'Shawoona!' getiree wogiyaahine! Yeerichi baatoo neexxii beeti xaa'oone. 'Yerusalemina!' getiree wogiyaahine! Bulliyee beshi taatoo Yeerichi katamoone. 36Ne qelloona wogiyaahine! Ikka eexin naccee oohee aa'i tuniyoon hakkaachine. 37Tunaballi tunemmon 'Tunabe' tunataachemmon 'Tunataache' gete! Ebiyee baroon ne yibbaata gaata, aroo gondoochi nihoo waaneeniye" iye. 38Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- " 'Koniyolla bara ashi aafoon bi dookki gaata, bi aafo dookkeebe; ebiyoomon ashi gashoon bi tiishi gaat, bi gasho tiichabe' getteeton waayato ittoshine. 39Tunaballi and ta waanee waayabote! Ittoshi toommooch gondoon shuunaa beetochi toommooch nichoon kichiyaahotine! Tunaballi ne qanna gaakkoon tapammoyich yoochoon bajaahine! 40Wotta ukkuroochi toommooch neen taggaqqi, 'Ne kootoon taach imbe!' iyoyich ne kutoon daakkiree imbe! 41Wotta ginachina'ochi daggoochee ikkoo 'Ikka kiilee metiree wottoon ta qiicoon shaage!' iqqi neen bi yeshi gaata, hachee ikkoon daakkiree hambe! 42Neen qollaa beetoyich imbe! ne waanee erattiya qaawii beetoyich bajaahine!" iye. 43" 'Neenoomi ne manoon shune! Wotta ne shixachon shixe!' getteeton waayato ittoshine. 44Tunaballi and ta waanee waayabote! Shimaayooch beeti ittoshi nihoo Yeeri bi halliti aabeen de'eena'onaa gondeena'onoyich aabii beetone; kaameena'onaa xummeena'onoyich tachiqqi amiyon dichii beetone. Ebich biin shaahiree ittoshi shixachina'on shunote! Ittoshin du'ii beetina'oyich corootibote! 46Ittoshin shunnii beetina'on baach ittoshi shuni gaata, Yeeri waanee amee wojoon danehotine? Gabiyee guudeena'o ebin tuniyaacheeta? 47Ittoshi maneena'on baach diggii beeto ittoshi tuna gaata, bareena'oyee amoona beshehotine? Yeerin ariyaaneena'olla ebin tunii beetina'one. 48Illa shamaayeexi ittoshi nihoo Yeeri de'o bi tunatoomon, ittoshiyoo wotta de'oon tunabote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\