Maatiyoosi 6

1"Yeerich ittoshi shuunaa beeti de'a shuunoon ashi be'anoyich ittoshi shuunataachemmoyich, ittoshi qelloon quyabote! Shimaayooch beeti ittoshi nihoo Yeer waanee wojoon cir danataachemmo ittoshine. 2" 'Ebich iriteeti ashich ne immaa bee gaata, boonoshi maacoon xalloo shaahii beetina'on shaahiyaahine! Boonoshiyoo ashi waanee gallatee danoyich Ayihudeena'o kicee beeti kexonaa gommonoochaa iriteetina'oyich immii beetina'one. Ibaroon ittoshich gettoye; areena'o ashi waanee gallatoon danatina'one; Yeer waanee amoonolla danataachemmina'one. 3Tunatee iriteeti ashich ne immaa bee gaata, ne katinooch beeti asholla beeggaaye. 4Aachiree imebe! Arooba aashoona ne tunii beeton beeggii beeti ne nihoo Yeeri neech wojemmone" iye. 5"Ittoshi corootii bee gaata, boonoshi maacoon xalloo shaahii beeti asheena'ochoomon tuniyaahotine! Boonoshiyoo 'Asheena'o noon beegeete' iqqi Ayihudeena'o kicee beeti kexonaa gommi keeja kaattoonooch neexaachii corootoon shunnii beetina'one. Ibaroon ittoshich gettoye; areena'o boonoshi shuunoon deqqitina'one. 6Tunatee ne corootii bee gaata, ne gatooch giyiree ne gifoon hiciichi bekkataani ne nihoo Yeerich corootibe! Arooba aashoona ne tunii beeton beeggii beeti ne nihoo Yeeri neech wojemmone. 7"Yeerin ariyaani asheena'o boonoshi yibbaatee genjoona Yeeri waayaa beeto boonoshich shaahii beetone. Tunatee ittoshi corootii bee gaata, boonoshichoomon aafaalli yibbaatoon yibbaatiyaahotine! 8Ittoshi nihoo Yeeri ittoshi qollataan beetee, ittoshich qaawii beeton arii beetone; ebich ittoshi boonoshin shaahiyaahotine! 9"Illa ittoshi ishichiree corootibote! 'Shimaayooch beeti no Nihoocho! Yaafa ne shigo oogabe; 10Ne taatittino bullichi toommooch bede; shimaayooch beetina'o ne getoon boonoshi waayoomon, ebiyoomon shawooch beetina'o waayabeete; 11Heeyi koshon hanaach nooch imbe! 12No wotta noon xuqqitina'on no maaroomon, no gondoon nooch maaribe! 13Gondoochi nihoo kishoochee noon quyaballi, bi dachooch noon geddaahine! [Taatittino, giidoo, oogee yiiroo bulli yemeenoon neechone; tookkona.] 14"Ebiyoomon asheena'ochi xu'oon ittoshi maari gaata, shimaayeexi ittoshi nihoo Yeeri ittoshi gondoon maaremmone; 15Tunaballi ittoshin xuqqitina'on ittoshi maaroo qayi gaata, ittoshi nihoo Yeeri ittoshi gondoon maaraachemmone" iye. 16Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Ittoshi coomii bee gaata, boonoshi maacoon xalloo shaahii beeti asheena'ochoomon muushaniyaahotine! Boonoshiyoo coomacho boonoshi tunoon asheena'o beeggemmoyich boonoshi achoon shiimataaneena'one. Ibaroon ittoshich gettoye; boonoshi shuunoon deqqitina'one. 17"Tunatee ne coomii bee gaata, coomacho ne tuno arichataachemmoyich ne aafoon machabe! Ne qellooch huutabe! Arooba bekkataani ne nihoo Yeeri ikketo baach arii beetone; ebichi aashoona ne tunii beeton beeggii beeti ne nihoo Yeeri neech wojemmone" iye. 19Daakkiqqi Yesuusi ishichiye:- "Piloonaa osharoona aalliiyemmi, gaayeena'o iiyiree gaajemmi shawee toommooch ittoshi gijoon kiciyaahotine! 20Tunaballi piloonaa osharoona aalliyaachemmooch, gaayeena'o iiyiree gaayaachemmi shimaaji kexooch ittoshi gijoon kicibote! 21Ne gijoo beetooch ne mullo tunemmone" iye. 22Daakkiqqi ishichiye:- "Ashittinee ceechoo geto aafoone. Illa ne aafo iiwoo tuna gaata, ne ashittino bulli biremmone. 23Tunatee ne aafo biiyi gaata, ne ashittino bulli mandaremmone. Illa ne waan beeti ashittinee ceechoo tahi gaata, mandarochi am shaaha magga mandaroo tunehe?" iye. 24" 'Asho taane' ito gutta Doonoyich hajeyoon hakkaache. Ikkoon shuno baroon shixo, oohee ikkoon oogiyoo baroon hoxoone. Ebich gijoyich hajee beeti uro Yeerich hajeyoon, wotta Yeerich hajee beeti uro gijoyich hajeyoon hakkaache. 25"Ebich ittoshich gettoye; 'Amoon maayehone? Amoon ucehone? Amoon tahehone?' getiree ittoshich qaawii beeti mooyoyich xuuxiyaahotine! Kasho maayoye, ashittinoo tahoyee beshaacha? 26Eke shimaayoona yoobbii beeti kafeena'on ciinote! Shoohaacheete; qecaacheete; gotooch gedaacheete. Tunatee shimaayeexi ittoshi nihoo Yeeri boonoshich maanjii beetone. Ittoshi boonoshiyee oogichii beshaachotina? 27Ittoshi daggoochee xuuxaree bi neexooch ikka hiroon daakkoon hakkemmo konine? 28"Tahoyich akkiya xuuxaa beetotine? Eke gaddeexi mocee bungeena'o aabichiqqi boonoshi diccii beeto gaata, manjiiree ciinote! Yullataacheete; huttoon yokkataacheete. 29Tunatee ittoshich gettoye; Taatoo Solomooniyolla ebi wodda bi oogee daggooch ikka mocee bungechoomon tahataanoone. 30Illa hanaach bekkaqqi tiyi yaach gudee qaaggooch dufee mccii beeti gaddeexi mocoon Yeeri eechii tajii beeto bi tuna gaata, ittoshin aabichiree beshoon tajoo qajehe? Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch amoyich too'iyaachotine? 31Ebich 'Amoon maayehone? Amoon ucehone? Amoon tahehone?' getiree xuuxiyaahotine! 32Eboshi bullin aagateena'o qaawii beetina'one. Ebi bulli ittoshich qaawii beeto bi tunoon shimaayeexi ittoshi nihoo Yeeri arii beetone. 33Tunaballi shiichi Yeerichi taatittineen, bi cadiqoonoo qaawibote! Arooba ebi bullin bi ittoshich daakkemmone. 34Illa, yaach ittoshi toommooch woyemmi xuuxoyich yaach xuuxemmo ittoshine; ebich yaachich xuuxiyaahotine! Hanaachi xuuxo hanaachich beddiye" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\