Maatiyoosi 7

1Wotta Yesuusi ishichiye:- "Ashi gondoon ne haddii beetoomon Yeeri ne gondoon haddemmone; ashich ne qeellaa (Shafarii) beetoomon Yeeri wochiree neech qeellemmone. Ebich Yeeri ne gondoon bi haddaachemmoyich, ashi gondoon haddiyaahine! 3Ne aafooch giyiti ooga giimboon shalligaanoon amoyich ne manoochi aafooch giyati giishacha guudeen ciinnaa beetine? 4Wotta ne aafooch giyiti ooga giimboo beetee, aabichiqqa ne manoon 'Eke ne aafeexi guudeen kichibana' inne? 5Hini ne maacoon xalloo shaahii beeti uroocho! shiichiree ne aafeexi ooga giimboon kichibe! Ebiyee gub ne manoochi aafeexi guudeen kichoyich manjiiree ciinnemmo neene. 6"Shiixxi wottaree ittoshin boonoshi shacaachemmoyich, yaafeeton kunaaneena'oyich immaahotine! Wotta gudinina'o boonoshi baatoona boonoshi neexaachemmoyich, ittoshi aax qiicoon boonoshi aafooch dupaahotine!" iye. 7"Yeerin qollabote! Ittoshich immemmone. Yeer waanee qaawibote! Danemmo ittoshine. Bi kelloonoo qofote! Ittoshich qechemmone. 8Yeeri biin qollaa beeto bullich immemmone; qaawii beeto bulliyoo bi waanee danemmone; bi kelloon qopii beeto bullichoo qechemmone. 9"Ittoshi daggoochee nihoo tunaachi koshon bi bushoo qollatee, xaqqoon tiijiree immeha? 10Haashoonoo bi qollatee, dingaroon immeha? 11Gondo ittoshi tunateenolla ittoshi bushiisheena'oyich de'a mooyon imon arii beeto ittoshine. Illa shimaayooch beeti ittoshi nihoo Yeeri biin qollaa beetina'oyich am shaaha beshaa beshiti de'a mooyon immehe? 12Ebich 'Asho taach tuniibe' iqqi ittoshi shunnii beeto bullin, ittoshiyoo wotta ebiyoomon bara ashyich tuniibote! Ebin tuniyoona Muusichi calloonaa keemachina'ona dojiton ceechemmo ittoshine" iye. 13Yesuusi daakkiqqi ishichiye:- "Xebba kelloona gibote! Shiwaree qaaqqooch bechii beeti kello gabino, gommoo naqqoone; ara kelloona giyii beeti asheena'o meetina'one. 14Tunatee kashee kexooch bechii beeti kello xebboo, gommoo gepoone. Ara gommon danaa beetina'o giishacheena'one" iye. 15"Koota keemachina'o waanee ittoshi qelloon quyabote! Boonoshi noonoona bagoochoomon duuroo shaahibee ittoshi waan woyemmina'one; tunaballi boonoshi mullo kuxxii maa beeti okaroomone. 16Boonoshin ittoshi ariiyemmo boonoshi shuunoonaniye. Ebiyoomon asheena'o angixoochee woyinee aafoon, guccinoochee balasee michi aafoon maceheeta? 17Ebiyoo de'a mixo bulli de'a aafoon aafahe; gonda mixo gonda aafoon aafahe. 18De'a mixo gonda aafoon aafo, gonda mixo de'a aafoon aafo hakkaache. 19De'a aafoon aafataani mixo bullin kuxxii qaaqqooch dupiyeete. 20Ebich koota keemachina'on ittoshi ariiyemmo boonoshi shuunoonaniye" iye. 21"Shimaayooch beeti ta nihoo Yeerichi daaggoon ceechii beetoalli, baad taan 'Ta Doonocho! Ta Doonocho!' ii beeto bulli shimaaji taatittineech giyemmo toonoone. 22Nallaa gallooba meetina'o taan 'Ta Doonocho! Ta Doonocho! Ne shigoona keemoon keemaano noonna? Ne shigoona yinnoon ashi toommoochee yoohaano noona? Ne shigoona gaakkachi mooyon shuunataano noona?' gettemmina'one. 23Arooba 'Hini hukkachina'ote! ta waanee wohote! Ittoshin cir ariyaano taane' getiree boonoshich xalla gettemmo taane" iye. 24"Illa hini ta qaaroon waayaqqi ceechi beeto bulli, bi kexon manja xaqqee nashee toommooch haggiti mullachi uroomone. 25Amiyo kindiye; ambamboo tiyiye; yongo yongahe; ara kexon xuqqiye. Tunatee manja xaqqee nashee toommooch bi haggatoyich, dihaanoone. 26Wotta hini ta qaaroon waayaqqi ceechano bulli, bi kexon qacee toommooch haggiti yeexara uroomone. 27Amiyo kindiye; ambamboo tiyiye; yongo yongahe; ara kexon xuqqiye; bekkach ara kexo gugumimmiqqi dihiye" iye. 28Yesuusi hini yibbaatoon yibbaataqqi bi ciichiyona, asheena'o bi dojiti doyoona woriganaheete. 29Boonoshich bi dojito calloon immii beeti taatoochoomonalli, Muusichi callee dojachina'o dojii beetoomon toonoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\