Maatiyoosi 8

1Yesuusi gepoochee bi kindiyee, dofee asheena'o biin dabbiyeete. 2Arooba qeddee shaddee biiyachi ikka uro bi waan giddaqqi, "Ta Doonocho! Ne daaggi gaata, taan wodiyoon hakkihine" iibee goyinnahe. 3Yesuusiyoo bi kishoon hini ara uroochi toommooch kotiiqqi, "Daaggiyoye; wodibe!" iye. Ishichii bi iyona, uro bekkach qeddee shaddee biiyoochee wodiye. 4Yesuusiyoo "Ebi ne wodoon konicholla gettaahine! Ne qelloon ariibe! Tunaballi and hamiree ne ashittinoon qeeshoyich bekkiibe! Ne wodoon asheena'o bulli xiishemmoyich, Muusi bi callooch 'deejibote!' iqqi bi kooriti deejoon Yeerichi deejibe!" iqqi daachiihe. 5Yesuusi Qifirnaahi Katamooch bi shaggiyee, balla ginee iraashoo bi waan waaqqi, 6"Ta Doonocho! Ta wochee bushoo ashittinoon wuxii beeti biiyoona biiyaa qaaqqaqqi beerooch qeyitone" iqqi qollahe. 7Yesuusi "Ta hamiree wodiiyemmo taane" iye. 8Hini ara balla ginee iraashoo wochiqqi, "Ta Doonocho! Ta kexooch ne giyi beddammi uro toono taane; tunaballi ikka qaaroon baach gete! Ta aafee bushoo wodemmone. 9Ta wotta tayee dambeena'oyich hajee beeto taane; tayee desh beeti ginee naayina'o wotta taach hajee beetina'one. Ikkoon 'Hambe!' ta geti gaata, hammii beetone; baroon 'Wobe!' ta geti gaata, waa beetone; ta aafee bushoon 'Ebin tuniibe!' ta geti gaata, tunii beetone" iye. 10Yesuusi ishin waayaqqi woriganahe; biin dabbii beeti asheena'oyichoo ishichiye:- "Ibaroon ittoshich gettoye; Isra'eelee Shawooch beeti Ayihudeena'ochi daggoochee koninolla ebiyoomon bi mulloon ta toommooch too'iiti ashoon danataano taane. 11Ellabote! Aagateena'o aabi keyonaa aabi gimonoochee woyemmina'one; Abrahami, Yisaaqinaa Yaaqoobina tookki shimaaji taatittineech gifiree maayoon maaya kotemmina'one; 12Tunatee 'Shimaaji taatittine noochine' ii beetina'o maach mandarooch kichee dupeeyemmina'one; aroochaa eefonaa gashee qaayona boonoshich tunemmone" iye. 13Wotta Yesuusi balla ginee iraashoyich "Hambe! 'Ta aafee bushoon wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iitoomon neech tunabe" iye. Bi aafee bushoo bekkach aree gaata wodiye. 14Ebiyee gub, Yesuusi Pheexiroosichi kexooch giyiqqi bi amaatee achee gaamee biiyoona biiyaqqa beerooch qeyaa beetin beeggiye; 15Tiyiqqi bi kishoon yechiye; urechi achee gaamoo bekkach aqqahe; beeroochee tiyaqqa maayoon qanniiqqa Yesuusich giddiihan. 16Shawoo xumatee yinno boonoshi toommooch beeti meeti asheena'on Yesuus waan deebiyeete. Yinneena'on noggaqqi asheena'ochi toommoochee yookkiye; biiyatina'o bullinoo wodiihe. Ebich arooba keemachi Isiyaasi "No maraateshon maraatahe; no biiyeshon biiyahe" bi ito ceenniye. 18Yesuusi dofee asheena'o bi guudoona giishon beeggiqqi bi dabbeena'on "Baharoyee beqach kimbone" iye. 19Aree hillooch ikka Muusichi callee dojacho waaqqi, "Dojachocho! Ne hammammo bulliich neen dabbemmo taane" iye. 20Yesuusiyoo "Boqqalleena'oyich opo, shimaaji kafeena'oyichoo kexo beetone; ebi tunahona ashi bushoo taach giyi ta qeyemmi xaa'oo aalloone" iye. 21Biin dabbii beetina'ochi daggoochee ikka bara uro "Ta Doonocho! Neen dabbemmo taane; shiich wottaree hami ta nihoon ta duukkemmoyich taan daaggibe!" iye. 22Yesuusi wochiqqi, "Kashoon danataani qiteena'o boonoshi xibeena'on duuheete; tunatee ne taan dabbibe!" iye. 23Ebiyee gub, Yesuusi marikabooch kechii kotaqqi bi dabbeena'ona tookkii hammiye. 24Diqqoona aachi aayo tiyiqqi, marikaboon aaco qerimmi wottoon baharo oogichii shuuriye; tunatee Yesuusi tokkatatone. 25Bi dabbeena'oo giddaqqi, "No Doonocho! Noon wodiibe! Aallato noone!" iibee tokkatoochee Yesuusin tiijiyeete. 26Biyoo "Hini ittoshi mulloon ta toommooch too'iyaaneena'ote! Amoyich shattii beetotine?" iye. Ebiyee gub, tiyiqqi yongoonaa baharee aachi aayonon noggahe; bekkach baharo shashawumiye. 27Asheena'o "Yongoonaa baharoonolla biich de'a ii beeti hini uro am shaaha ashoone?" iibee woriganaheete. 28Ebiyee gub, Yesuusi baharoyee beqach kimmiqqi Geraashee asheena'ochi shawooch bi shaggiyee, yinno boonoshi toommooch beeti gutta asheena'o maasho beetoochee kechiqqi biinna danaheete. Areena'o boonoshi beeti gommonolla beshoon asho shatammi wottoon sharachina'one. 29Boonoshiyoo bekkach bunnaqqi, "Yeerichi Bushoocho! No mooyooch neen amo geddiye? Nallaa galloo waataan beetee noon xuuxiiya hiniich waanne?" iibee cookiyeete. 30Arooba boonoshi beetoochee wokkiqqi beeti xaa'ooch dofee gudinina'o mocoon maa beeheete. 31Yinneena'o "Noon ne yookkemmo gaata, gudinina'ochi toommooch hami kotabone; daaggibe!" iqqi qollaheete. 32"Hamiree kotabote!" iye. Bekkach yinneena'o asheena'ochi toommoochee tiyiqqi hammii gudinina'ochi toommooch kotaheete. Aroochee gudinina'o bulli giidachi qaa'ooch guufaa kindii baharee gejoona manjaheete. 33Gudinon qiddaa beetina'o wocaa katamooch hammiqqi tunati mooyonaa yinno boonoshi toommooch beeti asheena'ochi mooyo bullinon asheena'oyich gettiyeete. 34Ebich katameexi asheena'o bulli Yesuusina danoyich waaheete; biin boonoshi beeggitoyee gub "No shawoochee keyiree hambe!" iqqi qollaheete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\