Maatiyoosi 9

1Ebiyee gub, Yesuusi marikabooch giyii baharoon kimmiqqi aaf bi beeti Qifirinaahi Katamooch wottaa waahe. 2Arooba bi ashittino qititi ikka uroon shaa'oona shaagaqqi bi waan deebiyeete. Yesuusiyoo "Wodiiyemmone" iqqi boonoshi mulloon bi toommooch boonoshi too'iyoon beeggiqqi, bi ashittino qititi uroon "Ta bushoocho! Kupphabe! Ne axaaxoyich maaroon danato neene" iye. 3Aree gaata Muusichi callee dojachina'ochi daggoochee ikkikkeena'o boonoshi mulloona "Ebi Yeerin naagone" iyeete. 4Yesuusiyoo boonoshi shalligoon ariiqqi ishichiye:- "Ittoshi mulloona gonda mooyon amoyich gabiyotine? 5'Ne axaaxoyich maaroon danato neene' getonaa 'Tiyiree hambe!' getonoochee kettoo aabine? 6Tunatee ashi bushoo ta hini shawee toommoochaa ashi axaaxoon maaroyich, damba Yeer waanee daaggeeto ta tunoon ittoshi ariiyemmoyich ..." iqqi tiyii bi ashittino qititi uroon "Hini uroocho! And tibe! Ne shaa'oon shaagiree ne kexooch hambe!" iye. 7Bi ashittino qititi uroo bekkach tiyiqqi bi kexooch hammiye. 8Ebin dofee asheena'o beeggiqqi shataheete; ebiyoomi doonjittinoon ashich bi immitoyich Yeerin oogiiheete. 9Yesuusi aroochee beshaqqi hammiibee Maatiyoosi gettee beeti ikka uro qaraxo kuxxee beeti gabbarooch kotaa bi beetee ciinniqqi, "Taan dabbibe!" iye. Aroo tiyiqqi biin dabbiye. 10Aroyee gub, Yesuusi Maatiyoosichi kexooch giyiqqi maayo giddatee madee toommooch bi beetee, meeti gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona waaqqi Yesuusinaa bi dabbeena'ona tookkii kotaheete. 11Ikkikka Fariseena'o ebin beeggiqqi bi dabbeena'on "Ittoshi dojacho gabiyee guudeena'onaa axaaxachina'ona tookkii ikkooch bi maa beeto amoyichiye?" iqqi echaheete. 12Yesuusi ishin waayaqqi ishichiye:- "Biiyachina'oyichalli wodeena'oyich atti kuxxacho qaawiyaache. 13Hambote! Yeeri 'Taach ittoshi deejii beeti deejoyee bareena'oyich ittoshi ariqqooniye ta shunnaa beeto' bi ito ama geto gaata ariibote! 'Axaaxoon shuunataano noone; axaaxee gommoochee Yeer waan wotto nooch qaawiyaache' ii beeti cadiqo shaahii beetina'on ceegoyich waataano taane" iye. 14Arooba Yowannisichi dabbeena'o Yesuus waan waaqqi, "Noonnaa Fariseena'ona [meeti araddoon] coomii beeto noone; tunatee ne dabbeena'o amoyich coomaacheete?" iqqi echaheete. 15Yesuusiyoo ishichiqqi wochiye; "Wo'ee keno boonoshina tookkii beetee, miyaateena'o muushaneheeta? Tunaballi wo'ee keno boonoshi waanee baremmi aabo woyemmone; arooba coomemmina'one. 16"Ebiyoo geena tahooch andra xefoon xefaa beeto aalloone; bi xefa gaata, andra xefo geenoon kushi yeshiree beshoon keexxemmone. 17Ebiyee wotta geena mollaxxooch gaara woyinee uyoon kotiyaacheete. Boonoshi kotii gaata, mollaxxoon gaakkemmone; uyo ufemmone; mollaxxoo duubemmone. Tunaballi gaara woyinee uyoon andra mollaxxooch kotiiheete; gutteena'oo duubataanoon beeyemmina'one" iye. 18Yesuusi ishichiqqi gettii bi beetee, ikka Ayihudeena'ochi ukkuroo waaqqi, "Ta bushee and qititine; tunaballi waaree ne kishoon bi shimbooch kotiibe! Bi kashoo wottemmone" ii qollaqqi goyinnahe. 19Yesuusiyoo bi kotatoochee tiyiqqi bi dabbeena'ona tookkii uroon dabbiqqi hammiye. 20Hammii boonoshi beetee, aaraa gutta naton damoo ufaa beeti ure Yesuusichi gubbaa hammaqqa bi qoraddee caapoon yechahan. 21Eechii bi ito, bi mulloona "Bi qoraddoon baach ta yeshi gaata, wodemmi taane" iqqa bi gibanatoyichiye. 22Yesuusiyoo guuddii wottaa ciinniqqi tiyii, "Ta busheene! Kupphabe! 'Wodiiyemmone' iqqa ne mulloon ta toommooch ne too'iyoo neen wodiitone" iye. Ureyoo bekkach wodiyan. 23Yesuusi Ayihudeena'ochi ukkuroo kexooch bi shaggiyee, eepi tiimboon huggachina'onaa cangachaa beeti asheena'onon beeggiqqi, 24"Bushee tokkataanalli bi ito, qitaaneene. Eke kexoochee keyote!" iye. Asheena'o oogichii biin coonaabee miicaheete. 25Tunatee asheena'on kexoochee bi kichitoyee gub, bushee qeyaa beeti gatooch giyiqqi bushechi kishoona yechiye; busheyoo bekkach motakkimii tiyahan. 26Hini mooyo ara shawoo bulliich waayeehe. 27Yesuusi aroochee tiyiqqi bi hammii beetee, aaf dooga gutta asheena'o "Daawiti bushoocho! Nooch ariqqabe!" iqqi cookiibee biin dabbiyeete. 28Yesuusi kexooch bi giyitoyee gub ara aaf doogeena'o bi waan giddaheete. Yesuusiyoo "Ittoshi aafoon wodiyee ta hakkoon ibariihotina?" iqqi echahe. "Eeha, no Doonocho!" iqqi wochiyeete. 29Arooba Yesuusi " 'Wodiiyemmone' iqqa ittoshi mulloon ta toommooch ittoshi too'itoomon ittoshich tunabe" iqqi boonoshi aafoon yechiye. 30Boonoshi aafoo qecheetee ciinniyeete. Yesuusi "Konicholla gettaahotine!" iqqi manjiiqqi gettiye. 31Tunatee boonoshi kechiqqi ara shawoo bulliich woriyeete. 32Hini ara boonoshi aafo woditi asheena'o hammii boonoshi beetee, asheena'o yinno bi toommooch beeti ikka noona miima uroon Yesuus waan deebiyeete. 33Yinnoon bi yookkitoyee gub noona miimo yibbaatahe. Asheena'o bulli "Ebiyoomi mooyon Isra'eelee Shawoochee beeggaa ariyaano noone" iibee woriganaheete. 34Tunatee Fariseena'o "Yinnee taatoochi giidoonaniye yinnoon asheena'ochi toommoochee bi yookkii beeto" iyeete. 35Ebiyee gub, Yesuusi Ayihudeena'o kicee beeti kexoochaa dojiibee, Yeerichi taatittinee mishiraachee qaaroon gettiibee, asheena'ochi toommooch beeti biiyo bullin wodiibee, katamoonaa gafoo bullinooch guuddii beehe. 36Dofee asheena'o qiddaalli bagoochoomon dego muccaqqi boonoshi iriteyoon beeggiqqi bi maacoona mccii ayiniye. 37Arooba bi dabbeena'on "Qecceeyemmi maayo woddoone; tunaballi qecii kicachina'o giishacheena'one. 38Illa maayi Doono Yeeri qecceeyemmi maayo beetooch qeciree kicemmina'on bi deejemmoyich qollabote!" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\