Filipphisiyoosi 1

1Kiristoos Yesuusichi maddacho tunati Phawuloosinaa Ximootiyoosina Filipphisiyoos beeti, Kiristoos Yesuusicho tunati yaafeetina'o bullich; ebiyeenoo kittinneena'o kicee beeti kechi guuphi geeneena'onaa wocheyachina'onoyich hini wocho bede; 2no Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosina waanee tunati wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 3Ta corootii beeti aabo bullin ittoshi bullichon emiroona Yeerin qollaabee, shiichiqqi ittoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iiti aaboochee tiijiqqi hanaach beddaahee, Yeerichi mishiraachee qaaree shuunoona taanna tookkii ittoshi ikkottatoyich, ittoshin ta shalligihi aabo bullina ta Nuggushoo Yeerin gallatahoye. 6Ebi gaawa shuunoon ittoshi mullooch shuunaa beeti Yeeri, Yesuus Kiristoosi wottaree bi woyemmi aabooch beddaahee ara shuunoon shuuna ciichemmo bi tunoon manjiiqqa ariito taane. 7And cuyee kexooch cuchaqqa ta beetee, ebiyee aaf wotta mishiraachee qaaroon shixxii beetina'ochi echoon wochii ta beetee, mishiraachee qaaroon ibariiqqi boonoshi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iitina'on goggii ta beetee, ittoshi bulli ebi shuunoyich taanna tookkii Yeerichi wojee qoodeyacho ittoshi tunatoyich ta mulloochee batteyaachotine. Ebichoo ebi ittoshi bullichon ta gaboo tatoone. 8Yesuus Kiristoosi ittoshin bi shunnii beeti shunoona ittoshi bullin aabichiqqa ta sharaataa beeto gaata ibaroon Yeerichi aafooch gettoye. 9Yeeri oogemmonaa gallateeyemmonoyich Yesuus Kiristoos waanee danaa beeti cadiqo aafaa beeti aafo ittoshi kashooch ceenee, Kiristoosi wottaa bi waammi aabooba qanniree xalloonaa oonaalloona ittoshi tunemmoyich, gaawati mooyo aabi gaata ciiniree ittoshi shunnemmoyich, ittoshichi shuno, ariyoonaa shalligoo bullina aafichoyee beshoon dici woddemmoyich Yeerin qollaa beeto taane. 12Ta maneena'ote! Ebi ta toommooch shaggiti mooyo ibaroon mishiraachee qaaroon bi gamichoon ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. 13Ebich cuyee kexooch ta cucheyo Kiristoosichi naboyich bi tunoon taatoochi kellee quyachina'o bullinaa bara asheena'o bullina arii beetina'one. 14Kittinnoo tunati maneena'ochi daggoochee meetina'o ta cucheyee naboona beshoon Doono Yeerin gibanatina'one; shataanoonoo Yeerichi qaaroon getoyich aafichoyee beshoon aafoon kupphaa beetina'one. 15Ikkikkeena'o ta toommooch qanaatoonaa taan shixonoochee tiyitona gettii beetina'one; bareena'oo wotta shunniqqi gaawa gaboona Kiristoosichi mishiraachee qaaroon gettii beetina'one. 16Eboshi taan boonoshi shunnii beetoyich, Yeerichi mishiraachee qaaree ibaroon gaxxiree ta gettemmoyich ebi shuunoo taach immeyoon ariiqqi shunoona gettii beetina'one. 17Tunaballi ohoshi cuyee kexooch cuchaqqa ta beetee xuuxoon ta toommooch deebi daakkemmo boonoshich bi shaahee, beshi bekkiya iqqi xalloo tunataani gaboona Kiristoosichi mishiraachee qaaroon gettii beetina'one. 18Ake! Bulli gommona boonoshi gaboo tato bi tunatee, oohee tuno bi qajitee, Kiristoosichi mishiraachee qaaro gettee beetone. Ebichoo oogichii emiriyoye; gubbichoo wotta emiremmo taane. 19Ebiyoo taach Yeerin ittoshi qollatee, Yesuus Kiristoosichi Ayaanoo taan gaachatee, taach wodoo bi tunemmon ta ariitoyichiye. 20Kashoona ta beemo Kiristoosichiye; ta qiteenoo gaacachi mooyone. Ebich kashoona ta beetee oohee ta qititee, ikka mooyonolla yeellataanoon aafoon kupphaqqa gettaabee ebiyee aafichoomon andoo wotta ta tunii beeti mooyo bullina Kiristoosin oogiyo ta qaatoonaa ta gibanoonaniye. 22Tunaballi meenona ta bee gaata, bara shuunoon daakkiree shuunoon ta hakkemmoyichiye; tunatee aabi gaawato gaata taach bekkataanoone. 23Ebi gutta mooyona shaammahoye; hamma Kiristoosina tookkiree beeya sharaatahoye; ebiyoo bulliyee beshaa beshi gaawatone. 24Tunaballi meenona ta beemo ittoshich oogaton gaaccemmone. 25Ebinoo ibariiqqa meenona ta beeyemmonaa ittoshi bullina tookki ta yagemmonon arii beeto taane. Arooba ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoona diccemmo ittoshine; emirishoo gettemmo ittoshine. 26Wochinnoonoo ittoshin beegga ittoshi waan ta waahooba ta naboona Kiristoos Yesuusina ittoshich beeti geecoo woddemmone. 27Tunaballi waa ittoshin ta beeggatee oohee ittoshiyee ta wokkatee, "Mishiraachee qaaroon waayoona no danati mullee too'iyoon qayaachone" getona ikka kashoona qiiccaabee ikkittinoona ittoshi neexoon ta waayemmoyich, Kiristoosichi mishiraachee qaaroyich bedditon tunaree beebote! 28Ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoyich baach tunataanoon, biicha getiree du'oon wotta ittoshi beeggemmoyich ittoshich immatone; ebich ittoshin shixxiqqi du'ii beetina'oyich ikka mooyonolla keqqiyaahotine! Ebi ittoshi keqqee qayo boonoshich aallee mallatoo, ittoshich wotta wodee mallatoone. Ebi ittoshi wodoo bi danato Yeeri waaneeniye. 30Ittoshinaa taanna ikka shaaha qiiccee toommoochiye no beeto. Ebiyoo ebiyee aaf taanna ittoshi beeggitoomon, andoo taanna bi beemon ittoshi waayaa beetoomone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\