Filipphisiyoosi 3

1Illa ta maneena'ote! Doono Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona emiribote! Ikka mooyon wochinnoon wochii ta koori gaata taan taahiyaache; ittoshichoo wotta gaaccemmone. 2Kunaanoon shaahii beetina'o waanee ittoshi qelloon quyabote! Gondoon shuunaa beetina'o waanee ittoshi qelloon quyabote! "Dokireebote!" iqqi ittoshin xuqqi beetina'o waanee ittoshi qelloon quyabote! 3Yaafa Ayaanee giidoona Yeerich goyinnaa beeto, Kiristoos Yesuusina geecii beeto, meechi doyoona geecaano, ibaroon dokireeto noalli, boonoshi tooneena'one. 4Tunaballi meechi doyoona geecoon wotta hakkesho taane. Bara asho koniyolla bi tunatee meechi doyoona geecoon wotta geecemmi mooyo biich beeto bi shaahi gaata, ta ishichiqqi gaboyich beshi mooyo taach beete. 5Ta shiijati shimitta qemona dokireeto, Isra'eelee shiijaroochee tunato, Biiniyaamichi yoodo, Hibireena'ochi daggeexi Hibaroo taane. Ayihudee callee doyeechon ittoshi echa gaata, manjiiqqa quyati Farisoo taane. 6Qanaateechon ittoshi echa gaata, Yesuusich goyinniya kicee beetina'on du'iibee echati asho taane. Calloon ceechii quyoona danaa beeti cadiqeechon ittoshi echa gaata, ikkeenolla shapiyaanoon bullin ceechii quyaabee echati asho taane. 7Tunaballi taach "Gaaccemmone" iqqa ta gabiti mooyo bullin and Kiristoosicha iqqa ciroona gaacaachemmo tuniiqqa haddito taane. 8Ebi ikketo tunataanoon, bulliyee beshiton danoyich ebiyoo Kiristoos Yesuusi ta Doonon ariyoyicha iqqa ebi mooyina'on ciroona gaacaachemmina'on tuniiqqa haddito taane. Biicha iqqa eboshi bullin qajato taane. Kiristoos Yesuusichi toommooch mullee too'iyoona danaa beeti cadiqo, ebiyoo calloon ceechii ta quyoona danati cadiqo tunataanoon, Yesuus Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoona Yeer waanee danaa beeti cadiqo taach bi beeyemmoyich, Kiristoosin danoyicha iqqa bullin guudoon shaahiiqqa dupato taane. 10Qitii duukkatina'ochi daggoochee kechemmo ta tunoon gibanaqqa Kiristoosinaa qitii duukkatina'ochi daggoochee biin kechiti giidoonon ta ariiyemmoyich, bi xuuxoon ta qoodeeyemmoyich, bi qitoonoo biin ta shaahemmoyich qaatii beeto taane. 12"And yechato taane" oohee "And shapaalli asho taane" getaache; tunablli Kiristoos Yesuusi taan bi yeshiyooba bi gabiti gaboon aroon wotta "Ceechemmo taane" iqqa woccaa beeto taane. 13Ta maneena'ote! Bat "Yechato taane" iqqa haddaache. Tunaballi ikka mooyon baach tunii beete. Ta gub beeton battaabee, ta aaf beeton yeshoyich yafiyoye. 14Yeeri Kiristoos Yesuus waanaa damba beeti kashoyich ceeggiti naadee wojoon ta danemmoyich, tuggooch shagga woccaa beeto taane. 15Illa manjii kupphati kittinnoo no bulli ebin gabibone; ittoshin barbarii beeti gaboo ittoshi daggooch bi bee gaata, ebi gaboon Yeeri ittoshich gaxxi bekkiiyemmone. 16Tunatee ebiich beddaahee noon bechiti ara gommona hambone. 17Ta maneena'ote! Taan shaahii beeton tunabote! No tunii beeti gaawa shaahiyoon dabbii beetina'on ciinote! 18Ebiyee aaf meeti kalloon ebin ittoshich gettato taane. Andoo eepaabee daakkii gettoye; meetina'ochi beemi qoco masqalee toommooch yooddee qititi Kiristoosin shixxii beetina'ochoomone; 19boonoshi ciiro shiwaree qaaqqoone; boonoshi meechi qaatoo boonoshich nuggushoone; yeellii beeti boonoshi shuunoona geeciyeete; boonoshi gaboo shawee toommeexi mooyoyich baachiye. 20Tunaballi no beeyemmi xaa'oo shimaayoochiye. Aroochee woyemmi wodiyacho, biyoo Doono Yesuus Kiristoosin quyaa beeto noone. 21Biyoo hini yiingaalli, qitemmi no ashittinoon shaddiree, woriganikkiti oogee yiirachi bi ashittinoon shaahiiyemmone. Ebin bi tuniiyemmo bullin bi oogee dechiich tuniyoon bi hakkemmi giidoonaniye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\