Filipphisiyoosi 4

1Oogichii shunnaa ta sharaataa beeti ta maneena'ote! Ta emiroonaa ta naadee gubbichoona ittoshine; shunnati ta maneena'ote! Ittoshich ta gettatoomon ebiyoomon no Doono Yesuusina tookkii ittoshich beeti ikkittinoona manjiree neexabote! 2Doono Yesuusina ikkoon tunaree ikka gaboona boonoshi shunemmoyich Ewoodinaa Sixookinon ciiccoye. 3Ne wotta Yeerichi shuunoona taanna tookkii xaaqqeeti ibara ta addaaroocho! Ebi genneena'on shuniyoona ne gaachemmoyich neen qollahoye; boonoshiyoo taanna tookkii, kashee macaafooch boonoshi shigo kooreeti Qelimixoosinaa wotta taanna tookkii shuunati bareena'ona tookkii mishiraachee qaaroon gamichoyich aajitina'one. 4Doono Yesuusina tookkii ikkoo ittoshi tunatoyich emiribote! Daakkiqqa gettoye; emiribote! 5Ittoshi de'ittino asho bullich arichabe. Doono Yesuusi kaataree woyemmone. 6Ittoshi corootii beeti mooyo bullich Yeerin qollabee, gallatabeeshoo, Yeerichi aafooch ittoshi qolloon arichiibotalli, ikka mooyoyicholla xuuxiyaahotine! 7Ittoshi shalligoo bulliyee beshiti Yeerichi diggoo Yesuus Kiristoosina tookkii itooshich beeti ikkittinoona ittoshi mulloonaa ittoshi gaboonon quyemmone. 8Illa ta maneena'ote! Gaawa mooyon oohee gallateeya beda mooyon baach gabibote! Eboshiyoo ibara mooyo bullin, gaawa mooyo bullin, kaama mooyo bullin, xalla gaboo beeti mooyo bullin, emirikkii beeti mooyo bullinaa naadoo beeti mooyo bullinon gabibote! 9Ittoshich ta dojitonaa ittoshich beshiiqqa ta immatonon, ittoshi waayati ta qaaroon, ittoshi beeggiti ta shuunoon, eboshi bullin shuunee toommooch heechiibote! Arooboo diggee Nuggushoo Yeeri ittoshina tookki tunemmone. 10And meeti aaboyee gub ta mooyon wochinnoon gabooch ittoshi giyitoyich, Doono Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoona oogaton emirito taane. Taach ittoshi shaggiiyemmi gommon muccahotinalli taan ibaroon gabii beeto ittoshine. 11Ishichii ta ii bee gaata, "Iritacho taane" geto toonoone. "Ta beeti beemo taach beddiye" geton doyito taane. 12Muccaqqi beemonoo doyito taane; beshaa beshoon danaqqi beemonoo doyito taane; amashee moochi daggoocholla ta tunatee, mooyo bullina, miyonaa shaacoonon, beshaa beshiiqqi danoonaa muccaqqi beemonon doyito taane. 13Giidoon taach immii beeti Kiristoosina bulli mooyon tuniyoon hakkii beeto taane. 14Tunatee ta iritoon qoodeyoona taan ittoshi gaachatoyich gaawichito ittoshine. 15Shunnati Filipphisiyoosi kittinneena'ote! Shiichiqqa mishiraachee qaaroon ittoshich ta gettatoyee gub Makidoonee Shawoochee ta kechahooba, gijee wojoon imona taan gaachato ittoshi baachalli, bara kittinnee guupho koniyolla tunee qayon arii beeto ittoshine. 16Tasalonqi Katamooch beebee ta iriteetee, gutta kaalloon taach tunemmi gijee wojoon deejito ittoshine. 17Ebi ittoshi shuunoo Yeer waan beeti, gaawa shuunoo kooree beeti macaafooch bi daakkeeyemmoyichalli ta qaawii beeto, ittoshi gijee wojoon toonoone. 18Ittoshi deejiti gijee wojoon Efiroodiyoos waanee deqqato taane; illa and bulli mooyo taach beetone; beshaa beshoonoo woddatone. Ebi ittoshi immiti gijee wojoo Yeerich giddaa beeti cinnachonaa biin emirikkii beetona tunati deejoone. 19Ta Nuggushoo Yeeri ceeni bi gaannoochee ittoshich shapihi mooyo bullin Kiristoos Yesuus waanaa ceechemmone. 20No Nuggushoo tunati Nihoo Yeerich bulli yemeenoon oogee yiiroo tunabe; tookkona. 21Kiristoos Yesuusina tookkii ikkittino beeti Yeerichi asheena'o bullich ta diggiyoon bechibote! Taanna tookkii beeti kittinnee maneena'o ittoshin diggiitina'one. 22Hiniich beeti Yeerichi asheena'o bulli, beshoonoo taatoochi kexooch beetina'o ittoshin diggiitina'one. 23No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe[; tookkona].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\