Yowannisich Bekkati Yaa'oo 1

1Yesuus Kiristoosi katinoon tunemmi mooyon Yeerichi maddachina'oyich bi bekkiiyemmoyich Yeeri biich bi immiti yaa'oo hinine. Yesuusiyoo maraakoon wochaqqi, bi maddachi Yowannisich bekkiihe. 2Yowannisiyoo bi beeggito bullin miixatone. Ebiyoo Yeeri wochati wochoonaa Yesuus Kiristoosi miixati ibaroononiye. 3Ebi mooyina'o ceennemmi yemeeno katinnitone; ebich hini keemee qaaroon kiceeti kittinneena'oyich shemmaa beetonaa ebi kooreeton waayaqqi quyaa beetina'ona diireetina'one. 4Hini wochoon koorito Yowannisi taane. Isiyee Shawooch beeti shabaatta kittinnee guuphina'oyich bede. Andoo beeti, aafoo beeti, gubboo beeyemmi Yeer waanee, Yeerichi taatee qeechi aafooch beeti shabaatta ayaaneena'o waanee, gibaneeti miixoo, qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri shiichii kichito, shawee toommeexi taateena'on hajii beeti Yesuus Kiristoosi waanee wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. Noon shunniti, bi damoonoo no axaaxoochee noon biishati, 6bi Nuggushoonaa bi Nihoona tunati Yeerich maddii beeti qeeshoonaa bi taatee ashoonon noon tuniiti Yesuus Kiristoosich bulli yemeenoon oogee yiiroonaa giidoona tunabe; tookkona. 7Waayabote! Quboona woyemmone. Asho bulli, biin kochitina'oo biin beeggemmina'one; shawee toommooch beeti yoodeena'o bulliyoo bi naboona "Woowo!" geti eepemmina'one. Tunabe; tookkona. 8Andoo beeti, aafoo beeti, gubboo beeyemmi, Beshi Hakkachi Nuggushoo Doono Yeeri Alifoonaa Oomeegoona, Shiichoonaa Tacona taane" iye. 9Ta ittoshi manoo, Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinee naboyich Yesuus Kiristoosichi taatee asheena'ochi toommooch shaggii beeti du'oon haa'iyoona ittoshina tookkiqqa qoodee beeti Yowannisi taane. Yeerichi qaaroon ta gettatonaa Yesuusichon ta miixatonoyich Fiximoosi gettee beeti buura shawooch beeho. 10Doonochi aabooba Yeerichi Ayaanee giidoo ta toommooch tunahe. Ta gubbaa tiree qaaroomi ooga qaaroon waayaho; 11taachoo ishichiye:- "Ne beeggaa beeton macaafooch kooriree Isiyee Shawooch beeti, Efesooni, Saamineesi, Pherigaamooni, Taaxirooni, Sarideesi, Filidiifinaa Lodooqina gettee beeti Katameena'ooch beeti shabaatta kittinnee guuphina'oyich wocha daachiibe!" iye. 12Taach gettii beeti qaaro konicho gaata beegga, gub wottaa ciinno; gub ta ciinnahee, aachoochee shuuneeti shabaatta maqirajoon beeggo. 13Ebi maqirajeena'ochi daggooch ashoon shaahoon beeggo; aroo desh bi baatooch beddaahee tahoon tahato, bi getoonoo aachoochee shuuneeti cuyoona cuyatone. 14Bi qellee eexoo haatteeti huttoomi naccoo, wotta kechoomone; bi aafoo qaqqee aaxxoomone; 15bi baatoo qaaqqoona wociitee shuuneeti, phaqqii beeti gooshoomone; bi qaaroo ooga aachi haanaatee qaaroomone. 16Bi qanna kishoona shabaatta xojanoon yechitone; bi kookkoochee gutta baddaa gayireeti aci sheefo kechiye; bi baroo qaawee aabee aaxxoomon aaxxaa beetone. 17Biin ta beeggahooba, qititi ashoomon shaahiqqa bi baatooch dihiyo. Biyoo bi qanna kishoon ta toommooch kotiihe; ishichiinoo iye:- "Shataahine! Shiichoonaa Tacona taane; 18Beeyacho taane; ebiyee aaf qitito taane; tunaballi and bulli yemeenoon Beeyacho taane; qitoonaa qititina'o kicee beeti xaa'oonon qechii beeti qulifo taach beetone. 19Illa ne beeggaton, ebiyoo and tunaa beetonaa ebiyee gub, tunemmi mooyonon kooribe! 20Ta qanna kishooch ne beeggati shabaatta xojanee mooyonaa aachoochee shuuneeti shabaatta maqirajee mooyona ebine; shabaatta xojaneena'o geto, shabaatta kittinnee guuphina'on quyaa beeti maraakeena'one; aachoochee shuuneeti shabaatta maqirajeena'o geto wotta, shabaatta kittinnee guuphina'o getone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\