Yowannisich Bekkati Yaa'oo 17

1Shabaatta xoofeena'on yechiti shabaatta maraakeena'ochi daggoochee ikkoo waaqqi taach "Wobe! Meeti aacina'ochi toommooch kotati arichati yahachi urechi toommooch Yeeri aabichiree bi nallemmo gaata neech bekkiibana. 2Shaweexi taateena'o biinna tookkii shuno maaheete; asho mashii beeti uyoona bi mashoomon, shawee toommooch beeti asheena'o biinna tookkii shunee mam ona mashaheete" iqqi gettiye. 3Yeerichi Ayaanee giidoo ta toommooch tunatee, ara maraakoo barahooch taan daammiye; Yeerin naaggii beeti shigoona ceenniti ceella cooxon yebbaqqa beeti ikka ureen beeggo; ebi cooxo shabaatta qellachonaa aashira qarachonaniye. 4Aaxxi gatiyoona kemee beeti ceella tahoon tahaa aachoonaa aaxxi xaqqeena'ona, inqoo gettee beeti waccii beeti xaqqeena'onoo muureetine; bi kishoonoo yeellii beeti mooyonaa shunee bi mami ee'oona ceenniti aachee xoofoon yechatine. 5Bi baroochoo aacheeti mooyon yechiti shigo "Ooga katamee Baabilooni, yahachina'onaa shawee toommeexi ee'eena'onochi indee" getee kooreetone. 6Ureyoo yaafeetina'ochi damoonaa Yesuusichon miixati asheena'ochi damoona mashatin beeggo. Biin ta beeggahooba, oogaton woriganaho. 7Maraakoo taach ishichiye:- "Ebi shaahoon ne woriganato amoyichiye? Ebi urechon yechiti aacheeti mooyonaa bi yebbati shabaatta qellachonaa aashira qarachona tunati cooxochi aacheeti mooyona ama geto gaata ta neech gettemmo taane. 8Ne beeggati cooxo ebiyee aaf beetone; and aalloone; opee hoonoochee kechaniye bi ii beeto; shiwaree qaaqqooch dupeeyemmone; shawoo halleetoochee tiijiqqi boonoshi shigo kashee macaafooch kooreyaani, hini shawee toommooch beeti asheena'o ebi cooxon boonoshi beegiyooba woriganemmina'one; ebiyee aaf beetone; and aalloone; tunaballi wottaree woyemmone. 9Ebi mooyon ariyoyich oogati shalligoo qaawiihe; shabaatta qello ure kotati shabaatta gepeena'ochi shaahiyoone; wotta shabaatta taateena'ochi shaahiyoone. 10Uucheena'o and aalleena'one; ikkoo and taataqqi beetone; ciireexo bat waataan beetone; bi waateenoo giishacha aaboon baachiye bi taatemmo. 11Ebiyee aaf beebee echati, and aalli cooxo bi qelloona wotta shimittinnee taatoone; shabaatteexi ikkoone; shiwaree qaaqqooch dupeeyemmone. 12Ne beeggati aashira qaro bat taatataani aashira taateena'ochi shaahiyoone; tunaballi cooxona tookki ikka saatoon boonoshi taatemmoyich taatittino boonoshich immeeyemmone. 13Eboshiyoo ikka kashoon tunaree boonoshi giidoonaa boonoshi taatittinoonon cooxoyich guudii immemmina'one. 14Eboshiyoo Bagoona koyemmina'one; tunaballi Bagoonaa biinna tookkii beetina'ona boonoshin koyi wochemmina'one; kochii wochoon boonoshi hakkito, Bago doonina'ochi Doono, taateena'ochi Taatoo bi tunatoyichiye; biinna tookkii beetina'oo Yeerina ceeggatina'o, bi kaaccitina'onaa gibaneetina'onaniye" iye. 15Aree hillooch maraakoo taach ishichiye:- "Yahachi ure boonoshi toommooch kotaqqa bi beetee ne beeggati aacina'o, ashi yoodi yoodeena'onaa dofee asheena'ona, aagateena'onaa bari bara noonoona yibbaataa beeti asheena'onochi shaahiyeena'one. 16Ne beeggati aashira qaroonaa cooxona yahachi ureen shixxemmina'one; shokka kishoo biin tunii, shokka achoon biin echiiyemmina'one; bi meenonoo maayemmina'one; qaaqqoonoo biin michemmina'one. 17Yeeri bi gaboon boonoshi tuniiyemmoyich, bi gettiti mooyo ceennimmi wottoon ikka kashoon tunaree boonoshi taatittinoon cooxoyich boonoshi guudii immemmoyich, bi gabiti gaboon boonoshi mullooch kotiitone. 18Ne beeggati ure shawee toommooch beeti taateena'o bullichi toommooch taataa beeti ooga katamechi shaahiyeene" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\