Yowannisich Bekkati Yaa'oo 18

1Ebiyee gub, ooga hakkachi bara maraakoo shimaayoochee kindii beetee beeggo; bi oogee yiiroochee tiyitona shawee toommooch bekko tunahe. 2Oogati qaaroona cookiibee, "Ooga katamee Baabilooni dihitiyoche! Dihitiyoche! Yinneena'o bulli qeyi xaa'oo tunatiyoche! Ee'eena'onaa tiyaariitina'ona tunati kafeena'o[naa cooxina'ono]chi kupee xaa'e tunatiyoche! 3Asho mashii beeti uyoona bi mashoomon, aagateena'o bulli biinna tookki shunee mamoochee boonoshi qoodeeyemmoyich tuniiqqa, Yeerichi kaaree shiixxoon shaggii beeti xoofoochee uchitine; shaweexi taateena'o biinna tookkii shunoon maatina'one; shaweexi giixachina'o mashaamiti bi beemoochee tiyitona gaannaheete" iye. 4Aroochee daakkiqqi ishichii beeti bara qaaroon waayaho; "Ta asheena'ote! Bi axaaxee daggooch ittoshi bacceyaachemmoyich, Bi toommooch kindemmi naxoo ittoshin bi xaaqqaachemmoyich, bi waanee bari keyote! 5Bi axaaxoo tummeeqqi shimaayooch bedditone; Yeeriyoo bi xu'oon gabitone. 6Bareena'ochi toommooch gondoon bi shuunatoomon, bi toommooch aroomon gaacote! Bi tuniiti gutta kishoon tuniiree minjibote! Bareena'o uchemmoyich bi qanniiti shayi uyee xoofooch bi shachemmoyich, gutta kishoon wuurii bacciree biich uchibote! 7Bi qelloon bi oogiitoomonaa mashaamiti beemon bi beetoomonon xuuxoonaa muushanoonon bi toommooch shaggiibote! Bi mulloona 'Taatee tunaqqa qeenooch kotati taane; xuumee toonee taane; ciroona muushanataache' itine. 8Ebich ikka araddoon qitoo, muushano, shaacoo tunati naxeena'o bi toommooch shaggemmina'one; Bi toommoochoo nallemmi Doono Yeeri giidacho bi tunatoyich, qaaqqoona miccemmine. 9"Biinna tookkii shunoon maati, mashaamiti bi beemoochee tookkii qoodeeti shaweexi taateena'o bi micee kechii beeti qaaqqee cufoon beegiree, 'Woowo!' getti cookemmina'one; eefashoo gettemmina'one. 10Bi toommooch shaggitoomo boonoshi toommooch bi shagaachemmoyich shatiree wohooch neexaachi, 'Hini ooga giidachi katamee Baabiloone! Diqqoona Yeerichi nalloo ne toommooch shaggitoche! Neech woowo!' gettibee cookemmina'one. 11"Boonoshi marikaboona kiciqqi boonoshi deebii beeti qiicoon ebiyee bek kememmo aallo bi tunatoyich, shaweexi giixachina'o eefemmina'one; muushanashoo gettemmina'one. 12Boonoshi deebii beeti qiiceena'o, aachoo, birawoo, aaxxi xaqqeena'o, inqoo gettee beeti, waccii beeti xaqqeena'o, aaxxoo tunati macacikkiti nacca taho, shanaafillo, haaro gettee beeti nira qoraddoo, maddoo, cinnachi mixo bulli, dangachi gashoochee shuuneeti qiico bulli, oogati aaxxi mixoochee shuuneeti qiico bulli, gooshoochee, xuuroochee, mallat gaawa xaqqoochee shuuneeti qiico bulli, 13qimaamee michi goro, qimaamo, ixaano, cinnachi huuto, haraboo, woyinee uyo, zayito, qacini buddino, teepphoo, miimo, bago, maco, gaari, guunina'onaa ginoona keccati asheena'ona, eboshine. 14Giixachina'o hini ara katamech 'Ne qaatiti gaawa mooyo bulli ne waanee aallatone; mashaamiti ne beemonaa macacikkiti gaawa mooyo bullina ne waanee aallatina'one; ebiyee bek ciroona danataachemmina'one' getiree gettemmina'one. 15Ebin shaaha mooyon giixaabee gaannatina'o eefi muushanabee, 'Hini ooga katameene! Neech woowo! Neech woowo! Aaxxi gatiyoona kemeeti macacikkiti nacca tahoon, shanaafilloonaa maddoonon tahaabee echatine; aachoona, aaxxi xaqqeena'ona, inqoo gettee beeti waccii beeti xaqqeena'ona muureebee echatine; ebi shaaha beshiti gaanno diqqoona bekkach aallatoche 'getibee, bi toommooch shaggitoomo boonoshi toommooch bi shagaachemmoyich shatiree wohooch neexemmina'one. Marikaboon tegii beetina'o bulli, marikaboona amee xaa'oocholla hammii beetina'o bulli, marikabee daggeexi shuunachina'o, marikaboona giixaa beetina'o bulli wohooch neexaachi, 18bi micee kechii beeti cufoon beegiree, 'Hini katameen shaaha ooga katamoo cir aalloone!' geti cookemmina'one. 19Boonoshi shimbooch buttoon shahiree eefi muushanabee ishichiree cookemmina'one:- 'Giixoyich baharoon marikaboona kimmii beetina'o bullin bi gaannoona gaanniiti hini ooga katamech woowo! Diqqoona bekkach aallahane!' geti cookemmina'one" iye. 20Shimaayooch beetina'ote! Emiribote! Yaafeetina'ote! Mishiraachachina'ote! Keemachina'ote! Ittoshi toommooch bi tuniiti mooyo bullichi gaacoon Yeeri bi toommooch bi nallitoyich emiribote! 21Arooba ikka giidachi maraakoo ooga yiikka xaqqoomi xaqqoon tiijiqqi baharee daggooch ishichiibee dupiye:- "Ooga katamee Baabiloonin Yeeri ebiyoomon oogati giidoona dufi aalliiyemmone; ebiyee bek ciroona danataachemmine. 22Ximba yexeena'onaa shoddee qiicee ariyachina'onochi qaaro shamatoonaa tiroonochi huggi qaaro ebiyee bek ciroona ne waanee waayeyaachemmone; amashee kishee shuunoonolla shuunaa beeti ariyacho bulli ebiyee bek ciroona ne waanee danataachemmone; maayoon yiikkaa beeti yiikka xaqqee qaaro ebiyee bek ciroona ne waanee waayeyaachemmone. 23Bekkii beeti ceechoo ebiyee bek ne daggooch ciroona aaxxa bekkataachemmone; wo'ee kenoochi qaaroonaa wo'echi qaaroona ebiyee bek ciroona ne waanee waayeyaachemmone; ebi tunato, ne giixachina'o shaweexi ogoogeena'o boonoshi tunatoyichiye; iiciibee (qaaxaabee) aagateena'o bullin ne muricciitoyichiye" iye. 24Ara Baabilooni Katamee daggoochoo keemachina'onaa yaafeetina'onochi damoo, shawoochaanoo guuree qititi asheena'o bullichi damoo danatone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\