Yowannisich Bekkati Yaa'oo 19

1Ara giidachi maraakoo gettitoyee gub dofee ashi qaaroomi qaaro shimaayoochaa ishichii bi beetee waayaho; "Hallelluya! No Nuggushoo Wodiyachone! Oogee Yiirachonaa Giidachonaniye. 2Bi nalliti nalloo ibaroonaa cadiqoonaniye; shawee toommooch beeti asheena'on biinna tookki shunee mamona gondoon boonoshi shuunemmoyich tuniiti, arichati yahachi urechi toommooch nallitone; bi maddachina'ochi damoon ukkitichi toommooch nichoon gaaccitone" iye. 3Wochinnoonoo cookiibee, "Hallelluya! Ooga katameen michii beeti qaaqqee cufoo, bulli yemeenoon keyi beeyemmone" iye. 4Hiyaa awudda geeneena'onaa kashachi awudda halleena'ona boonoshi baroona guufaqqi taatee qeenooch kotati Yeerich "Tookkona! Hallelluya!" iibee goyinnaheete. 5Aree hillooch taatee qeenoochee qaaro kechiqqi, "Yeerichi maddachina'ote! Yeerich shattii beeti gishiisheena'onaa ogoogeena'onote! No Nuggushoo Yeerin gallatabote!" iye. 6Wochinnoon dofee asheena'ochi qaaroomi qaaro, ogooga aacina'ochi qaaroomi qaaro, giidachi xeeyee qaaroomi qaaroo ishichiqqi bi getee waayaho:- "Hallelluya! Beshi Hakkachi Nuggushoo Doono Yeeri taatatone. 7Bagoochi gaaro shaggitoyich, bi wo'eyoo bi qelloon bi qanniitoyich emiribone; emiroona wucwucone; oogee yiiroonoo Yeerich imbone. 8Bagoochi wo'echoo aaxxoo tunati, macacikkiti nacca tahoon bi tahemmoyich immahe" iye. Ebi ara aaxxoo tunati, macacikkiti nacca taho yaafeeti asheena'o shuunati cadiqee shuunee shaahiyoone. 9Ara maraakoo taach ishichiye:- " 'Bagoochi gaaroochee boonoshi maayemmoyich gaaree kexooch ceeggati asheena'o diireetina'one' getiree kooribe!" iye. Daakkiqqinoo taach "Ebi Yeerichi ibara qaaroone" iye. 10Hini ara maraakoyich goyinniya bi baatooch dihiyo; tunaballi aroo "Neen ariibe! Eechiyaahine! Neechoomon, Yesuusi miixati ibaroon yechiti ne maneena'ochoomonoo Yeerich maddii beeti maddacho taane; Yeerich baachiye ne goyinnemmo. Yesuusi miixati ibaroo asheena'on Yeerichi wochoon boonoshi gettemmoyich shuurikkii beetone" iye. 11Aroyee gub shimaayoo qechee beetee beeggo; aree gaata nacca harashoo bekkahe; aroon yebbatochi shigo "Gibaneetonaa Ibaroona" getteehe; biyoo cadiqoona nallii beetone; bi shixachina'onoo koyaa beetone. 12Bi aafo qaaqqee aaxxoomone; bi shimboochoo meeti gubbichoon ukatone; bi ikketo baachalli koniyolla ariyoon hakkaani kooreeti shigo biich beetone. 13Damoona muureeti tahoon tahatone; bi shigoo "Yeerichi Qaaro" getteehe. 14Shimaayooch beeti dofee ginee naayina'o aaxxoo tunati, macacikkiti nacca tahoon tahaa, nacca harasheena'on yebbaqqi biin dabbiyeete. 15Aagateena'on koyi bi wochemmi aci sheefo bi kookkoochee kechiye; biyoo xuuree gumboona boonoshin hajemmone; woyinee aafoon opoochaa asho kotoomon, ebiyoomon Beshi Hakkachi Yeerichi kaaree shiixxee naxeechi opoochaa boonoshin kotemmone. 16Bi tahoonaa bi doshoonooch "Taateena'ochi Taatoo, Doonina'ochi Doono" immi shigo kooreetone. 17Ikka maraakoo aabee toommooch neexaqqi bi beetee beeggo; oogati qaaroona cookiqqi shimaayoona yoobbii beeti gaceena'oyich "Wobote! Taateena'onaa huma ginee iraasheena'onochi meenon, giidachina'ochi meenon, harasheena'onaa boonoshin yebbatina'onochi meenon, guuchi yareena'onaa xalla yareena'onochi meenon, gishiisheena'onaa ogoogeena'onochi meenon, asheena'o bullichi meenon ittoshi maayemmoyich, Yeerichi gifiree maayo qannitooch waaree kiceebote!" iye. 19Harashoon yebbatonaa bi ginee naayina'onon kocha cooxo, shawee toommeexi taateena'onaa boonoshi ginee naayina'ona kiceetina'on beeggo. 20Cooxo yechahe; cooxochi aafoochaa gaakkachi shuunoon bekkiibee, cooxochi mallatoo geddatina'on, biin shaahiitee shuuneetoyich goyinnatina'onoo muricciiti koota keemacho biinna tookkii yechahe; gutteena'oo kashoona beebee waagaroo miccii beeti qaaqqee baharooch dupaheete. 21Echatina'oo harashoon yebbatochi kookkoochee kechii beeti aci sheefoona kochaa qitiyeete; gaceena'o bulliyoo boonoshi meenon maa michiyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\