Yowannisich Bekkati Yaa'oo 2

1Taach ishichiye:- "Efesooni kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Shabaatta xojaneena'on bi qanna kishoona yechito, shabaatta maqirajeena'ochi daggoona sha'aa beeto ishichiye:- 2Efesooni kittinneena'ote! Ittoshi shuunoonaa ittoshi aayonon, ittoshi haa'iyoonoo arii beeto taane; gondeena'on 'Haa'iyaache' ittoshi getonaa ebiyoomon wotta mishiraachachina'o tunataanoon 'Mishiraachacho noone' ii beetina'on boshaa kichiqqi koota dojachina'o boonoshi tunoon ittoshi danoonon arii beeto taane. 3Haa'iito ittoshine; taacha iqqi du'ato ittoshine; ta gommoocheenoo gub wottataano ittoshine; 4tunaballi ittoshin ta ittibatemmi mooyo beetone; ebiyee aafi ittoshi shunoon qajito ittoshine. 5Illa amoochee ittoshi dihito gaata gabibote! Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! Aafi ittoshi shuunoon tuniibote! Ebi tuno qayi gaata, ittoshich woyemmo taane; axaaxee gommoochee Yeer waan wottoon ittoshi qayi gaata, ittoshichi maqirajoon bi xaa'oochee tiijemmo taane. 6Tunaballi ebi gaawa mooyo ittoshich beete; ta shixxaa beeti Niqooleena'ochi shuunoon ittoshiyoo wotta shixxii beeto ittoshine. 7Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe. Gondoochi giidoon kochii wochito Yeerichi yannatooch beeti kashee michi aafoochee bi maayemmoyich daaggemmo taane" iye. 8Taach ishichiye:- "Saamineesi kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Ebiyee aaf qitito, wochinnoon kashacho tunato, Shiichoonaa Tacona ishichiye:- 9Saamineesi kittinneena'ote! Ittoshi toommooch shaggiti du'oon, ittoshi giroonoo arii beeto taane; tunaballi gaannacho ittoshine; Ayihudo tunataanoon 'Ayihudo noone' ii beeti, Sheexaanoyichoo maddii beeti guupho naagaa beeti naagoon arii beeto taane. 10Ittoshi toommooch shaggemmi iritoyich shattaahotine! Waayabote! Ittoshi mulloon Yeerichi toommooch ittoshi too'iyoo ibaroo bi tunoonaa tunee bi qayona bi bekkemmoyich, Daabiloosi ittoshi daggoochee ikkikkeena'on cuyee kexooch gedda ii beetone; aashira qemi du'oon beeggemmo ittoshine. Qitooch beddaahee taach gibaneeton tunabote! Ittoshichoo kashee gubbichoon immemmo taane. 11Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe. Gondoochi giidoon kochii wochito guttinnee qitoon qitaachemmone" iye. 12Taach ishichiye:- "Pherigaamooni kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Gutta baddaa gayireeti aci sheefacho ishichiye:- 13Pherigaamooni kittinneena'ote! Ittoshi beeto Sheexaanoo taataqqi beeti xaa'ooch bi tunoon arii beeto taane; tunaballi ittoshi mulloon ta toommooch too'iyoona manjito ittoshine; Sheexaanoo taataqqi beeti ittoshi katamoochaa taach gibaneeto tunaqqi taachon miixati Anxiphaasi qitiyoobee yemeenoobolla, ittoshi mulloon ta toommooch ittoshi too'iyoon nookkataano ittoshine. 14Tunaballi ittoshin ta ittibatemmi ikkikka mooyo beete; ebiyoo shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeya basheeti meenon mamonaa shunee mamona Isra'eeleena'o Yeerichi gommoochee boonoshi dihemmoyich tuniiya, Taatoo Balaaqich kocciti Balaamichi doyoon dabbii beeti ikkikka asheena'o ittoshi daggooch beetina'one. 15Ebiyoomon wotta Niqooleena'ochi doyoon dabbii beeti asheena'o ittoshi daggooch beetina'one. 16Illa axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! Ebi tuno qayi gaata, kaataree ittoshich woyemmo taane; waaree ta kookkoochee kechemmi sheefoona boonoshin kochemmo taane. 17Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe. Gondoochi giidoon kochii wochitoyich aacheeti mannoochee immemmo taane; nacca xaqqoonoo immemmo taane; ebi xaqqoon deqqitoyee damba asho koniyolla ariyaani andra shigo ara xaqqooch kooreetone" iye. 18Taach ishichiye:- "Taaxirooni kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Qaaqqee aaxxoon shaahii beeti aafacho, qaaqqoona wociitee shuuneeti gooshoochoomon waccii beeti baatacho, Yeerichi Bushoo ishichiye:- 19Taaxirooni kittinneena'ote! Ittoshi shuunoon, ittoshi shunoon, ittoshi mulloon ta toommooch ittoshi too'iyoon, taach ittoshi maddoon, ittoshi haa'iyoon, aafichoyee beshoon andi ittoshi shuunoo woddoonoo arii beeto taane. 20Tunaballi ittoshin ta ittibatemmi mooyo beetone; ebiyoo ta asheena'oyich shunee mamonaa shaahiitee shuuneeti nuggushoyich deejeya basheeti meenon mamonon dojii beetinaa muriccii beetina, 'Keemachi taane' ii beeti ure Yezebeelin ittoshi daggoochee bayaano ittoshine. 21Ebi ure bi shunee mamon qayiree Yeer waan bi wottemmoyich haa'iito taane; tunaballi are ebin qaawaaneene. 22Ebich beerooch maajii (maayii) beeti biiyee toommooch biin dupemmo taane; biinna tookkii shunoon maa beetina'oo gonda boonoshi shuunoochee Yeer waan wotto boonoshi qayi gaata, qaa'i iritee toommooch boonoshin dupemmo taane. 23Bi dabbeena'onoo wuxi ciichemmo taane. Arooba ashi mulleexi gaboonaa qaatoonon maqqiqqa arii beeto ta tunoon kittinnee guuphina'o bulli ariiyemmina'one; ittoshi ikki ikkoyich ittoshi shuuni shuunoomona qoccemmo taane. 24Tunaballi 'Sheexaanee maacee mooyo' boonoshi ii beeti doyoon dabbaani, Taaxiroon beeti ittoshi bullich ishichiyo:- 'Wottaa ta waammi wottoon ittoshich beeton manjiiree quyabote!' getoyee damba bara magga shaagoon ittoshi toommooch minjaache. 26Gondoochi giidoon koyaa wochitonaa yemeenee ciirooch beddaahee ta daaggoon ceechii shuunatonon, ta Nihoo taan taatiyoomon aagateena'ochi toommooch taatiiyemmo taane; biyoo xuuree gumboona boonoshin hajemmone; nuuqqee qiicoochoomon boonoshin buriccemmone; biichoo haree xojanoon immemmo taane. 29Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\