Yowannisich Bekkati Yaa'oo 21

1Aroyee gub andra shawoonaa andra shimaayoonon beeggo; aafi shawoonaa aafi shimaayoona beshatone; baharoo ebiyee bek aalloone. 2Yaafa katamee, biyoo andra Yerusalemi, kenooch hamma macacikkiti tahoon tahaa qannii tiyati wo'een shaahiqqa shimaaj beeti Yeer waanee bi kindii beetee beeggo. 3Aree hillooch ooga qaaro qeenoochee kechiqqi, "Ebiyoche! Yeerichi qeyi xaa'oo asheena'ochi daggooch tunatone; boonoshina tookki beeyemmone; boonoshiyoo bi asheena'o tunemmina'one; Yeeriyoo bi qelloona boonoshina tookki tunaree boonoshi Nuggushoo tunemmone. 4Biyoo acimoon boonoshi aafoochee hidemmone; aafi mooyina'o boonoshi beshatoyich, ebiyee bek qitoo aalloone; muushano tunabe, eefo tunabe, biiyoo tunabe aalloone" iqqi bi getee waayaho. 5Taatee qeenooch kotati Yeeri "Ebiyoche! Bulli mooyon andriiyemmo taane" iye. Daakkiqqinoo taach "Ebi qaaro gibaneetonaa ibaroona bi tunatoyich kooribe!" iye. 6Wotta taach ishichiye:- "Illa mooyo bulli ceennitone. Alifoonaa Oomeegoona, Shiichoonaa Tacona taane; shachawatoyich kashee aachi xuuphoochee baad cikki immemmo taane; 7gondoochi giidoon kochii wochitoyich ebin tuniiyemmo taane; biich Nuggushoon tunemmo taane; biyoo ta bushoon tunemmone. 8Tunaballi shateena'o, boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyaaneena'o, gonda mooyon shuunoona ee'atina'o, ashoon wuxiitina'o, shuni maayeena'o, iicachina'o, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnaa beetina'o, kooteena'o bulliyoo dupeeyemmi xaa'oo qaaqqoonaa waagaroona miccii beeti baharoochiye; ebiyoo guttinnee qitoone" iye. 9Aree hillooch ciireexi shabaatta naxo ceenniti shabaatta xoofeena'on yechiti shabaatta maraakeena'oochee ikkoo waaqqi taan "Hach ta waan wobe! Yeerichi Bagoochi mechee tunemmi wo'een neech bekkiibana" iqqi gettiye. 10Yeerichi Ayaanee giidoo ta toommooch tunatee, ara maraakoo oogati genja guudi toommooch taan kichiye; Yeerichi oogee yiiroo beeti yaafa katamee Yerusalemi shimaaj beeti Yeer waanee bi kindii beetee taach bekkiihe; bi aaxxoo yaasphiidi gettee beeti ooga aaxxi xaqqoomi shaahiichaa, bi daggoona beshii bekkii beeti buriciqoomine. 12Bi guudoona gayeeti gayo oogati genjoone; aaraa gutta kellachone; aaraa gutta kelloon quyaa beeti aaraa gutta maraakeena'o neexatina'one; ebi aaraa gutta kellooch aaraa gutta Isra'eelee yoodeena'ochi shigo kooreetone. 13Aabi keyo waan keeja kello, aabi kechaa yoocha bad keeja kello, aabi kechaa qanna bad keeja kello, aabi gimo waanoo keeja kello beetone. 14Ara katamechi gayo shuuneeto aaraa gutta xaqqeena'ochi toommoochiye; ebi aaraa gutta xaqqeena'ochi toommooch Yeerichi Bago wochati aaraa gutta mishiraachachina'ochi shigo kooreetone. 15Taach gettiti maraakoo hini ara katameen, bi gayoonaa bi kelloonon qellaayiya aachee gumboon yechitone. 16Katamechi awudda guudoona beeti awudda daabbeena'o tateena'one; katamechi giddoonoo bi kishooch beeti aachee gumboona qellaayiye; gutta humaa awudda balla kiilee metiro tunahan; bi maaco, bi gidoonaa neexoona tatoone. 17Gayee neexoon qellaayiye; ashi qellaayoona maraakoo qellaayiti qellaayee gumboona balli aabbaa awudda hiroo tunahe. 18Katamechi gayo gayeeto yaasphiidi gettee beeti aaxxi xaqqoocheeniye; katameyoo buriciqoomi xalla aachoona shuuneetine. 19Katamee gayee dechiich beeti xaqqeena'ochi achooch bari bara mallatachi xaqqeena'o beetina'one. Gayee dechiich beeti ikkinnee xaqqo yaasphiidi, guttinnoo sapiiri, keejinnoo kaliqidoon, awuddinnoo marigidi, 20uuchinnoo saridooniisi, shirittinnoo saridiyooni, shabaattinnoo kirisiloobi, shimittinnoo beriloosi, yiixiyinnoo topphaziyooni, aashirinnoo kiripaasi, aaraa ikkinnoo yaakinti, aaraa guttinnoo amesxoosi, eboshine. 21Katamee aaraa gutta kelleena'o aaraa gutta inqoo gettee beeti waccii beeti xaqqeena'one; ikka kello ikki ikka inqoona shuuneetone. Katamee daggeexi gommo bi daggoona beshii bekkii beeti buriciqoomi xalla aachoona shuuneetone. 22Beshi Hakkachi Doono Yeerinaa Yeerichi Bagoona hini ara katamechi yaafa kexo boonoshi tunatoyich, arooch yaafa kexon beegaano taane 23Katamechoo Yeerichi oogee yiiroo aaxxaa beetoyich, bi ceechoo Yeerichi Bago bi tunatoyich, aabechi aaxxo oohee aganechi aaxxo qaawiyaachemmone. 24Aagateena'o bi bekkoona sha'emmina'one; shawee toommeexi taateena'o boonoshi gaannoon bi waan deebemmina'one. 25Aroochoo xumo aalloone; ebich katamee kelleena'o ciroona hicceyaachemmina'one. 26Aagateena'oo boonoshi gijoonaa gaannoonon bi waan giijemmina'one. 27Yeerichi Bago kashee macaafooch boonoshi shigo kooreetina'oyee beshatee, amashee ee'a mooyo tunabe, tiyaarii beeti mooyon shuunaa beeto, oohee kootoon koottii beeti asho hini ara katameech ciroona giyaachemmone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\