Yowannisich Bekkati Yaa'oo 22

1Aroyee gub ebi ara maraakoo taach bi bekkiito, Yeerinaa Yeeri Bagoonochi taatee qeenoochee kechii, ara katamechi daggeexi ooga gommi gutta daggoona ufaa beeti, bi daggooch beeton bekkii beeti buriciqoomi kashee aaconiye; aachi okkinaa hachinooch natooch aaraa gutta kaalloon aafaa beeti kashee mixo beehe; hini ara michi waamo aagateena'oyich attoone. 3Ebiyee bek hini ara katameech Yeerina upati asho oohee upati mooyo beetaachemmone; Yeerinaa Yeerichi Bagoonochi taatee qeeno ara katamee daggooch tunemmone; Yeerichi maddachina'o aroochaa biich goyinnemmina'one 4Yeerinoo boonoshi hajee aafoona beeggemmina'one; bi shigoo boonoshi barooch tunemmone. 5Ebiyee bek xumo beetaachemmone; Doono Yeeriyoo boonoshich bekko tunemmone; ebich ceechee bekkoonaa aabee aaxxoona boonoshich qaawiyaachemmone; bulli yemeenoon taatemmina'one. 6Ebi ara maraakoo taach Neech gettati mooyina'o gibaneetina'onaa ibareena'onaniye; bi Ayaanoon bi keemachina'oyich immiti Doono Yeeri katini aabee daggooch tunemmi mooyon bi maddachina'oyich bekkiiya iqqi bi maraakoon wochaa deejiye" iye. 7Yesuusi Ebiyoche! Kaataree woyemmo taane; hini macaafooch kooreeti qaaroon waayaa quyaa beetina'o diireetina'one" iye. 8Ebinoo ta waamona waayato, ta aafoonoo beeggato, Yowannisi taane; ta waayaa beeggahooba, ebin taach bekkiiti maraakoyich goyinniya bi baatooch baroona guufaho. 9Tunaballi aroo Neen ariibe! Eechiyaahine! Neechoomon, keemachi ne maneena'ochoomon, hini macaafooch kooreeton waayaa quyaa beetina'ochoomon Yeerich maddii beeti maddacho taane; Yeerich baachiye ne goyinnemmo!" iye. 10Taach daakkiqqi ishichiye:- Yemeeno katinnitone; ebich hini macaafeexi keemee qaaroon opiyaahine! 11Hukkacho hukkoon andoo shuuna beebe; tiyaarii beeti shuunoon shuunaa beeto andoo shuuna beebe; cadiqa asho andoo cadiqee shuunoon shuuna beebe; yaafeeti ashoo andoo bi yaafittinoona beebe" iye. 12Yesuusiyoo ishichiye:- Ebiyoche! Kaataree woyemmo taane; asho bi ikki ikkoyich ta qoccemmi bi shuuni shuunee gatiyoon yeshireeshiye ta woyemmo. 13Alifoonaa Oomeegoona, Aafichonaa Gubbichona, Shiichoonaa Tacona taane" iye. 14Boonoshich daaggeetee, katamee kelloona katamee maac giyiree kashee michi aafoochee boonoshi maayemmoyich, boonoshi qoraddoon machii xallii beetina'o diireetina'one. 15Tiyaarii beeti mooyon shuunaa beetina'o, kaayachina'o, shuni maayeena'o, ashoon wuxii beetina'o, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnaa beetina'o, kootee kooton shunnii beetina'onaa kootee kooton doyitina'o bullinoyich hini ara katameech gimo ciroona daaggeyaache. 16Ta Yesuusi kittinnee guuphina'o tunati ittoshich ebi bullin bi gettemmoyich ta maraakoon wochato taane. Daawitichi colloonaa yaroona taane; aaxxaa beeti haree xojanoomo taane" iye. 17Yaafa Ayaanoonaa Bagoochi wo'eena Yesuuso! Wobe! ii beetina'one. Ishin waayaa beeto bulli Yesuuso! Wobe! gete. Shachawato bulli wobe; qaawii beeto bulliyoo kashoon immii beeti aacon baad cikki daambe. 18Hini macaafooch ta kooriti keemee qaaroon waayaa beeto bullich xiishii gettoye; koniyolla hinichi toommooch amashee mooyinolla bi daakki gaata, Yeeri hini macaafee daggooch kooreeti naxeena'on bi toommooch kindiiyemmone. 19Wotta koniyolla hini macaafooch ta kooriti keemee qaaroochee amashee mooyinolla bi shapii gaata, hini macaafooch kooreeti kashoon immii beeti michi aafoochee bi maataachemmoyich, wotta yaafa katameechoo giyiree bi beetaachemmoyich, Yeeri biin bajemmone. 20Ebi mooyina'on gettii beeto Eeha; kaataree woyemmo taane ii beetone. Tookkona; Doono Yesuuso! Wobe! 21No Doono Yesuus Kiristoosichi wojoo ittoshi bullina tookki tunabe. 1


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\