Yowannisich Bekkati Yaa'oo 3

1Taach ishichiye:- "Sarideesi kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Yeerich maddii beeti shabaatta ayaaneena'on hajii beetonaa shabaatta xojaneena'on bi kishoona yechitona ishichiye:- Hini Sarideesi kittinneena'ote! Ittoshi shuunati shuunoon arii beeto taane; 'Kashachina'one' gettee beeto ittoshine; tunaballi qitito ittoshine. 2Ittoshi shuunoo ta Nuggushoo Yeerichi aafooch ceenniqqi bi bekkatee beegaano taane; ebich qaallibote! Qitiya ii beeti, echati mooyina'on andriibote! 3Ebich waayaa ittoshi ariiti mooyina'on gabibote! Ebi ara mooyina'onoo quyabote! Axaaxee gommoochee Yeer waan wottabote! Illa qaalloo ittoshi qayi gaata, diqqoona ittoshi beetee gaayo womoomon, ittoshich woyemmo taane; amee saatooch ta woyemmo gaata ariyaano ittoshine; 4tunaballi Sarideesi kittinnee guuphi ittoshi daggooch boonoshi tahoon kiiniyaani giishacha asheena'o beetina'one; boonoshiyoo bedditina'o tunaqqi boonoshi danatoyich nacca tahoon taharee taanna tookki sha'emmina'one. 5Gondoochi giidoon kochii wochito ebiyoomon nacca tahoon tahemmone; bi shigoon kashee macaafoochee hidaachemmo taane; ta Nihoo Yeerinaa bi maraakeena'onochi aafoochaanoo 'Taachone' getiree miixemmo taane. 6Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe" iye. 7Taach ishichiye:- Filidiifi kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Yaafoonaa Ibaroona tunato, Taatoo Daawitichi qulifoon yechito, bi qechiton koniyolla hicaano, bi hicciton koniyolla qechaano ishichiye:- 8Filidiifi kittinneena'ote! Ittoshi shuunoon arii beeto taane; ittoshi hakkoo amoomon giishacho bi tunateenolla, ittoshich ta dojiti qaaroon quyato ittoshine; ta toommooch ittoshi mullee too'iyoonoo nookkataano ittoshine; ebich koniyolla hicon hakkaani kelloon ittoshich qechito taane. 9Waayabote! Ayihudo tunataanoon, 'Ayihudo noone' iqqi koottii beeti, Sheexaanoochi guuphoochee tunatina'on ittoshi baatooch waaree boonoshi dihemmoyich tuniiyemmo taane; ebinoo ittoshin ta shunon ariiyemmina'one. 10'Haa'iibote!' iqqa ittoshich ta gettati qaaroon ittoshi quyatoyich, hini shawee toommooch beeti asheena'o bullin haattiya, shawee toommo bulliich woyemmi xuuxee aaboochee tawoo wotta ittoshin quyemmo taane. 11Kaataree woyemmo taane; ittoshich immeeyemmi gubbichoon koniyolla bi bogaachemmoyich, ittoshich beeti mooyon manjiiree yeshote! 12Gondoochi giidoon kochii wochiton ta Nuggushoochi Yaafee Kechi cangiyoomon tuniiyemmo taane; gubbich ciroona aroochee keyaachemmone; ta Nuggushoo Yeerichi shigoon, ta Nuggushoo Yeerichi katamee shigoon, ebi getoo shimaayooch beeti ta Nuggushoo Yeer waanee kindemmi andra Yerusalemichi shigoon, wotta andra ta shigoon bi toommooch kooremmo taane. 13Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe" iye. 14Taach ishichiye:- Lodooqi kittinnee guuphoyich wochoon bechii beeti wocheyachoyich ishichiree kooribe! Tookkona getteeto, gibaneeti ibara miixoonaa bulli mooyon Yeeri biinna bi halliitona ishichiye:- 15Hini Lodooqi kittinneena'ote! Ittoshi shuunoon arii beeto taane; aqqoo oohee gaamoo toono ittoshine; aqqoo oohee gaamoo ittoshi tunato gaata, gaaweshone. 16Aqqoo oohee gaamoo tunataanoon baad cikkii shofiro (shobiro) ittoshi tunatoyich, ta kookkoochee ittoshin cuddaniye ta ii beeto. 17'Gaannacho taane; bedditi gaanno taach beete; baroo amolla taach qaawiyaache' ii beeto ittoshine; tunaballi xuuxoona yexxato, ayinikkito, giracho, wolloo, shokkaachoo ittoshi tunoon ariyaano ittoshine. 18Ebich Yeerichi aafoochaa gaannacho ittoshi tunemmoyich, qaaqqoona wociitee shuuneeti aachoon, shokka acho tunaree ittoshi yeellataachemmoyich ittoshi tahemmi nacca tahoon, ittoshi aafo ciinnemmoyich ittoshi huutemmi attoon ta waanee ittoshi kememmoyich ittoshich ciiccaa beeto taane. 19Ta shunna beeti asho bullin kaaraa ciiccaa beeto taane; sheeriinoo beeto taane. Illa gaamiton tunabote! Axaaxee gommoocheenoo Yeer waan wottabote! 20Ebiyoche, kellooch neexaachaa kelloon qopaa beeto taane; koniyolla ta qaaroon waayaqqi bi kelloon bi qechi gaata, bi waan giyemmo taane; biinna tookkiree maayoon maayemmo taane; biyoo taanna tookkiree maayemmone. 21Ta wotta gondoochi giidoon kochaa ta wochoomon, ta Nihoona tookkiinoo bi taatee qeenooch ta kotoomon, ebiyoomon gondoochi giidoon kochii wochiton taanna tookki ta taatee qeenooch kotiiyemmo taane. 22Yeerichi Yaafa Ayaano kittinnee guuphina'oyich gettii beeton waayaa beeti waajacho waayabe" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\