Yowannisich Bekkati Yaa'oo 6

1Bagoo shabaatta xaa'oona shamoona nasheeti macaafeexi ikka xaa'oon bi gaxxee beeggo; kashachi awudda halleena'ochi daggoochee ikkoo xeeyee qaaroomi qaaroona "Waaree keye!" bi getee waayaho; 2beeggaanoo iyo; ta beeggahee, aree gaata nacca harashoo kechiye; aroon yebbatochi kishooch ginee koyee qiico beetone; biichoo gubbichoo immahe; kochii wochachon tunaqqi bi shixachina'on koyi wochiya shimaaji taatee xaa'oochee kechii hammiye. 3Bagoo macaafeexi guttinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee, kashachi awudda halleena'ochi daggoochee guttinnoo "Waaree keye!" bi getee waayaho. 4Bara harashoo kechiye; biyoo ceelloone; aroon yebbatoyich "Asheena'o boonoshinaa boonoshina ikkoo baroon wuxemmoyich diggoon shawee toommoochee aalliibe!" getee daaggeehe; biichoo ooga sheefo immahe. 5Aroochee wotta Bago macaafeexi keejinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee, kashachi awudda halleena'ochi daggoochee keejinnoo "Waaree keye!" bi getee waayaho; beeggaanoo iyo; ta beeggahee, aree gaata aa'i harashoo kechiye; aroon yebbato machoon bi kishoona yechitone. 6Kashachi awudda halleena'ochi daggoochee qaaro "Ikka heeyi shuunee damoojoyich ikka kubbaayee teepphoo baach, ikka heeyi shuunee damoojoyich keeja kubbaayee sheqoo baach tunabe; tunaballi zayitee mixonaa woyinee qomboonochi achooch shaggaahine!" bi getee waayaho. 7Wotta Bago macaafeexi awuddinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee, kashachi awudda halleena'ochi daggoochee awuddinnoo "Waaree keye!" iqqi bi getee waayaho; 8beeggaanoo iyo; ta beeggahee, aree gaata daasha harashoo kechiye; aroon yebbatochi shigo qitoo getteehe; qititina'o kicee beeti xaa'oo biin dabbiye. Boonoshichoo "Shawee toommooch beeti asheena'ochi daggoochee awudda kishoochee ikka kishoon ginoona, shaacoona, naxoonaa ashoon maa beeti shawee toommeexi cooxina'ona wuxi aalliibote!" getee daaggeehe. 9Wotta Bago macaafeexi uuchinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee, Yeerichi qaaroon boonoshi gettitonaa gibaneeto tunaqqi boonoshi miixatonoyich wuxeeti asheena'ochi kasho Yeerichi yaafa deejee xaa'ee dechiich beeton beeggo. 10Ebi ara wuxeeti asheena'ochi kasho oogati qaaroona cookiibee, "Yaafoonaa ibaroona tunati giidachi Doono Yeero! Ne nallemmo aataniye? No damee nichoon shawee toommooch beetina'ochi toommooch ne gaaccemmo aataniye?" iyeete. 11Boonoshi ikki ikkoyich nacca taho immahe; "Ittoshina tookkii Kiristoosich madditi ittoshi maneena'o ittoshichoomon wotta wuxeetee boonoshi haddoo ceennimmi wottoon, giishacha yemeenoon kashabote!" getteeheete. 12Bagoo macaafeexi shirittinnee nasheeti xaa'oon bi gaxxiyee beeggo; oogati shawee qewo tunahe; aabeyoo shiixxoon shaahiqqa aaqqahan; aganeyoo damoon shaahii ceellahan; 13balasee mixo giidachi yongoona shuuriqqi bi aafo shekiroomon, xojaneena'o shimaayoochee shawooch shekiraa holliyeete; 14shimaayoo yeebboochoomon qodaqqi aallahe; guudina'onaa buura shaweena'o bullinoo boonoshi xaa'oochee aallaheete. 15Shaweexi taateena'o, woraafeena'o, ginee iraasheena'o, gaannachina'o, giidachina'o, guuchi yareena'onaa xalla yareena'o bullinoo gofoonaa guudi baateexi xaqqee gogginonooch aashaheete. 16Guudina'onaa xaqqee gogginina'onon "No toommooch dihibote! Taatee qeenooch kotatochi aafoochee, Bagoochi kaaree shiixxoocheenoo noon aachibote! 17Shattii giiriiti boonoshi kaaree shiixxee aabo waatone; konine neexoon hakkemmo ?" iyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\