Yowannisich Bekkati Yaa'oo 7

1Aroyee gub shawechi awudda kelloona neexati awudda maraakeena'on beeggo; boonoshiyoo shawee toommooch tunabe, baharee aachi toommooch tunabe, amashee michi toommoochoo tunabe, yongo yongataachemmoyich awudda kelloona yongaa beeti yongeena'on yechii bajiyeete. 2Beeyachi Nuggushoo Yeerichi mallatoon yechiti bara maraakoo aabi keyo waanee kechii bi beetee beeggo; biyoo shawoonaa baharee aaconochi toommooch gonda mooyon boonoshi tuniiyemmoyich daaggeeti awudda maraakeena'oyich oogati qaaroona cookiqqi, 3"No Nuggushoo Yeerichi maddachina'o barooch mallatoon no geddammi wottoon, shawee toommoochoo tunabe, baharee aachi toommoochoo tunabe, mixina'ochi achoochoo tunabe shaggaahotine!" iye. 4Mallatoo geddati asheena'ochi haddoon waayaho; Isra'eeleena'o boonoshi yoodi yoodoochee mallatoo geddatina'o balli aabbaa awudda humeena'one. 5Yihudichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Roobenichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Gaadichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, 6Asheerichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Nifitaalichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Minaasichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, 7Simoonichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Lewichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Yisakaarichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, 8Zebuloonichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Yooseefichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o, Biiniyaamichi yoodoochee aaraa gutta humeena'o mallatoon geddaheete. 9Aroyee gub ta beeggahee, aree gaata aagatoo bulliichee, ashi yoodo bulliichee, ashi yaroo bulliichee, asho yibbaataa beeti noonoo bulliichee kiceeti, haddee ciyaani dofee asheena'o beeheete. Nacca tahoon tahaa yeebbee waamon yechiqqi taatee qeenooch kotatonaa Bagoonochi aafooch neexaheete. 10Oogati qaaroona cookiibee, "Taatee qeenooch kotati no Nuggushoo Yeerinaa Bagoonaniye noon wodiito" iyeete. 11Maraakeena'o bulliyoo taatee qeechi guudoona, geeneena'onaa kashachi awudda halleena'onochi guudoona neexaa beeheete; taatee qeechi aafooch baroona guufaheete; Yeerichoo goyinnaabee, 12"Tookkona, gallato, oogee yiiroo, ceeni shalligoo, naadoo, oogo, giidoonaa hakkoona bulli yemeenoon no Nuggushoo Yeerich tunabe; tookkona!" iyeete. 13Aroyee gub geeneena'ochi daggoochee ikkoo tiyiqqi, "Nacca tahoon tahati eboshi ameexina'one? Amoochee waatina'one?" iqqi taan echahe. 14Tawoo wochiqqa biich "Ta Doonocho! Neene arii beeto" iyo. Taach ishichiye:- "Eboshi magga xuuxoochee beshaa waatina'one; boonoshi tahoonoo Bagoochi damoona machii xalliitina'one. 15Ebich Yeerichi taatee qeechi aafooch beechii, araddoonaa xumoonon yaafa bi kexoochaa biich maddii beetina'one; taatee qeenooch kotatoo boonoshi toommooch yiiroo tunemmone; 16Illa ebiyee bek shaacataachemmina'one; ebiyee bek shachawataachemmina'one; aabee gaamoo ciroona boonoshin michaachemmone. 17Ebiyoo, taatee qeechi gutta daggooch beeti Bago boonoshich qiddoo tunaree, kashee aachi tunooch boonoshin bi yaabemmoyichiye; Yeeriyoo boonoshi acimo bullin boonoshi aafoochee hidemmone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\