Yowannisich Bekkati Yaa'oo 9

1Uuchinnee maraakoo tiroon huggiye; shimaayoochee shawooch holliti xojanoon beeggo; opee hoonoochi kelloon qechii beeti qulifo biich immahe. 2Opee hoonoon qechiye; ooga qaaqqee gudoochee kechii beetoomi cufoo opoochee kechiye; opoochee kechiti cufoo aabeen kaapiqqi shimaayoon mandariihe. 3Ebi cufoochee gecheena'o kechiqqi shawooch kindiyeete; boonoshichoo barahee machoo ceeroona bi koyoomon asheena'on boonoshi kochemmoyich hakkoo immahe; 4"Yeerichi mallatoo boonoshi barooch geddataani asheena'oyee beshatee, shawooch beeti mocoo tunabe, naaxii (nocii) beeti mooyo tunabe, mixo tunabe, eboshichi achooch shaggaahotine!" getteehe. 5Ebi ara asheena'on uucha aganee wottoon gecheena'o qaaqqiyemmoyichalli, wuxemmoyich daaggeyaanoone; asheena'o qaaqqaa beetoo barahee machoona kochati asho qaaqqaa beetoomoniye. 6Aroobee yemeenooba ebi asheena'o qitoon qaawemmina'one; tunaballi danataacheete; qitiya qaatemmina'one; tunatee qitoo boonoshiyee wokkemmone. 7Ebi ara gecheena'ochi shaahoo ginee koyoyich qanniti harashoochi shaahoomone; boonoshi shimbooch aachee gubbichoon shaahii beeto beetone; boonoshiyoo aafoochaa ashoon shaaheena'one; 8boonoshi qello genni qelloomi genjoone; boonoshi gashoo daaharee gashoomone; 9Ginee naayina'o getoon qeroyich boonoshi geddii beeti xuuroomi tahachina'one; boonoshi qosheechi qaaro koyooch guubbii beeti, gaari qaaroomone. 10Barahee machoochi ceeroomi ceeroonaa gayona boonoshich beetone; uucha aganee wottoon boonoshi ceereexi gayona asheena'on boonoshi qaaqqiiyemmoyich hakkoo boonoshich immatone. 11Boonoshichoo taatoo beetone; ara taatoo opee hoonee maraakoone; bi shigoo Hibiree noonoona Abidooni, Giriikee noonoona Apholiyooni getteehe. 12Ikka shattiiti mooyo beshatone; illa ebiyee gub bat shattii giiriiti gutta mooyo woyemmone. 13Aroyee gub shirittinnee maraakoo tiroon huggiye; Yeerichi aafooch beeti, aachoochee shuuneeti deejee xaa'ee qiicee awudda qareena'oochee qaaroon waayaho. 14tiroon yechiti shirittinnee maraakoyichoo "Ooga aaco Efiraaxiis cuchati awudda maraakeena'on biishe!" iye. 15Asheena'ochi keeja beereexi ikka beeroon boonoshi wuxemmoyich, hini saatoyich, hini araddoyich, hini aganoyich, hini natoyichoo qanniqqi beeti hini ara awudda maraakeena'o biichaheete. 16Harashachi ginee naayina'ochi haddoon waayaho; boonoshi haddoo gutta balla huma wottee humeena'one. 17Ebiyoomon yaa'oona ta beeggati harasheena'onaa boonoshin yebbatina'ona ginee naayina'o boonoshi getooch geddii beeti xuuree tahoomi tahachina'one; ara tahoochi shaahoo qaaqqoomi ceello, sapiiro gettee beeti aaxxi xaqqoomi shimaayito, waagaroomi koobanoone; harasheena'ochi qello daaharee qelloomone; boonoshi kookkoocheenoo qaaqqoo, cufoonaa waagaroona kechiye. 18Boonoshi kookkoochee kechiti qaaqqoona, cufoonaa waagaroona, ebi keeja naxeena'ona asheena'ochi keeja beereexi ikka beeroo qitiye. 19Harasheena'ochi giidoo boonoshi kookkoonaa boonoshi ceeroonoochiye; boonoshi ceeroo dingaroomo tunaachii qellacho bi tunatoyich aroona asheena'on qopiyeete. 20Ebi naxeena'ona qitaanoon muricciti asheena'o yinneena'oyich goyinnoon, wotta aachoonaa birawoonoochee, gooshoochee, xaqqoonaa mixonoochee kishoona boonoshi shuunati, ciinon oohee waayoon, oohee sha'oon hakkaani, shaahiitee shuuneeti nuggushoyich goyinnoon qajiqqi axaaxee gommoochee Yeer waan wottataaneena'one; 21wotta ashoon wuxoon, oohee iicoon (qaaxoon), oohee shunee mamon, oohee gaayon qajiqqi axaaxee gommoochee Yeer waan wottataaneena'one.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\