Roomi 1

1Keemachina'ochi noonoona Yaafa Macaafooch shiichiqqi gibanikkiti Yeerichi mishiraachee qaaroyich bariqqa kaaccato, mishiraachacho tunoyich ceeggato, Yesuus Kiristoosichi wochee bushoo Phawuloosi taane. 3Ebi mishiraachoo Yeerichi Bushoo no Doono Yesuus Kiristoosichone. Biyoo meenona Daawitichi yaroochee shiijato, 4qitii duukkatina'ochi daggoochee Yeeri ooga giidoona biin bi kichoona nuggushittinee yaafittinoona Yeerichi Bushoo bi tuno bekkatone. 5Aagateena'o bullichi daggoochee boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iiree biich de'a gettemmina'o danemmoyich, Yeeri Kiristoos waanaa mishiraachachoo tunaree Kiristoosicha getiree ta shuunemmoyich, wojoon taach immiye. 6Ebi aagateena'ochi daggoochee ittoshiyoo wotta Yesuus Kiristoosicho ittoshi tunemmoyich ceeggato ittoshine. 7Yeerina shunnati, yaafeeto ittoshi tunemmoyich Yeerina ceeggati, Room beeti ittoshi bullich; Nihoo Yeerinaa no Doono Yesuus Kiristoosinochi wojoonaa diggoona ittoshich tunabe. 8Ittoshi mulloon Kiristoosichi toommooch ittoshi too'iyoo shawee toommo bulliich beeti asheena'oyich waayee bi beetoyich, Yesuus Kiristoos waanaa ta Nuggushoo Yeerin gallatahoye. 9Ta corootii beeti aabo bullin kuxaanoon ittoshichon Yeerich shalligichii beeto taane; bi Bushoochi mishiraachee qaaroon getona ceeni ta mulloona ta maddii (maddaa) beeti Yeeri ebich miixoone. 10And ciiroochaa ittoshi waan ta woyemmoyich Yeeri gaawa bi daaggoo tuna gaata, ta gommon bi kaachemmoyich qollaa beeto taane. 11Ittoshi kupphemmoyich Yeerichi Ayaano taach immiti wojoochee ittoshich ta qoodemmoyich ittoshin beegga sharaataa beeto taane. 12Ebiyoo ta mulloon Kiristoosichi toommooch ta too'iyoon beegiree ittoshi kupphemmoyich, wotta tawoo ittoshichi mullee too'iyoon beegiree ta kupphemmoyichiye. 13Ta maneena'ote! Bara aagateena'ochi daggooch tunatoomon, ittoshi daggooch beeti asheena'o wotta ta gommona Kiristoosin boonoshi danemmoyich, wodda kaalloon ittoshi waan woya gabito taane; tunaballi and beddaahee womoyich hakkee ta qayon ittoshi ariiyemmoyich shunnoye. 14"Woraafa" getteetina'onaa hoxeetina'onoyich, ariyachina'onaa tuusheena'onoyich mishiraachee qaaroon ta gettemmoyich, Kiristoosichi hiishoo ta toommooch beetone. 15Ebich taach bi hakkeeyemmi gommo bullina Room beeti ittoshich wotta mishiraachee qaaroon getoyich qannito taane. 16Yesuus Kiristoosichi mishiraachee qaaro boonoshi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iitina'o bullin, shiichiqqi Ayihudeena'on, aroochee Ayihudo tunataani asheena'on Yeeri wodii beeti giidoone. Ebich mishiraachee qaarona yeellataache. 17Ebiyoo mishiraachee qaaroona Yeer waanee danaa beeti cadiqo gaxxee bi beetoyichiye; bi gaxxee beeto, shiichoochee ciirooch beddaahee mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoonaniye. Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Bi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoona cadiqito kashacho tunaree beeyemmone." 18Yeerichi ibara mooyo arichataachemmoyich boonoshi gondoona qerii beeti asheena'o boonoshi axaaxoonaa boonoshi gondo bullinochi toommooch Yeeri bi kaaree shiixxoon shimaayoochee kindiiyemmone; 19Ebiyoo asheena'o ariyoo boonoshi hakkemmi Yeerichi mooyo xalla boonoshich bi bekkaa beetoyichiye; Yeeri bi qelloona boonoshich bi bekkiitoyichiye. 20Yeeri shawoonaa shimaayoonon bi hallitoochee tiijiqqi bekkataani bi mooyina'o, eboshiyoo bulli yemeenee bi giidoonaa bi nuggushittinoona, bi halliti mooyina'oochee arichaqqi asheena'oyich xalla bekkaa beetina'one; ebich boonoshi damakemmi (damatehi) mooyon muccatina'one. 21Ebiyoo Yeeri koni bi gaata ariibee, Yeeri bi tunee oogoonaa gallatoonon biich boonoshi bajitoyichiye. Ebina duuba gabacho tunaheete; gabaalli boonoshi mullo xummahe. 22"Ariyacho noone" iibee tuushoo tunaheete; 23oogee yiirachi bulli yemeenee Nuggushoo Yeerich goyinnemmon qajiichii, qitemmi asheena'ochi, gaceena'ochi, kafeena'ochi, gijeena'onaa kubbi cooxina'onochi shaahiyoon boonoshi kishoona shuunaqqi eboshich goyinnaheete. 24Ebich boonoshinaa boonoshina boonoshi hajee meenon cooniiya, tiyaarii beeti ee'a mooyon boonoshi tuniiyemmoyich, Yeeri gonda qaatee toommooch boonoshin qajiye. 25Ebiyoo Yeerichi ibaroon kootoona boonoshi shadditonaa hallito beetee halleetoyich boonoshi goyinnaa madditonoyichiye. Ara halliti Yeeriyoo bulli yemeenoon gallateetone; tookkona. 26Ebichi naboona Yeeri yeellii beeti qaatee toommooch boonoshi beetee qajiye. Maacheena'olla boonoshi hallooch beeti mooyon hallooch aalli mooyona shaddiyeete. 27Ebiyoomon anaamina'o wotta boonoshi hallooch beeti mooyon, ebiyoo maacheena'ona tookkii qemon qajiichii, boonoshinaa boonoshina qaatoona baach micciyeete. Anaamina'o boonoshiyoomi anaamina'ochi toommooch yeellii beeti mooyon halliqqi boonoshi tuniiti gondoyich beda sheeroon boonoshi hajee kishoona danaheete. 28"Yeerin gabaache" iqqi boonoshi qajitoyich, tunataani mooyon boonoshi hallemmoyich, Yeeri boonoshin qajiye; ebich xumma gaboon baach gabiyeete. 29Axaaxoona, xu'oona, hiriggoona, gondoo bullinoo ceenniyeete; qanaato, ashi kashee kichoo, kaaro, dawushoo, baroon gondiyoo boonoshi mullooch ceenniye. Ashi shigoon gondii beetina'o, 30oonachina'o, Yeerin shixxii beetina'o, naagachina'o, babbareena'o, boonoshi qelloon oogii beetina'o, geecachina'o, moochi qaawachina'o, boonoshi niheena'onaa indeena'onoyich de'a getaaneena'o, 31shalligaalleena'o, wog biisheena'o, shunaalleena'onaa maac manjeena'ona tunaheete. 32"Ebiyoomi shuunoon shuunaa beetina'oyich qitoo tun beda mooyone" ii beeti Yeerichi calloon ariibee gonda mooyon shuunaheete; shuuno ikketo baach tunataanoon, ebi gonda mooyon shuunaa beetina'on "Ittoshi shuunaa beeto tatoone!" iqqi tookkii emiriyeete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\