Roomi 10

1Ta maneena'ote! Ta yaroo tunati isra'eelee asheena'o wodoon boonoshi danemmoyich oogaton qaatii beeto taane; corootiinoo beeto taane. 2Shalligiqqi qanaatataacheetalli, Yeerich boonoshi qanaatoon ta boonoshich miixoo taane. 3Ashoon Yeeri aabichiree bi cadiqqiiyemmo gaata tuushiichii, boonoshi qelli shuunoona boonoshi cadiqemmi gommon qaawiqqi Yeer waanee danaa beeti cadiqoyich hajeyaaneena'one. 4Boonoshi mulloon bi toommooch too'ii beetina'o bulli cadiqemmoyich Kiristoosi callee tacone. 5Calloon ceechii quyoona danaa beeti cadiqeechon Muusi ishichiqqi kooritone; "Calloo gettii beeton ceechii quyaa beeti asho koniyolla ebi calloona kashoon danemmone" itone. 6Tunaballi Yeerichi toommooch mullee too'iyoona danaa beeti cadiqeechon Yaafa Macaafo ishichiye:- "Ne mulloona 'Koni shimaayooch kechehe?' gettaahine!" iye; ebiyoo Kiristoosin kindiiyaniye; 7oohee "Ne mulloona 'Shawee deshi duch koni kindehe?' gettaahine!" iye; ebiyoo Kiristoosin qitii duukkatina'ochi daggoochee kichiyaniye. 8Tunaballi Yaafa Macaafo ama ite? Ne noonoona ne gettaa beeti, ne mulloonoo ne ibarii beeti Yeerichi qaaro neyee wokkito toonoone; ebiyoo no gettaa beeti, Yeerichi toommooch mullee too'iyee qaaroone. 9Asho bi mulloon Yesuus Kiristoosichi toommooch too'iiqqi cadiqiye; bi noonoonoo miixaqqi wodiye. Ebich "Yesuusi Doonone" iqqa ne noonoona ne miixaa gaata, Yeeri qitii duukkatina'ochi daggoochee biin bi kichoonoo ne mulloona ne ibarii gaata, wodemmo neene. 11Yaafa Macaafo "Bi mulloon Yeerichi toommooch too'ii beeto koniyolla yeellataache" itone. 12Ayihudee ashoonaa Ayihudo tunataani ashoonochi daggooch barbarittino aalloone; ikka Doono bullichi Doonone. Corootoonoo biin qollaa beetina'o bullich beshaa beshiiqqi immii beetone. 13"Doono Yeero! Taan wodiibe!" iqqi ceeggii beeto bulli wodemmone. 14Illa boonoshi mulloon bi toommooch too'iyaaneena'o aabichiree ceeggeheete? Biichon getee waayataanoon aabichiree boonoshi mulloon bi toommooch too'iiyeheete? Gettacho aalloon aabichiree waayeheete? 15Wocheyaanoon aabichiree getteheete? Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon. "Gaawa mishiraachoon gettii beeti asheena'ochi womo am shaahoon emirikkitone!" 16Tunaballi bulliyoo mishiraachee qaaroyich de'a getaaneena'one. Keemachi Isiyaasi "Ta Doonocho! No gettati qaaroon koni ibariite?" itone. 17Illa Kiristoosichon getee waayoonaniye Kiristoosichi toommooch mullee too'iyoo danaa beeto. 18Tunaballi "Wochoon waayataaneena'ona?" iyo. Waayatina'one. Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Wocheyachina'ochi qaaro shawee toommooch beetina'o bullich waayeehe; Boonoshi gettiti qaaro shawee tuggooch beddaahee shaggiye." 19Daakiqqa wotta, "Isra'eeleena'o ariyaaneena'ona?" iyo. Ariitina'one. Muusi shiichiqqi, "Yeeri 'Ta asheena'o tunataani aagateena'ona ittoshin qanaatiiyemmo taane; Shalligaani aagateena'onoo ittoshin ipiiyemmo taane' itone" iye. 20Keemachi Isiyaasi aafoon kupphaqqi, "Yeeri 'Taan qaawaaneena'oyich danahoye; taachon echataaneena'oyich bekkahoye' itone" iye. 21Tunaballi Isra'eeleena'ochon "Yeeri 'Maaddoochee xum beddaahee taach de'a getaani hukkachi asheena'oyich ta kishoon yaggiyoye' itone" iye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\