Roomi 11

1Illa "Yeeri bi asheena'on shixxii qajitona?" iyo. Ciroona qayaanoone. Ta wotta Isra'eelee asho, Abrahamichi yaroo, Biiniyaami yoodeexo taane. 2Yeeri shiichiqqi bi kaacciti bi asheena'on shixxii qayaanoone. Yaafa Macaafooch keemachi Eliyaasicho kooreeton ariyaachotina? Yeer waan corootiibee ishichiqqi Isra'eeleena'on taggatone; 3"Ta Doonocho! Ne keemachina'on wuxitina'one; neech deejoo giddaa beeti xaa'oonoo hapitina'one; boonoshi daggoochee ta ikketo baachiye echato; ta kasheenoo kichiya qaawii beetina'one" iye. 4Tunaballi Nuggushoo Yeeri ama iqqiniye bi wochito? "Ba'aalooyich goyinnataani shabaatta huma asheena'on taach echiito taane" iye. 5Ebiyoomon and hini yemeenooch wotta Yeerichi wojoona kaaccati giishacheena'o beetina'one. 6Kaacceyoo asho shuunati shuunoona tunataanoon Yeerichi wojoonaniye; ebi tuno qayi gaata, Yeerichi wojoo ibara wojoo bi tuno echatone getone. 7Aroochee amo tunahe? Isra'eeleena'o boonoshi qaawiti mooyon danataaneena'one; tunaballi Yeeri kaaccitina'o danatina'one; Yeeriyoo echatina'ochi mulloon muumiitone. 8Ebiyoomon Yaafa Macaafooch bi kooreetoomon, "Hanaach beddaahee boonoshi aafo ciinaachemmoyich, boonoshi waamoo waayataachemmoyich, boonoshi mulloonaa boonoshi gaboonon Yeeri kaapitone" getee kooreetone. 9Daawitiyoo ishichiqqi kooritone:- "Maayi madee toommooch boonoshi beetee, Yeeri olla dabbaree boonoshin yeshe; boonoshin kamabe; boonoshin tephi dichibe; boonoshin naxabe; 10boonoshi ciinaachemmoyich boonoshi aafoon kaafe; boonoshi shimatoon goobiibe" itone. 11Illa "Isra'eeleena'o tepheeqqi ciroona dihitina'one getona?" iyoye. Toonoone; tunaballi qanaatoona boonoshi miccemmoyich boonoshi xu'ee naboona agateena'oyich wodoo tunatone. 12Isra'eeleena'ochi xu'o shawee toommeexi asheena'o bullich wojoon, boonoshi dihoo aagateena'oyich wojoon daniiyemmo bi tuna gaata, wotta Isra'eeleena'o bulli Yeer waan boonoshi wotto am shaahoon ebiyee beshi wojoon tunehe? 13Andoo aagateena'o tunati ittoshich ishichiyo:- "Aagateena'oyich mishiraachacho ta tunoon beshaa beshi maddoon tuniiqqa ciinnoye. 14Ebin ta tunii beeto, ta yareena'o tunati Isra'eeleena'o qanaatatee, boonoshi daggoochee ikkikkeena'on ta wodiiyemmoyichiye. 15Dupaa boonoshi echo shawee toommo bulliich beeti asheena'on Yeerina tookki boonoshi shunemmoyich tunii beeto bi tuna gaata, Yeer waan boonoshi wotto qitii duukkatina'ochi daggoochee kechiqqi kashoona beemoomone. 16Shiichee xekeeti ikka xeko Yeerich yaafeeto bi tuna gaata, echato bulli wotta Yeerich yaafeetone. Xeppho Yeerich yaafeeto bi tuna gaata, ateena'o wotta biich yaafeetina'one. 17Tunaballi becheeti zayitee mixoochee ikkikka ateena'o boonoshi xoo'atee, kubbeexi zayitee michi atoochee tunati ne, becheeti zayitee michi ateena'ochi daggooch giyaa xaaqqeeqqa boonoshina tookkii michi xepphoochee kechii beeti mooyo bulliichee qoodeyacho tunato neene. 18Ebich xoo'ati ateena'ochi toommooch geeciyaahine! Ne geecemmi naboo aalloone. Neen shaaggii yechiqqi beeto xepphoalli, xepphoon shaaggaa yechaa beeto ne toono neene. 19Illa "Boonoshi xaa'ooch ta kereeyemmoyich becheeti zayitee michi ateena'o xoo'ateete" gettemmo neene. 20Ibaroone; boonoshi mulloon Yeerichi toommooch too'iyoon boonoshi qaji naboona xoo'aheete; newoo ne mulloon Yeerichi toommooch ne too'iyee naboona neexahine. Ebich ne qelloon ariiballi, geeciyaahine! 21Yeeri shiichiqqi beeti ateena'oyich ariqqataano bi tuna gaata, neechoo wotta ariqqataachemmone. 22Illa Yeerichi maacee manjoonaa ariqqoonon ciine! Bi maacee manjoo dihitina'ochi toommoochiye; tunaballi ebi Yeerichi ariqqoona manjiqqa ne bee gaata, bi ariqqo neechiye; ebi tuno qayi gaata, Yeeri neen wotta xoo'i bajemmone. 23Ara Ayihudeena'o wotta boonoshi mulloon Yeerichi toommooch "Too'iyaache" getoochee boonoshi wotta gaata, Yeeri wochiree boonoshin zayitee michi atee daggooch giijemmone; ebiyoo Yeeri wochinnon giijoon hakkemmo bi tunatoyichiye. 24Yeeri neen kubbooch beeti zayitee mixoochee kuxxii deebiqqi, neen shaahaani magi bechee zayitee michi daggooch geddiqqi bi xaaqqitoyee, ara magi bechoochee xoo'ati ateena'on aafi boonoshi xaa'ooch giijiqqi xaaqqoo beshoon biich kettataacheha? 25Ta maneena'ote! Ebi maacee mooyon ittoshi tuushemmoyich shunaache. "Mullacho noone" getiree naadeeyahotine! Yeer waan wottemmi aagateena'o bulli Yeerichi taatittineech boonoshi giyimmi wottoon ikkikka Isra'eeleena'ochi mullo muumatone. 26Ebiyoomon Yeeri Isra'eeleena'o bullin wodiiyemmone. Yaafa Macaafooch ishichee bi kooreetoomon:- "Wodiyacho Ciyoonee keyiree, Yaaqoobichi yareena'o daggoochee axaaxittinoon wokkiiyemmone. 27Yeeriyoo 'Boonoshi axaaxoon ta wokkiihooba, boonoshina tookki ta giyemmi wogo ebine' itone." 28Isra'eeleena'o mishiraachee qaaroon boonoshi qajitoyich Yeerichi shixachina'one; ebiyoo Ayihudee asho tunataani ittoshich gaawato tunatone; tunaballi Yeeri bi kaacciti qaabbachina'oyich bi gibanikkiti gibanoochee tiyitona Yeeri boonoshin shunnitone. 29Yeeri ashoon bi waan ceeggiqqi bi wojoon bi immitoyee gub, "Akkiya ebin tuniitote?" getaache. 30Aagateena'o tunati ittoshi ebiyee aaf Yeerich de'a getaano ittoshine; tunaballi and Isra'eeleena'o Yeerich de'a boonoshi geto qajitoyich, ittoshi maaroon danahotine. 31Ebiyoomon maaroon ittoshi danatoyich eboshi wotta and Yeerich da'a getaaneena'one; ebi tunato boonoshi wotta Yeerichi maaroon and boonoshi danemmoyichiye. 32Yeeri asho bullin bi maaremmoyich, biich "De'a getaache" getona cuchatina'o boonoshi tunemmoyich boonoshi bullin tuniihe. 33Yeerichi wojee gaanno, shalligoonaa ariyoona am shaahoon woddate! Tuniiya bi kuxxiti mooyon koniyolla maqqiqqi ariyoon hakkaache; bi gommonoo qaawi danoon hakkemmo aalloone. 34Yaafa Macaafooch ishichee bi kooreetoomon, "Doono Yeerichi gaboon ariito, konine? Oohee biin boyato, konine? 35Oohee biich Yeeri qoccemmoyich Yeerich erattiito, konine?" 36Bulli mooyo halleeto biinnaniye; halleeti mooyo bullin deggii neechito, biine; halleeti mooyo bulli beeto biichiye; biichoo bulli yemeenoon oogee yiiroo tunabe; tookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\