Roomi 12

1Illa ta maneena'ote! "Ittoshi ashittinoon Yeerin emirikkii beeto, kashacho tunatonaa yafeeti deejoomonon tuniiree biich giddiibote!" iqqa Yeerichi ariqqoona ittoshin qollahoye; ebiyoo Yeerich ittoshi goyinnemmi ibara gommone. 2Gaawatonaa biin emirikkii beetona, shapaalloonoo tunati Yeerichi daaggoon xiishii ariyoon ittoshi hakkemmoyich, Yeeri andra mulloon bi imee andrabotalli, hini shawee toommeexi asheena'ochi mooyon dabbiyaahotine! 3Yeeri taach immiti wojoona ebin ittoshi bullich gettaa beeto taane; Yeeri bi ikki ikkoyich bi immiti mullee too'iyoomon tachiree gabiballi, "Ta besh taane" geti geecoona gabaaye; 4ikka ashittinooch meeti quumeena'o beetina'one; tunaballi quumeena'o bullichi shuunoo ikkoo toonoone. 5Ebiyoomon no wotta meeto tunaachaa Kiristoosina tookkii nooch beeti ikkittinoona ikka ashittino noone; noonnaa noonna no ikki ikkoo bareena'ochi quumo noone. 6Yeeri nooch immiti wojoomona bari bara wojoo nooch beetone; Yeerichi wochoon getti wojoo bi tuna gaata, no mullee too'iyoomona Yeerichi wochoon getone; 7kittinneena'on dego bi tuna gaata, kittinneena'on degona kupphabone; dojoo bi tuna gaata, dojoona kupphabone; 8ciico bi tuna gaata, ciicona kupphabone; imo bi tuna gaata, mulloochee tiijiree imbone; kittinneena'on yaabii beeti asho bi tuna gaata, kuppharee yaabibe; bareena'oyich ariqqaa beeto bi tuna gaata, emiribee de'ittinoon bekkiibe. 9Ittoshich beeti shuno qettoyee damboo tunaaye. Gonda mooyon tiyaarabote! Gaawa mooyona tookki ikkottabote! 10Manaa manoochoomon ittoshinaa ittoshina shunabote! Ittoshinaa ittoshina ikkoo baroon oogiibe! 11Ittoshi shuunaa beeti shuunoona kupphabotalli beeniyaahotine! Qeeci mulloona Doonoyich maddibote! 12Gibano ittoshich beetoyich emiribote! Iritoon haa'ibote! Corootoona kupphabote! 13Muccaa iriteeti kittinnee maneena'oyich ittoshich beetoochee qoodibote! Iibbeena'on iibbiyoyich kupphabote! 14Ittoshin du'ii beetina'on Yeeri diiremmoyich qollabotalli, upaahotine! 15Emirii beetina'ona tookki emiribote! Eepii beetina'ona tookki eefote! 16Ittoshinaa ittoshina ikka mulloona ikkottabote! Qellee oogiyee mooyon gabiyaahotine! Tunaballi ittoshi qelloon yittiiqqi beemon doyibote! "Mullacho taane" getiree naadeyaahotine! 17Konicholla gondeechi qoodoon gondoon wochiyaahotine! Asho bullichi aafooch gaawato tunati mooyon shuunabote! 18Asho bullina tookkii diggoona beemoyich ittoshich hakkeeto bullin tuniibote! 19Ta shunachina'ote! Nichoon kichiyaahotine! " 'Gondoon shuunatina'ochi toommooch nichoon gaaccemmo taane; bareena'on boonoshi xuuxiitoomon ta wochiree boonoshin xuuxiiyemmo taane' itone Doono Yeeri" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. Ebich Yeerich bulliibote! 20Tunaballi ne shixacho shaaca gaata, maanjibe! Bi shachawa gaata, uchibe! Ebiyoo ebin ne tuniyoona biin yeellii beeto ne tunatoyichiye. 21Gondoon de'oona wochiballi, gondo neen koyi wochaaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\