Roomi 14

1Illa ittoshi daggoochee bi mulloon Kiristoosichi toommooch too'iyoona bat kupphataani asho bi bee gaata, shiqqiyaahotine! Bi gabii beeti gaboyich gajiteyaahotine! 2Ikka asho amashee mooyonolla bi maayemmoyich daaggeeto bi tunoon ibarii beeto beetone; tunaballi mullee too'iyoona kupphataano amashee meenonolla maataache. 3Ebich maa beeto "Maataache" iqqi qajiton qallaayaaye; "Maataache" iqqi qajito maa beetochi toommooch nallaaye. Ebiyoo Yeeri biin shiqqiiqqi qayaano bi tunatoyichiye. 4Haano! Baroochi aafee bushoo toommooch nallii beetocho! Ne koni neene? Ebi aafee bushoochi shuunoo tato bi tunoonaa tunee bi qayonon nallii kuxon hakkemmo bi doono baachiye; bi dihi gaata, oohee bi neexa gaata, bi hajee doonoyichiye; tunaballi Yeeri biin neechoon hakkemmo bi tunatoyich neexemmone. 5Ikka araddoo bara araddoyee beshoon tuniiqqi gabii beeti asho beetone; araddoo bulli barbaraano, ikkoo baach bi tunoon gabii beeti asho beetone. Ebiyoomi mooyina'on bi ikki ikkoo bi qelli qellee gaboona manjiiree ariibe. 6"Ikka araddoo bara araddoyee beshoone" iqqi oogii beeti asho bi Doonoyicha iqqi oogiihe. "Amashee mooyonolla ta maa gaata taach daaggeetone" iqqi maa beeto Yeerin bi gallataa beetoyich, Doono Yeericha iqqi maahe. "Maataache" iqqi qajii beeto Doono Yeericha iqqi qajiye; Yeerinoo gallatahe. 7Kashoona no beetee, Doono Yeericha iqqa beehone; no qititeenoo Doono Yeericha iqqa qitiyone. Ebich no daggoochee ikkolla bi qellich baach beetaache; bi qellich baach qitaache. Illa kashoona no beetee, oohee no qititee, Doono Yesuusicho noone. 9Ebiyoo qititina'onoo kashachina'onoo biicho tuniiree hajoyich Kiristoosi qititoyichiye; wotta qitii duukkatina'ochi daggoochee bi kechitoyichiye. 10No bulli Kiristoosichi nallee gabbaree aafooch neexemmo noone. Ebich ne manoochi toommooch amoyichiye ne nallii beeto? Newochi wotta ne manoon amoyichiye ne qallaayii beeto? 11"Doono Yeeri ishichiye:- 'Ta Beeyacho taane; ashi guratoo bulli taach goyinnemmone; ashi heciyoo bulli Yeeri ta tunoon miixemmone' itone" getee Yaafa Macaafooch kooreetone. 12Illa no ikki ikkoo no qelli qelli shuuneechon Yeerichi aafoochaa echeeree wochemmo noone. 13Illa hanaachina ikka getiree noonnaa noonna ikkoo baroochi toommooch nalloon qaye. Ebiyeenoo wotta kittinnee ikka bi manoon yexi axaaxooch dechemmi mooyon hallaayone. 14Bi qelloona ee'o tunati mooyo amolla aallo bi tunoon Doono Yesuusina tookkii taach beeti ikkittinoona tunaqqa xiishii ariito taane; tunaballi "Ee'oone" iqqi gabii beeti ara ashoyich ee'oone. 15Kittinnee ne manoon ne maa beeti maayi naboona ayinikkii beeto ne tuna gaata, illa biin shunaano ne tunoon ne shuunaa beeti mooyona bekkii beeto neene. Biicha iqqi Kiristoosi qititi asho ne maa beeti maayi naboona shiwaree qaaqqooch bi dupeyaachemmoyich ne qelloon ariibe! 16Illa "Gaawatone" iqqi ittoshi shuunaa beeti mooyo naaggeyaachemmoyich ittoshi qelloon ariibote! 17Ebiyoo Yeerichi taatittino cadiqoonaa diggoona, Yaafa Ayaanoochee tunati emiroonalli, maayoonaa uyoonochi mooyo tuno bi qajitoyichiye. 18Ebiyoomon tuniyoona Kiristoosich hajee beeti asho Yeerin emirikkii beetone; ashoonoo naadee beetone. 19Illa ebi tuna gaata, diggoo halleeyemmi mooyon, noonnaa noonnonoo eenniiyemmi mooyon dabbibone. 20Maayi naboona Yeerichi shuunoon hapiyaahine! "Maayo taane" ito bulli xalloone; tunaballi maayoon ne mami naboona bara ashoon yexi dichemmi xugoon ne tuna gaata, gondoone. 21Meenon mami qayo, mashii beeti woyinee uyoon uyi qayo, bara ashoon xugo tunaree yexi dichemmi mooyon tuniyee qayoo gaawatone. 22Ebi mooyoyich ne gabii beeti gaboo neennaa Yeerinochi daggooch baach tunabe. "Gaawatone" iqqi bi maa beeti maayoyich bi mullo biin ittibatataani asho diireetone. 23Tunaballi bi mulloona axiraachaabee bi maa gaata, "Gaawatone" iqqi ibariyoo bi qajitoyich, Yeeri bi toommooch nallitone. "Gaawatone" iqqa no ibariyaani mooyon no shuuna gaata, axaaxoone.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\